PROCEEDINGS VOLUME 11878
THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING | 20-23 MAY 2021
Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021)
Editor Affiliations +
THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING
20-23 May 2021
Singapore, Singapore
Front Matter: Volume 11878
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187801 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2603859
Pattern Recognition
Ngai Seng Chan, Ka Ian Chan, Rita Tse, Su-Kit Tang, Giovanni Pau
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187802 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599271
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187803 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601018
Zehua Cai, Yuesheng Zhu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187804 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601074
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187805 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599383
Xiaolu Ren, Sei-ichiro Kamata
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187806 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599410
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187807 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600892
F. Mohammad, A. AlZoubi, H. Du, S. Jassim
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187808 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601061
Feature Analysis and Extraction
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187809 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599572
Irina Lebedeva, Yi Guo, Fangli Ying
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780A (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599699
Davis Agughalam, Pramod Pathak, Paul Stynes
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780B (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600465
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780C (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601092
Lijuan Zhou, Tao Liu, Changyong Niu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780D (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601115
Target Detection and Tracking
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780E (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599401
Rong Fan, Sei-ichiro Kamata, Yawen Chen
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780F (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599884
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780G (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600927
Hafsa Ouchra, Abdessamad Belangour
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780H (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601452
Sara Bouraya Jr., Abdessamad Belangour
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780I (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2602901
Ying Zhang, Feng Gao, Zichen Zhou, Hong Guo
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780J (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600889
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780K (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601043
Cheng-Hsuan Lin, Pin-Hsiu Chen, ChinSu Lin, Ying-Cheng Chen, Mei-Jing Huang, Wei-Min Liu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780L (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601705
Image Segmentation
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780M (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599508
Run Ye, Benhui Li, Bin Yan, Zhiyong Li
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780N (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601022
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780O (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601023
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780P (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601761
Yawen Chen, Sei-ichiro Kamata, Rong Fan
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780Q (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599732
Shan Qin, Rong Zhang, Dayang Yu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780R (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600801
Zhihui Wang, Hao Gu, Ning Yin
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780S (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601067
Image Classification and Algorithms
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780T (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601021
Yinhua Li, Shouhong Wan, Peiquan Jin
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780U (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599588
P. Boniecki, M. Zaborowicz, A. Sujak
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780V (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600796
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780W (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600836
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780X (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601016
Togzhan Barakbayeva, M. Fatih Demirci
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780Y (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601117
Image Denoising and Digital Watermarking
Chun-dong Xu, Hai Lin
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118780Z (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599492
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187810 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599687
Jing Liu, Pengxia Xiang, Xiaoyan Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187811 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599751
Xuejing Li, Yonglong Luo, Weixin Bian, Haiyan Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187812 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600985
Jing Liu, Yu Dong, Xiaoyan Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187813 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599834
Ningyu An, Xiao Liang, Xiaojian Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187814 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600846
Image Reconstruction and Imaging Technology
Xiangyu Zhao, Songping Mai
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187815 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599681
Bhuvan Mittal, JungHwan Oh
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187816 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601065
Csaba Olasz, László G. Varga, Antal Nagy
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187817 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601071
Pakornsit Poungto, Chawan Koopipat
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187818 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601079
Cheng Zeng, Xiaohan Li, Xiang Zhou
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187819 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601213
Super Resolution Image and Infrared Imaging
Liu Jing, Chong Tian II, Xue Rui, XiaoYan Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781A (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599273
Douglas Omwenga Nyabuga, Guohua Liu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781B (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599497
Wei Wei, Junchang Xin
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781C (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599675
Jing Liu, Yuxin Xue, Shuai He, Xiaoyan Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781D (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600390
Yong Tan
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781E (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600919
Furong Zhang, He Zhu, Shifeng Huang, Jianwei Ma, Yayong Sun, Denxin Meng
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781F (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601026
Jing Liu, Shuai He, Yuxin Xue, Xiaoyan Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781G (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599278
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781H (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599559
Computer Vision and Visualization
Ying He, Yuesheng Zhu, Honghu Li
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781I (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599421
Sergio R. Cruz, Antoni B. Chan
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781J (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599666
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781K (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601712
M. Szychta, S. Szymczyk, Ł. Gierz, K. Przybył, K. Koszela, A. Duda
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781L (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2602016
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781M (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599392
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781N (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601119
Xiaozhen Zhang, Xiaohan Li, Jinhao Zhou, Xiang Zhou
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781O (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601155
Digital Image Processing and Methods
Wang Yun, Jiang Qian, Jin Xin, Lee Shin-Jye, Jianan Feng, Ding Zhou, Ya Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781P (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599849
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781Q (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601096
K. Koszela, K. Samborska, A. Duda, M. Szychta, Ł. Gierz, K. Przybył
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781R (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601948
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781S (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599518
Mohini Kalonia, Trasha Gupta
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781T (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601025
Jiabao Wang, Tianjie Lei, Jintao Huang, Cuiying Zheng
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781U (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601093
Changkai Li Sr., Zhenlin Luo Sr., Qing Wang Sr.
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781V (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601760
A. Duda, C. Duda, M. Szychta, Ł. Gierz, K. Przybył, Krzysztof Koszela
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781W (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2602018
Image Processing and Application
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781X (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601060
Honghu Li, Yuesheng Zhu, Ying He
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781Y (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599408
José Rafael de Santana, Lucas F. S. Cambuim, Edna Barros
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118781Z (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599525
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187820 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600859
Chengfeng Yu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187821 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601027
Keng Wah Choo, Tiehua Du
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187822 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601059
Ming-I Lo, Tsung-Yu Lu, Er-Hao Chen, Yeong-Luh Ueng
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187823 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601720
K. Przybył, Ł. Masewicz, K. Koszela, A. Duda, M. Szychta, Ł. Gierz
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187824 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2602011
Modern Information Technology and Application
Erik Stammes, Tom F. H. Runia, Michael Hofmann, Mohsen Ghafoorian
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187825 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2599432
Zihao Song, Wei Cheng, Jingwen Li, Xiaobai Li
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187826 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601017
Hao Zhang, Chao Li II, Zhili Hua III, Wanlong Ren, Yuan Gao, Zongrui Hao
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187827 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601041
Ka-Hou Chan, Sio-Kei Im
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187828 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601046
Zhigang Tao, Zhonghua Huang, Zhongming Xiu
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 1187829 (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600388
Wenhao Sun, Xiayuan Huang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118782A (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600839
Denxin Meng, Jianwei Ma, Jingfeng Xin, Yayong Sun, Shifeng Huang, Furong Zhang
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118782B (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2600934
He-xuan Hu, Yue-qing Miao, Qiang Hu, Ye Zhang, Zhen-yun Hu, Rui Ma
Proc. SPIE 11878, Thirteenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2021), 118782C (30 June 2021); doi: 10.1117/12.2601054
Back to Top