PROCEEDINGS VOLUME 11916
27TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS | 5-9 JULY 2021
27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics
Editor(s): Gennadii G. Matvienko, Oleg A. Romanovskii
Editor Affiliations +
27TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS
5-9 July 2021
Moscow, Russian Federation
Front Matter: Volume 11916
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191601 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2622342
Molecular Spectroscopy and Atmospheric Radiative Processes
A. V. Chentsov, T. Yu. Chesnokova, B. A. Voronin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191602 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602320
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191603 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603115
K. M. Firsov, T. Yu. Chesnokova
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191604 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603118
B. A. Voronin, A. D. Bykov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191605 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603166
N. A. Lavrent'ev, O. B. Rodimova, A. Z. Fazliev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191606 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603246
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191607 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603357
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191608 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603359
Igor B. Konovalov, Nikolai A. Golovushkin, Tatyana B. Zhuravleva, Ilmir M. Nastrdinov, Daria A. Lvova, Matthias Beekmann
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191609 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603383
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603485
Andrey A. Pershin, Aleksei P. Torbin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603493
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2604362
Optical Radiation Propogation in the Atmosphere and Ocean
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599404
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600895
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600900
Yury E. Geints, Ekaterina K. Panina
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601000
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601530
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601715
Tatyana N. Khatsevich, Evgeny V. Druzhkin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601732
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601796
M. V. Tarasenkov, V. V. Belov, E. S. Poznakharev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601799
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601834
M. V. Tarasenkov, M. N. Zonov, M. V. Engel, V. V. Belov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602114
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602325
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602330
D. A. Marakasov, A. A. Sukharev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602612
D. A. Marakasov, A. A. Sukharev, R. Sh. Tsvyk
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602621
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602868
E. S. Poznakharev, V. V. Belov, V. N. Abramochkin, A. V. Fedosov, M. V. Tarasenkov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602880
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602972
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603021
S. V. Khokhlov, R. A. Shnyagin, F. A. Starikov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603088
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603146
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Evgeny V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603169
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Eugene V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119160Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603257
L. O. Gerasimova, V. A. Banakh
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191610 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603259
V. V. Belov, V. N. Abramochkin, E. S. Poznakharev, M. V. Tarasenkov, A. V. Fedosov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191611 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603260
M. V. Volkov, V. A. Bogachev, F. A. Starikov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191612 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603282
V. K. Blagonravov, A. A. Vereshchagin, M. A. Glukhov, D. E. Guk, M. O. Koltygin, R. S. Kuzin, F. A. Starikov, R. A. Shnyagin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191613 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603287
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191614 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603302
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191615 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603305
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191616 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603306
V. A. Bogachev, A. A. Vereshchagin, M. V. Volkov, S. G. Garanin, M. A. Glukhov, D. E. Guk, M. O. Koltygin, A. V. Kopalkin, R. S. Kuzin, et al.
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191617 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603308
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191618 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603330
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191619 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603349
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603350
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603351
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603368
L. I. Prikhodko, I. A. Shirokov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603372
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603420
M. V. Sherstobitov, V. M. Sazanovich, R. Sh. Tsvyk
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603436
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603453
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603463
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603503
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603756
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603896
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2605028
Vadim V. Dudorov, Stepan O. Shestakov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2605523
Optical Investigation of Atmosphere and Ocean
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599077
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599708
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600443
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600456
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600470
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600471
O. A. Romanovskii, S. A. Sadovnikov, S. V. Yakovlev, D. A. Tuzhilkin, O. V. Kharchenko, N. S. Kravtsova
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600547
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600591
Yury S. Turchinovich, Vladimir M. Kopeikin, Alexander N. Novigatsky, Viktor V. Pol’kin, Sergey M. Sakerin, Vladimir P. Shevchenko, Vladimir P. Shmargunov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600593
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600893
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601518
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601527
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119161Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601581
Viktor V. Pol'kin, Svetlana A. Terpugova, Vladimir P. Shmargunov, Mikhail V. Panchenko
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191620 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601637
Viktor V. Pol'kin, Svetlana A. Terpugova, Vladimir P. Shmargunov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191621 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601638
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191622 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601651
V. V. Suslin, M. V. Kryl, V. Slabakova, O. V. Martynov, S. F. Pryahina, N. V. Golovko
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191623 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601713
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191624 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601736
Karim A. Shukurov, Vladimir A. Semenov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191625 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601737
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191626 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601743
Aleksandr N. Gruzdev, Aleksandr Elokhov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191627 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601812
Aleksandr N. Gruzdev, Aleksandr Elokhov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191628 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601814
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191629 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601829
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601831
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601930
Viacheslav A. Bezverkhnii, Aleksandr N. Gruzdev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601934
A. S. Khasanov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601955
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601992
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602012
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162G (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602049
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162H (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602063
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162I (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602070
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602077
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162K (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602107
N. S. Kravtsova, O. A. Romanovskii, S. A. Sadovnikov, D. A. Tuzhilkin, O. V. Kharchenko, S. V. Yakovlev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162L (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602123
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162M (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602124
T. Churilova, V. Suslin, T. Efimova, N. Moiseeva, E. Skorokhod
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162N (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602143
V. V. Meshcherinov, I. I. Vinogradov, M. V. Gerasimov, V. A. Kazakov, M. V. Spiridonov, A. A. Venkstern, Yu. V. Lebedev, A. V. Nosov, M. Ghysels-Dubois, et al.
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162O (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602144
D. P. Gubanova, O. G. Chkhetiani, T. M. Kuderina, M. S. Artamonova, M. A. Iordanskii, Yu. I. Obvintsev
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162P (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602161
Ye. B. Mel'nikova, A. N. Serebrennikov Sr., A. V. Melnikov Sr.
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162Q (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602400
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162R (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602415
Vladimir V. Savinykh, Aleksandr N. Gruzdev, Nikolai F. Elansky
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602435
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602578
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602643
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602645
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602646
V. V. Meshcherinov, V. A. Kazakov, M. V. Spiridonov, A. V. Nosov, I. Sh. Gazizov, A. V. Rodin
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162X (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602819
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602870
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119162Z (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602883
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191630 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602886
Michael L. Belov, Aleksey M. Belov, Victor A. Gorodnichev, Sergey V. Alkov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191631 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602893
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191632 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602895
Yu. V. Fedotov, M. L. Belov, L. Ren
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191633 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602923
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191634 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602982
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191635 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603013
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191636 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603039
V. I. Mankovsky, E. V. Mankovskaya
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191637 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603041
Boris G. Ageev, Valeria A. Sapozhnikova, Dmitry A. Savchuk
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191638 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603048
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1191639 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603160
I. A. Belyakova, O. V. Filinyuk, O. Yu. Nikiforova, O. A. Jafarova, Yu. N. Ponomarev, A. N. Baykov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119163A (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603164
Iryna A. Sanina, Yuri S. Rybnov, Natalya L. Konstantinovskaya, Margarita A. Nesterkina
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119163B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603219
Dmitriy G. Chernov, Valery S. Kozlov, Mikhail V. Panchenko, Svetlana A. Terpugova, Vladimir P. Shmargunov
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119163C (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603251
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119163D (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603252
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119163E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603256
Proceedings Volume 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119163F (2021) https://doi.org/10.1117/12.2603262