PROCEEDINGS VOLUME 11885
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASER, OPTICS AND OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY (LOPET 2021) | 28-30 MAY 2021
International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021)
Editor Affiliations +
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASER, OPTICS AND OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY (LOPET 2021)
28-30 May 2021
Xi'an, China
Front Matter: Volume 11885
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188501 (6 July 2021); doi: 10.1117/12.2603743
Research on Laser Communication and Induction Lighting System
Yunlong Li, Yingchun Li, Haijing Zheng, Huichao Guo
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188502 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602228
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188503 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602269
Zhening Zhang, Peng Zhang, Haoze Yu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188504 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602273
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188505 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602274
Kunpeng Chu, Zhipeng Liu, Baoshan Guo
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188506 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602346
Wei Wang, Chengjun Jiang, Jian Huang, Yaobang Zhao, Peipei Hu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188507 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602362
Yufa Zhang, Shao Li, Yong Wang, Yangyang Wang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188508 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602385
Yongchao Zhang, Tieli Zhang, Xiaoxue Liu, Shuo Jin, Xiujian Zhang, Jing Sun
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188509 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602399
Fei Xiao, Yue Cui, Yi Li, Xiaofan Xu, Zhou Lu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850A (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602402
Ben Niu, Jie Hu, Yu Chen
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850B (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602408
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850C (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602409
Qitong Guo, Mengmeng Wang, Zihao Zhang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850D (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602410
Yu Chen, Ben Niu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850E (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602412
Jiaxing Wang, Jingya Sun, Zhuangge Yang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850F (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602413
Kai Wang, ManLou Ye, BaoShan Guo, JingYa Sun
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850G (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602419
Feng Tian, Mengmeng Wang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850H (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602423
Lin Wang, Xudong Wang, Yuan Cao, Xinhuan Feng
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850I (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602446
GuiBao Dai, Qing Pan, JianRu Li, YaNi Zhang, Ying Liu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850J (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602642
Optical Communication and Imaging Information Recognition Technology
Cong Jiang, Sheng Zhou, Tianbo He, Minghui Zhang, Jingqiu Liang, Jingsong Li
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850K (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602277
Lun Qi, Xiaolong Weng, Le Yuan, Biao Wei, Xueyu Wu, Zhihao Luo, Hongxing Liu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850L (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602280
Zhiyu Fu, Li Li, Weiqi Jin, Hongchang Cheng
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850M (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602292
Peng Zhou, Xiuqin Su, Jie Wang, Shuchao Wang, Songmao Chen, Zhenyang Zhang, Wenhua Zhu, Xuan Zhang, Zhendong Wu
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850N (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602305
Wuming Wu, Shenli Chang, Fei Wang, Wenyu Li, Wenxiong Xi
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850O (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602308
Shipeng Zhou
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850P (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602316
Zhaoru Guo
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850Q (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602317
Xueyu Wu, Xiaolong Weng, Le Yuan, Lun Qi, Biao Wei, Jianguo Zhang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850R (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602318
GuanWei Tao, JinFeng Zhou
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850S (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602323
Li Deng, Lin Hu, Bo Zhu, Quanyi Liu, Yuanhua He, Haibin Wang, Qin Wang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850T (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602337
Jiahong Li, Zhihao Liu, Mozhou Sha, Weiqi Jin, Hong Guo, Li Li, Qin Guo
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850U (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602361
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850V (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602394
Lei Chen, Gang Jing, Yan Liu, Jintian Lin
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850W (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602405
Shiling Zhang, Qiang Yao, Xintian Li, Xiaozhe Zeng
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850X (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602615
Optoelectronic Technology and Intelligent Manufacturing Application
Zihao Zhang, Qitong Guo
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850Y (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602268
Shasha Hao, Tao Lin, Jianan Xie, Yonggang Wang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118850Z (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602270
Chen Li, Shihao Xu, Libo Zhao, Guanghua Cheng
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188510 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602278
Shuai Dong, Wensi Zhai, Zhenzhan Wang, Shengwei Zhang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188511 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602298
Rui Wang, Xiuqin Su, Yongming Qiao, Tao Lv, Xuan Wang, Kaidi Wang, Yuan Tian
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188512 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602300
Shuai Gao
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188513 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602313
Yunzhou Zhu, Jianlei Zhang, Xiaobo Wang, Ying Du, Yi Yang, Fengtao He, Linlin Kou
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188514 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602326
Qianwen Ma, Taifei Zhao, Kaixin Rong, Shiqi Wang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188515 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602329
Yue Cui, Fei Xiao, Xuefeng Ma, Guo Li, Yi Li
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188516 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602341
Ying-Kuo Yuan, Zai-Fa Du, Wei-Ling Guo, Jie Sun
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188517 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602349
Zhuyuan Chu, Qitong Guo, Feng Tian
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188518 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602395
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 1188519 (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602441
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118851A (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602444
Jishu Tan, Qing Xiong, Changhong Chen
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118851B (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602607
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118851C (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602625
Huikun Hao, Yanbo Zhang
Proc. SPIE 11885, International Conference on Laser, Optics and Optoelectronic Technology (LOPET 2021), 118851D (24 June 2021); doi: 10.1117/12.2602640
Back to Top