PROCEEDINGS VOLUME 12086
XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON PULSED LASERS AND LASER APPLICATIONS | 12-17 SEPTEMBER 2021
XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications
Editor(s): Anton V. Klimkin, Maxim V. Trigub, Victor F. Tarasenko
IN THIS VOLUME

2 Sessions, 82 Papers, 0 Presentations
XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON PULSED LASERS AND LASER APPLICATIONS
12-17 September 2021
Tomsk, Russian Federation
Front Matter: Volume 12086
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208601 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2625884
XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208602 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2593831
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208603 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613667
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208604 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616448
Dmitriy V. Shiyanov, Viktor A. Dimaki, Maxim V. Trigub, Pavel I. Gembukh, Vladimir O. Troitskii
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208605 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616665
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208606 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2606692
B. A. Kozlov, D. S. Makhanko, A. Ya. Payurov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208607 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613557
B. A. Kozlov, D. S. Makhanko, A. Ya. Payurov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208608 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613560
B. A. Kozlov, D. S. Makhanko, A. Ya. Payurov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208609 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613562
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860A (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613963
I. V. Minin, P. F. Baranov, I. A. Zatonov, C.-Y. Liu, S.-C. Chien, O. V. Minin
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860B (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2599503
Vladimir V. Osipov, Vladislav A. Shitov, Vyacheslav V. Platonov, Vladimir I. Solomonov, Egor V. Tikhonov, Alexandr S. Korsakov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860C (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2598558
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860D (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2593693
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860E (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2612793
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860F (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614020
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860G (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613666
Aleksei A. Lichnyi, Irina F. Nam, Ekaterina Y. Dikman
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860H (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616446
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860I (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2601461
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860J (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613936
Dmitriy O. Shvydkoy, Vladimir I. Trunov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860K (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613632
Stanislav A. Frolov, Vladimir I. Trunov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860L (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613942
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860M (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605535
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860N (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2602421
A. Yacoub, E. N. Telminov, T. A. Solodova, E. N. Nikonova
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860O (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616677
Stepan N. Andreev, Vladimir P. Tarakanov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860P (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2604804
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860Q (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2607545
A. Klimkin, G. Kokhanenko, T Kuraeva, Yu. Ponomarev, I. Ptashnik
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860R (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616208
Alexander Karapuzikov, Anton Klimkin, Grigorii Kokhanenko, Tatiana Kuraeva, Alexei Kurjak, Alexei Lugovskoi, Alexei Markelov, Konstantin Osipov, Yurii Ponomarev,et. al.
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860S (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616212
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860T (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2604204
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860U (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613693
V. I. Kislov, E. N. Ofitserov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860V (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605748
V. I. Kislov, E. N. Ofitserov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860W (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605752
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860X (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2601666
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860Y (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605256
Jingguo Zhu, Feng Li, Ruqing Liu, Chenghao Jiang, Tianpeng Xie, Zhi Qiao, Chunxiao Wang, Dingqian Zhao, Zhengyu Zhang,et. al.
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120860Z (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614001
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208610 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616673
Ruqing Liu, Jingguo Zhu, Feng Li, Yan Jiang, Chenghao Jiang, Zhe Meng, Zhengyu Zhang
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208611 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613429
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208612 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616676
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208613 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613627
Dmitry V. Schitz, Anton S. Ivankov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208614 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613752
G. N. Zvereva
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208615 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614089
I. V. Minin, Yu. E. Geints, P. F. Baranov, I. A. Zatonov, C.-Y. Liu, L. Yue, O. V. Minin
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208616 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2599498
N. A. Ashurbekov, K. O. Iminov, G. Sh. Shakhsinov, M. B. Kurbangadzhieva, K. M. Rabadanov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208617 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2610779
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208618 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2606048
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208619 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613443
N. A. Nikolaev, A. A. Mamrashev, V. D. Antsygin, D. M. Ezhov, D. M. Lubenko, V. A. Svetlichnyi, Yu. M. Andreev, V. F. Losev
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861A (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613758
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861B (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613444
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861C (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2593802
Yury E. Geints, Ekaterina K. Panina
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861D (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2601285
Eduard A. Sosnin, Anastasia A. Burenina, Elena N. Surnina, Yulia Yu. Fadeeva, Tatiana P. Astaphyrova
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861E (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605104
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861F (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614040
Olesya А. Kalmatskaya, Vladimir A. Karavaev, Lyudmila E. Gunar, Ekaterina I. Gunar
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861G (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614036
A. V. Karmenyan, D. A. Vrazhnov Sr., E. A. Sandykova, E. V. Perevedentseva, A. S. Krivokharchenko, V. A. Nadtochenko, C.-L. Cheng, T. V. Kabanova, T. E. Malakhova
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861H (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613966
Eduard A. Sosnin, Vlada S. Cherneta, Irina A. Victorova, Victor S. Skakun, Victor A. Panarin, Alina N. Butenkova
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861I (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605105
V. V. Nikolaev, D. A. Vrazhnov, A. S. Lozhkomoev
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861J (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616343
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861K (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2608152
G. N. Zvereva, I. Yu. Kirtsidely, E. M. Machs
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861L (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613831
O. Cherkasova, A. Mankova, D. Vrazhnov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861M (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613925
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861N (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616494
A. S. Nasibov, V. G. Bagramov, K. V. Berezhnoy, Yu. V. Plokhinsky, I. D. Tasmagulov, G. L. Danielyan, V. A. Podvyaznikov, V. K. Chevokin
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861O (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2603972
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861P (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2612737
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861Q (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2615953
Luca Fiorani, Florinda Artuso, Isabella Giardina, Marcello Nuvoli, Fabio Pollastrone
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861R (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2605801
D. A. Yagnyatinskiy, V. N. Fedoseyev
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861S (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614009
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861T (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2593826
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861U (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613928
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861V (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613980
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861W (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2606948
Rahaf M. H. Douhan, Andrey P. Kokhanenko, Kirill A. Lozovoy
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861X (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613454
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861Y (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2612743
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120861Z (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2601905
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208620 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2601906
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208621 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614028
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208622 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616473
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208623 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2613647
P. A. Babushkin, A. D. Bulygin, E. A. Danilkin, O. I. Kuchinskaya, O. V. Minina, A. V. Petrov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208624 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2606961
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208625 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2614227
Dmitry M. Ezhov, Nazar A. Nikolaev, Alexander A. Mamrashev, Yury M. Andreev
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208626 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2612528
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208627 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2612519
E. A. Kolesnik, V. S. Ripenko, S. M. Dzyadukh, E. I. Lipatov
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208628 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2616516
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 1208629 (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2606561
Proc. SPIE 12086, XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 120862A (2 December 2021); doi: 10.1117/12.2606323
Back to Top