PROCEEDINGS VOLUME 11878
THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING | 20-23 MAY 2021
Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021)
Editor Affiliations +
THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING
20-23 May 2021
Singapore, Singapore
Front Matter: Volume 11878
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187801 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603859
Pattern Recognition
Ngai Seng Chan, Ka Ian Chan, Rita Tse, Su-Kit Tang, Giovanni Pau
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187802 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599271
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187803 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601018
Zehua Cai, Yuesheng Zhu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187804 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601074
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187805 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599383
Xiaolu Ren, Sei-ichiro Kamata
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187806 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599410
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187807 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600892
F. Mohammad, A. AlZoubi, H. Du, S. Jassim
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187808 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601061
Feature Analysis and Extraction
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187809 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599572
Irina Lebedeva, Yi Guo, Fangli Ying
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599699
Davis Agughalam, Pramod Pathak, Paul Stynes
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600465
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601092
Lijuan Zhou, Tao Liu, Changyong Niu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601115
Target Detection and Tracking
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599401
Rong Fan, Sei-ichiro Kamata, Yawen Chen
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599884
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600927
Hafsa Ouchra, Abdessamad Belangour
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601452
Sara Bouraya Jr., Abdessamad Belangour
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602901
Ying Zhang, Feng Gao, Zichen Zhou, Hong Guo
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600889
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601043
Cheng-Hsuan Lin, Pin-Hsiu Chen, ChinSu Lin, Ying-Cheng Chen, Mei-Jing Huang, Wei-Min Liu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601705
Image Segmentation
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599508
Run Ye, Benhui Li, Bin Yan, Zhiyong Li
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601022
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601023
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601761
Yawen Chen, Sei-ichiro Kamata, Rong Fan
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599732
Shan Qin, Rong Zhang, Dayang Yu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600801
Zhihui Wang, Hao Gu, Ning Yin
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601067
Image Classification and Algorithms
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601021
Yinhua Li, Shouhong Wan, Peiquan Jin
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599588
P. Boniecki, M. Zaborowicz, A. Sujak
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600796
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600836
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601016
Togzhan Barakbayeva, M. Fatih Demirci
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601117
Image Denoising and Digital Watermarking
Chun-dong Xu, Hai Lin
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599492
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187810 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599687
Jing Liu, Pengxia Xiang, Xiaoyan Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187811 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599751
Xuejing Li, Yonglong Luo, Weixin Bian, Haiyan Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187812 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600985
Jing Liu, Yu Dong, Xiaoyan Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187813 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599834
Ningyu An, Xiao Liang, Xiaojian Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187814 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600846
Image Reconstruction and Imaging Technology
Xiangyu Zhao, Songping Mai
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187815 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599681
Bhuvan Mittal, JungHwan Oh
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187816 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601065
Csaba Olasz, László G. Varga, Antal Nagy
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187817 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601071
Pakornsit Poungto, Chawan Koopipat
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187818 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601079
Cheng Zeng, Xiaohan Li, Xiang Zhou
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187819 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601213
Super Resolution Image and Infrared Imaging
Liu Jing, Chong Tian II, Xue Rui, XiaoYan Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599273
Douglas Omwenga Nyabuga, Guohua Liu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599497
Wei Wei, Junchang Xin
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599675
Jing Liu, Yuxin Xue, Shuai He, Xiaoyan Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600390
Yong Tan
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600919
Furong Zhang, He Zhu, Shifeng Huang, Jianwei Ma, Yayong Sun, Denxin Meng
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601026
Jing Liu, Shuai He, Yuxin Xue, Xiaoyan Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599278
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599559
Computer Vision and Visualization
Ying He, Yuesheng Zhu, Honghu Li
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599421
Sergio R. Cruz, Antoni B. Chan
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599666
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601712
M. Szychta, S. Szymczyk, Ł. Gierz, K. Przybył, K. Koszela, A. Duda
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602016
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599392
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601119
Xiaozhen Zhang, Xiaohan Li, Jinhao Zhou, Xiang Zhou
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601155
Digital Image Processing and Methods
Wang Yun, Jiang Qian, Jin Xin, Lee Shin-Jye, Jianan Feng, Ding Zhou, Ya Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599849
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601096
K. Koszela, K. Samborska, A. Duda, M. Szychta, Ł. Gierz, K. Przybył
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601948
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599518
Mohini Kalonia, Trasha Gupta
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601025
Jiabao Wang, Tianjie Lei, Jintao Huang, Cuiying Zheng
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601093
Changkai Li Sr., Zhenlin Luo Sr., Qing Wang Sr.
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601760
A. Duda, C. Duda, M. Szychta, Ł. Gierz, K. Przybył, Krzysztof Koszela
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602018
Image Processing and Application
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601060
Honghu Li, Yuesheng Zhu, Ying He
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599408
José Rafael de Santana, Lucas F. S. Cambuim, Edna Barros
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599525
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187820 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600859
Chengfeng Yu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187821 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601027
Keng Wah Choo, Tiehua Du
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187822 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601059
Ming-I Lo, Tsung-Yu Lu, Er-Hao Chen, Yeong-Luh Ueng
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187823 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601720
K. Przybył, Ł. Masewicz, K. Koszela, A. Duda, M. Szychta, Ł. Gierz
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187824 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602011
Modern Information Technology and Application
Erik Stammes, Tom F. H. Runia, Michael Hofmann, Mohsen Ghafoorian
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187825 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599432
Zihao Song, Wei Cheng, Jingwen Li, Xiaobai Li
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187826 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601017
Hao Zhang, Chao Li II, Zhili Hua III, Wanlong Ren, Yuan Gao, Zongrui Hao
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187827 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601041
Ka-Hou Chan, Sio-Kei Im
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187828 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601046
Zhigang Tao, Zhonghua Huang, Zhongming Xiu
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187829 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600388
Wenhao Sun, Xiayuan Huang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118782A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600839
Denxin Meng, Jianwei Ma, Jingfeng Xin, Yayong Sun, Shifeng Huang, Furong Zhang
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118782B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600934
He-xuan Hu, Yue-qing Miao, Qiang Hu, Ye Zhang, Zhen-yun Hu, Rui Ma
Proceedings Volume Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118782C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601054
Back to Top