PROCEEDINGS VOLUME 11208
XXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS | 1-5 JULY 2019
25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics
Editor(s): Oleg A. Romanovskii, Gennadii G. Matvienko
Editor Affiliations +
XXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS
1-5 July 2019
Novosibirsk, Russian Federation
Front Matter: AOO19
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120801 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2556647
Molecular Spectroscopy And Atmospheric Radiative Processes
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120802 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2538261
Vladimir I. Mordvinov, Sergey V. Olemskoy, Sergey V. Latyshev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120803 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2538285
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120804 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539951
D. V. Petrov, I. I. Matrosov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120805 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539952
K. M Firsov, T. Yu. Chesnokova, A. V. Khoperskov, A. A Razmolov, A. V Chentsov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120806 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540321
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120807 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540339
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120808 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540371
Anna V. Boikova, Aleksandr I. Karapuzikov, Aleksey A. Markelov, Maksim B. Miroshnichenko, Maxim Y. Shtyrov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120809 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540403
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540555
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540581
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540593
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540598
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540604
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540608
Olga A. Zakharova, Helena A. Zhambalova, Natalia In. Yunusova, Viktor V. Nikolaev, Alexey V. Borisov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540609
A. V. Solovyov, M. V. Balykina, E. K. Meinert, Y. S. Rybnov, V. A. Harlamov, A. A. Spivak
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540726
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540792
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540902
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540929
E. Yu. Mordvin, A. A. Lagutin, N. V. Volkov, K. M. Makushev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540935
E. Yu. Mordvin, A. A. Lagutin, Z. T. Sarmisokov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540937
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540939
Tatiana M. Petrova, Alexandr M. Solodov, Alexandr A. Solodov, Vladimir M. Deichuli, Tatiana Yu. Chesnokova, Alina L. Baisel
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541311
A. Yu. Akhlestin, N. A. Lavrentiev, O. B. Rodimova, A. Z. Fazliev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541741
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2542457
Optical Radiation Propagation In The Atmosphere And Ocean
V. V. Belov, V. N. Abramochkin, Yu. V. Gridnev, A. N. Kudryavtsev, M. V. Tarasenkov, A. V. Fedosov, E. S. Poznakharev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2536318
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2538956
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539070
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539071
Yury E. Geints, Ekaterina K. Panina, Dmitry V. Apeximov, Anna V. Afonasenko
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539099
M. V. Tarasenkov, A. V. Zimovaya, V. V. Belov, M. V. Engel
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539123
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Eugene V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539141
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539235
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539236
M. A Kucherenko, V. V. Lavrinov, L. N. Lavrinova
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120810 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539295
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120811 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539296
S. G. Mogil'nyj, A. A. Sholomitskii, E. K. Lagutina, V. G. Sal'nikov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120812 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539534
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120813 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539587
M. V. Tarasenkov, V. V. Belov, E. S. Poznakharev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120814 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539607
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120815 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539678
M. V. Tarasenkov, E. S. Poznaharev, V. V. Belov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120816 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539763
V. A. Banakh, I. N. Smalikho, A. A. Sukharev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120817 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539767
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120818 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539769
A. A. Sukharev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120819 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539770
S. A. Shoydin, A. L. Pazoev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539833
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539911
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin, V. V. Zhukov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540000
G. A. Kaloshin, I. A. Skolotnev, A. A. Petuhov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540013
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540073
L. O. Gerasimova
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540097
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540178
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540200
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540289
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540299
Vyacheslav V. Suslin, Violeta Slabakoba, Tatyana Ya. Churilova, Memet O. Dzhamalov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540301
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540318
O. V. Matvienko, A. E. Aseeva
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540331
Viktor P. Galileiskii, A. I. Elizarov, A. G. Golubovskaya, D. V. Kokarev, G. G. Matvienko, A. M. Morozov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540357
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540377
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540427
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540429
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540584
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540600
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540602
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540610
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540613
Evgeniy P. Kopyev, Igor S. Anufriev, Evgeniy Yu. Shadrin, Egor L. Loboda, Mikhail V. Agafontsev, Mariya A. Mukhina
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540632
G. A. Ustavich, A. V. Nikonov, V. A. Skripnikov, M. A. Skripnikova
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540634
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540648
Mikhail V. Agafontsev, Egor L. Loboda, Oleg V. Matvienko, Vladimir V. Reyno
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540652
Egor L. Loboda, Mikhail V. Agafontsev, Igor S. Anufriev, Vladimir V. Reyno, Evgeniy P. Kopyev, Evgeniy Yu. Shadrin, Anastasia S. Lutsenko, Yuliya A. Loboda
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120820 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540658
Sergey V. Bodrov, Yuri Yu. Kachurin, Alexander V. Kryukov, Vladislav I. Batshev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120821 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540672
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120822 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540712
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120823 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540746
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120824 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540747
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120825 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540750
D. V. Apeksimov, Yu. E. Geints, A. A. Zemlyanov, A. N. Iglakova, A. M. Kabanov, O. I. Kuchinskaya, G. G. Matvienko, V. K. Oshlakov, A. V. Petrov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120826 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540752
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120827 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540757
Evgeniya G. Kablukova, Boris A. Kargin, Sergei M. Prigarin
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120828 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540758
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120829 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540765
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540771
V. V. Belov, Yu. V. Gridnev, A. V. Zimovaya, M. V. Tarasenkov, M. V. Engel'
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540772
Alexander G. Cherevko, Yury V. Morgachev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540774
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540775
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540776
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540794
D. A. Marakasov, D. S. Rytchkov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540865
D. A. Marakasov, D. S. Rytchkov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540866
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540885
Dmitri A. Marakasov, Valentina M. Sazanovich, Ruvim Sh. Tsvyk
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540891
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540903
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540904
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540916
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540931
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2542282
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2542445
V. A. Banakh, V. V. Kuskov, A. V. Falits, A. N. Shesternin, R. Sh. Tsvyk
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2542514
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2542538
Optical Investigation Of Atmosphere And Ocean
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540770
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2538655
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2538845
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2538888
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539014
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539097
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539111
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539115
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120830 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539199
Mikhail Yu. Arshinov, Boris D. Belan, Denis K. Davydov, Artem V. Kozlov, Alexadr V. Fofonov, Victoria Arshinova
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120831 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539205
O. A. Romanovskii, S. A. Sadovnikov, O. V. Kharchenko, S. V. Yakovlev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120832 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539299
A. S. Khasanov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120833 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539568
Dmitriy G. Chernov, Dmitriy M. Kabanov, Valery S. Kozlov, Aleksander P. Makshtas, Vladimir F. Radionov, Sergey M. Sakerin, Yuri S. Turchinovich, Elena P. Yausheva
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120834 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539588
O. A. Romanovskii, S. A. Sadovnikov, O. V. Kharchenko, S. V. Yakovlev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120835 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539599
Igor B. Konovalov, Nikolai A. Golovushkin, Irina N. Kuznetsova, Anastasia A. Arkhangelskaya
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120836 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539680
O. E. Bazhenov, A. V. Elnikov, S. M. Sysoev
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120837 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539697
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120838 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539765
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120839 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539793
S. A. Beresnev, M. S. Vasiljeva, L. B. Kochneva
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539804
Sergey M. Sakerin, Sergey Yu. Andreev, Dmitry M. Kabanov, Viktor V. Pol'kin, Ury S. Turchinovich, Dmitry G. Chernov
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539891
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539895
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539919
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539926
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539932
G. A. Kaloshin, C. A. Shishkin
Proceedings Volume 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539934