PROCEEDINGS VOLUME 11198
FOURTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON PATTERN RECOGNITION | 28-30 JUNE 2019
Fourth International Workshop on Pattern Recognition
Editor(s): Xudong Jiang, Zhenxiang Chen, Guojian Chen
Editor Affiliations +
IN THIS VOLUME

5 Sessions, 39 Papers, 0 Presentations
Data Analysis  (12)
FOURTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON PATTERN RECOGNITION
28-30 June 2019
Nanjing, China
Front Matter: Volume 11198
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119801 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541878
Image Processing
Kuo-Liang Chung, Wei-Che Chien, Yu-Ling Lee, Chao-Liang Yu
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119802 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540491
Jessie Jaye R. Balbin, McTroy John S. Mordido, Jhohn Ramses B. Pelayo, Ivan Hur Y. Tacderas, Jucel Adelyn F. Tornea, Leonardo D. Valiente Jr.
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119803 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540392
Nan Zhu, Minying Qin, Yuting Yin
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119804 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540496
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119805 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540564
Tingqiang Deng, Rui Li, Chunguo Li, Rutian Liao, Yang Liu, Zhe Yang, Luxi Yang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119806 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540365
Jessie R. Balbin, Joseph Bryan G. Ibarra, Carlo Reese F. Borja, Neil Leander A. de Dios, Paul Nicko G. Pangilinan, Miguel Francis B. Yan
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119807 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540892
Mengtao Huang, Lu Wang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119808 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540756
Classification and Clustering
Liu Yang, Jin Zhong
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119809 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540751
Qiang Zhao, Yuliang Shi, Zepeng Qing
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540380
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540913
Meilin Li, Huanxin Zou, Qian Ma, Jiachi Sun, Xu Cao, Xianxiang Qin
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540397
Dunbo Ning, Gang Liu, Rifeng Jiang, Chuyi Wang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540498
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540415
Jessie R. Balbin, Renalyn L. Banhaw, Christian Raye O. Martin, Joanne Lorie R. Rivera, Jeffrey R. R. Victorino
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540896
Hui Tang, Jie He, Youfeng Zheng, Jun Zhang, Lin Wei
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540471
Yan Shao, Zhanjun Li, Wenjing Hong
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540453
Pattern Recognition and Detection
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540969
Si Liu, Enqi Zhan, Yang Wang, Jianbin Zheng
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540503
Leonardo Valiente Jr., Ramon Garcia, Justin Llyod Catapang, Emmanuelle Allyanna Manalili, Abegail Salapantan
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540959
Siwen Quan, Jie Ma, Fan Feng, Kun Yu
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540407
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540373
Kuo-Liang Chung, Chi-Huang Liao, Li-Ting Liu, De-Hao Liu, Yu-Sheng Chan, Jen-Shun Cheng
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540488
Sijuan Wang, Zhiqiang You
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540462
Kai Deng, Gang Liu, Yuzhi Huang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540410
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540965
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540376
Data Analysis
Chao Chen, Sheng Zhang, Cuibing Du
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540999
Luyang Wang, Qiang Zhai, Baoqun Yin, Hazrat Bilal
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540362
Yuxiang Liu, Yang Peng, Xin Long, Maojun Zhang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540983
Sen Wang, Yuxiang Xing, Li Zhang, Hewei Gao, Hao Zhang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540456
Guangyue Wang, Yang Peng, Pengfei Zhang, Maojun Zhang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540424
Liu Sen, Cheng Wei, Qingzeng Ma, Xinqiang Ma, Hailong Ge
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540374
Xianxun Zhu, Yang Zhang, Zhiyang Zhao, Jiancun Zuo
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541098
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 111980Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540992
Xudong Zhang, Di Wang, Ying Qian, Yingming Yang
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119810 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540361
Yunzhe Xiao, Junxin Jiang, Kai Xu
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119811 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540364
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119812 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540888
Yu Sui, Xiaohui Zhang, Jiajia Huan, Haifeng Hong
Proceedings Volume Fourth International Workshop on Pattern Recognition, 1119813 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540457
Back to Top