PROCEEDINGS VOLUME 11848
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL IMAGE PROCESSING AND COMMUNICATION (ICSIPC 2021) | 16-18 APRIL 2021
International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021)
Editor(s): Siting Chen, Wei Qin, Eduardo Costa
Editor Affiliations +
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL IMAGE PROCESSING AND COMMUNICATION (ICSIPC 2021)
16-18 April 2021
Chengdu, China
Front Matter: Volume 11848
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184801 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600990
Digital Signal Processing and Information Image Formation
Wangchun Wu, Mengmeng Zhang, Xiangxiang Chen, Rong Jin
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184802 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600146
Kexin Liu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184803 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600173
Qing Xu, Chun-hui Zhao, Chuan Qiao, Si-chang Yan, Peng-bo Yan
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184804 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600090
Tong Zhang, Huajun Wang, Ruihong Cheng, Zhongyu Li, Yu Ma, Linfeng Wu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184805 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600169
GuoChang He
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184806 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600379
Zhongyu Li, Huajun Wang, Yuhang Cao, Yuting Dai
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184807 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600363
Wen Jiang, Hongyi Liu, Jun Zhang
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184808 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600158
Ruihong Cheng, Huajun Wang
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184809 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600357
Kefang Zhang, Enjian Bai, Xue-qin Jiang, Yun Wu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600350
Qi Mu, Lei Li, Yanyan Wei
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600195
Dong Zhang
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600149
Dongmei Zhang, Hezhou Chen, Zekui Liu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600364
Lei Li, Lun Sheng Xue, Xi Hong Chen
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600063
Wei Geng, Hongliang Cai, Dunlong Liu, Hui Yang, Yingfeng Fu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600351
Yong Chen, Dong Chen
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600383
Jie Li, JinLing Chen, Chengming Zhao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600183
Yulin Yao, Hongyi Liu, Jun Zhang
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600404
Zhenning Wang, Haojie Li, Hongtao Wei
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600163
Zhiyong Yang, Junchen Song, Wei Cai, Gaoxiang Lu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600354
Face Recognition and Remote Sensing Surface Modeling and Simulation
Lei Liu, Liangfen Xiao, Xinguo Hou, Yonghui Zhao, Shengmao Yan
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600450
Qiubo Huang, Chao Zhou, Zhenwei Zhu, Ting Lu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600419
Ning Zhang, Weihua Wang, Gao Chen
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600134
Anbang Wang, Wentao Zhao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600352
Wenbo Su, Shusong Huang, WenPing Qi, Yuhao Wang, Wei Yi
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600380
Jinfeng Yang, Zhangjian Qin
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600207
Lu Liu, Huhu Wang, Qianqian Lei, Yanfei Yang
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600464
Ping Liu, Xiangru Jia, Bo Li, Xinrui Li, Feilong Wang, Mengrou Yao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600413
Jingyi Wang, Wenhao Dong, Qiang Fu, Zhiyong Song
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600396
Shanshan Zhao, Ziwei Liu, Xian Zhang, Junnan Shi
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600342
Ting Ge, Tianming Zhan, Qinfeng Li, Shanxiang Mu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600355
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600150
Xunbin Mai, Peng Wang, Dachao Chen, Ning Wang, Meng Yu, Guo Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600462
Wei Yi, Yong Zeng, Yuhao Wang, Jianan Deng, Wenbo Su, Zheng Yuan
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600387
Jixin Liu, Guang Han, Ning Sun, Xiaofei Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118480Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600346
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184810 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600448
Haohai Fu, Huamin Yang, Chunyi Chen, Hua Zhang, Meng Hao, Tianhao Yu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184811 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600339
Siyu Zhu, Hu Huang, Zhihong Hu, Qian Tian
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184812 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600178
L. Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184813 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599869
Yuxuan Zhang, Chen Yang, Qiaodan Zhao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184814 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600460
Guoqi Zeng, Junyi Ma, Guida Wang, Pengyu Liu, Huanyin Yue
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184815 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600356
Bo Jiang, Yanxing Ma, Feng He, Ke Xu, Jianwei Wan
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184816 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600154
Communication Network Technology and Data Algorithm Application
Huaji Zhou, Lifeng Yang, Yingke Lei
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184817 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600411
Xinliang Bi, Wujun Yao, Zhuo Zhang, Siyuan Huang, Jia Liu, Bowei Chen
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184818 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600415
Dian Liu, Xiangwei Liu, Jinyang Zhao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 1184819 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600457
Xinge Liu, Senkang Hu, Yurong Jiang, Lin Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600129
XuDong An, GuangHui Liu, Lei Chen, Meng Yang, Han Wu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600451
Min Wang, Yanwen Jiang, Hongqi Fan
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600097
Ping Huo, Fang Lv, Si Chen
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600353
Shuting Lin, Lin Zou, Yan Li, Zhuozhi Dai, Teng Zhou, Gang Xiao, Gang Guo, Renhua Wu, Guishan Zhang, et al.
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600463
Jianfeng Ouyang, Wenchun Zhao, Shengdao Liu, Haodong Wen, Jianming Fan, Liu Liu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600156
Shaokang Duan, Shengxian Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600213
Zhiyong Yang, Gaoxiang Lu, Wei Cai, Danqiu Qiao, Junchen Song
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600157
Ning Li, Jianchang Qin, Qiaodi Zhu
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600105
Jin Zhang, Kui Zhang, Yunxiang Mao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600358
Ning Li, Xiao Hao Zhao, Kun Yao
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600123
Hongmei Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600359
Bingnan Liu, Deqing Guo, Liqing Fang, Yongjian Li
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600192
Keliang Wang, Zhigang Liu, Yiting Wang, Shengjie Luo
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600206
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600174
Kefei Cheng, Yan Sun
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600189
Ahui Huang, Longlong Zhang, Jian Long, Xuan Gao, Yuanxi Peng
Proceedings Volume International Conference on Signal Image Processing and Communication (ICSIPC 2021), 118481Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600185
Back to Top