PROCEEDINGS VOLUME 11208
XXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS | 1-5 JULY 2019
25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics
Editor(s): Oleg A. Romanovskii, Gennadii G. Matvienko
XXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS
1-5 July 2019
Novosibirsk, Russian Federation
Front Matter: AOO19
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120801 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2556647
Molecular Spectroscopy And Atmospheric Radiative Processes
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120802 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2538261
Vladimir I. Mordvinov, Sergey V. Olemskoy, Sergey V. Latyshev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120803 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2538285
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120804 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539951
D. V. Petrov, I. I. Matrosov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120805 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539952
K. M Firsov, T. Yu. Chesnokova, A. V. Khoperskov, A. A Razmolov, A. V Chentsov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120806 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540321
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120807 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540339
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120808 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540371
Anna V. Boikova, Aleksandr I. Karapuzikov, Aleksey A. Markelov, Maksim B. Miroshnichenko, Maxim Y. Shtyrov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120809 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540403
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080A (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540555
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080B (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540581
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080C (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540593
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080D (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540598
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080E (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540604
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080F (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540608
Olga A. Zakharova, Helena A. Zhambalova, Natalia In. Yunusova, Viktor V. Nikolaev, Alexey V. Borisov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080G (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540609
A. V. Solovyov, M. V. Balykina, E. K. Meinert, Y. S. Rybnov, V. A. Harlamov, A. A. Spivak
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080H (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540726
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080I (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540792
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080J (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540902
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080K (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540929
E. Yu. Mordvin, A. A. Lagutin, N. V. Volkov, K. M. Makushev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080L (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540935
E. Yu. Mordvin, A. A. Lagutin, Z. T. Sarmisokov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080M (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540937
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080N (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540939
Tatiana M. Petrova, Alexandr M. Solodov, Alexandr A. Solodov, Vladimir M. Deichuli, Tatiana Yu. Chesnokova, Alina L. Baisel
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080O (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2541311
A. Yu. Akhlestin, N. A. Lavrentiev, O. B. Rodimova, A. Z. Fazliev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080P (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2541741
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080Q (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2542457
Optical Radiation Propagation In The Atmosphere And Ocean
V. V. Belov, V. N. Abramochkin, Yu. V. Gridnev, A. N. Kudryavtsev, M. V. Tarasenkov, A. V. Fedosov, E. S. Poznakharev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080R (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2536318
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080S (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2538956
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080T (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539070
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080U (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539071
Yury E. Geints, Ekaterina K. Panina, Dmitry V. Apeximov, Anna V. Afonasenko
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080V (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539099
M. V. Tarasenkov, A. V. Zimovaya, V. V. Belov, M. V. Engel
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080W (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539123
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Eugene V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080X (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539141
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080Y (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539235
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112080Z (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539236
M. A Kucherenko, V. V. Lavrinov, L. N. Lavrinova
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120810 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539295
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120811 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539296
S. G. Mogil'nyj, A. A. Sholomitskii, E. K. Lagutina, V. G. Sal'nikov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120812 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539534
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120813 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539587
M. V. Tarasenkov, V. V. Belov, E. S. Poznakharev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120814 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539607
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120815 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539678
M. V. Tarasenkov, E. S. Poznaharev, V. V. Belov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120816 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539763
V. A. Banakh, I. N. Smalikho, A. A. Sukharev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120817 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539767
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120818 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539769
A. A. Sukharev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120819 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539770
S. A. Shoydin, A. L. Pazoev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081A (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539833
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081B (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539911
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin, V. V. Zhukov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081C (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540000
G. A. Kaloshin, I. A. Skolotnev, A. A. Petuhov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081D (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540013
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081E (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540073
L. O. Gerasimova
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081F (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540097
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081G (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540178
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081H (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540200
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081I (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540289
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081J (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540299
Vyacheslav V. Suslin, Violeta Slabakoba, Tatyana Ya. Churilova, Memet O. Dzhamalov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081K (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540301
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081L (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540318
O. V. Matvienko, A. E. Aseeva
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081M (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540331
Viktor P. Galileiskii, A. I. Elizarov, A. G. Golubovskaya, D. V. Kokarev, G. G. Matvienko, A. M. Morozov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081N (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540357
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081O (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540377
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081P (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540427
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081Q (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540429
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081R (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540584
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081S (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540600
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081T (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540602
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081U (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540610
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081V (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540613
Evgeniy P. Kopyev, Igor S. Anufriev, Evgeniy Yu. Shadrin, Egor L. Loboda, Mikhail V. Agafontsev, Mariya A. Mukhina
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081W (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540632
G. A. Ustavich, A. V. Nikonov, V. A. Skripnikov, M. A. Skripnikova
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081X (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540634
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081Y (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540648
Mikhail V. Agafontsev, Egor L. Loboda, Oleg V. Matvienko, Vladimir V. Reyno
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112081Z (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540652
Egor L. Loboda, Mikhail V. Agafontsev, Igor S. Anufriev, Vladimir V. Reyno, Evgeniy P. Kopyev, Evgeniy Yu. Shadrin, Anastasia S. Lutsenko, Yuliya A. Loboda
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120820 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540658
Sergey V. Bodrov, Yuri Yu. Kachurin, Alexander V. Kryukov, Vladislav I. Batshev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120821 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540672
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120822 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540712
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120823 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540746
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120824 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540747
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120825 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540750
D. V. Apeksimov, Yu. E. Geints, A. A. Zemlyanov, A. N. Iglakova, A. M. Kabanov, O. I. Kuchinskaya, G. G. Matvienko, V. K. Oshlakov, A. V. Petrov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120826 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540752
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120827 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540757
Evgeniya G. Kablukova, Boris A. Kargin, Sergei M. Prigarin
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120828 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540758
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120829 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540765
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082A (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540771
V. V. Belov, Yu. V. Gridnev, A. V. Zimovaya, M. V. Tarasenkov, M. V. Engel'
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082B (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540772
Alexander G. Cherevko, Yury V. Morgachev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082C (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540774
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082D (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540775
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082E (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540776
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082F (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540794
D. A. Marakasov, D. S. Rytchkov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082G (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540865
D. A. Marakasov, D. S. Rytchkov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082H (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540866
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082I (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540885
Dmitri A. Marakasov, Valentina M. Sazanovich, Ruvim Sh. Tsvyk
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082J (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540891
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082K (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540903
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082L (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540904
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082M (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540916
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082N (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540931
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082O (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2542282
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082P (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2542445
V. A. Banakh, V. V. Kuskov, A. V. Falits, A. N. Shesternin, R. Sh. Tsvyk
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082Q (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2542514
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082R (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2542538
Optical Investigation Of Atmosphere And Ocean
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082S (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540770
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082T (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2538655
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082U (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2538845
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082V (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2538888
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082W (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539014
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082X (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539097
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082Y (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539111
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112082Z (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539115
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120830 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539199
Mikhail Yu. Arshinov, Boris D. Belan, Denis K. Davydov, Artem V. Kozlov, Alexadr V. Fofonov, Victoria Arshinova
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120831 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539205
O. A. Romanovskii, S. A. Sadovnikov, O. V. Kharchenko, S. V. Yakovlev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120832 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539299
A. S. Khasanov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120833 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539568
Dmitriy G. Chernov, Dmitriy M. Kabanov, Valery S. Kozlov, Aleksander P. Makshtas, Vladimir F. Radionov, Sergey M. Sakerin, Yuri S. Turchinovich, Elena P. Yausheva
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120834 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539588
O. A. Romanovskii, S. A. Sadovnikov, O. V. Kharchenko, S. V. Yakovlev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120835 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539599
Igor B. Konovalov, Nikolai A. Golovushkin, Irina N. Kuznetsova, Anastasia A. Arkhangelskaya
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120836 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539680
O. E. Bazhenov, A. V. Elnikov, S. M. Sysoev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120837 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539697
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120838 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539765
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1120839 (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539793
S. A. Beresnev, M. S. Vasiljeva, L. B. Kochneva
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083A (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539804
Sergey M. Sakerin, Sergey Yu. Andreev, Dmitry M. Kabanov, Viktor V. Pol'kin, Ury S. Turchinovich, Dmitry G. Chernov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083B (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539891
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083C (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539895
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083D (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539919
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083E (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539926
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083F (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539932
G. A. Kaloshin, C. A. Shishkin
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083G (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539934
G. A. Kaloshin, C. A. Shishkin
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083H (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2539983
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083I (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540068
Yury V. Fedotov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083J (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540095
Yu. V. Fedotov, D. A. Kravtsov, M. L. Belov, V. A. Gorodnichev, R. O. Stepanov
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083K (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540099
Yury V. Fedotov, Denis A. Kravtsov, Michael L. Belov, Antonina A. Cherpakova, Victor A. Gorodnichev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083L (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540100
S. M. Bobrovnikov, E. V. Gorlov, V. I. Zharkov, A. I. Nadeev, N. G. Zaitcev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083M (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540101
Sergei M. Bobrovnikov, Evgeny V. Gorlov, Viktor I. Zharkov, Olzhas R. Konurbaev
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083N (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540102
Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112083O (18 December 2019); doi: 10.1117/12.2540106