PROCEEDINGS VOLUME 12165
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS AND SMART CITY | 19-22 NOVEMBER 2021
International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021)
Editor(s): Fengxin Cen, Guoping Tan
Editor Affiliations +
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS AND SMART CITY
19-22 November 2021
Zhengzhou, China
Front Matter: Volume 12165
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216501 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634610
Intelligent Transportation Technology and Logistics Transportation
Kang Chen, Luyao Du, Zhixuan Zhong, Wei Chen, Hongjiang Zheng
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216502 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627786
Mingyu Lu, Zhihua Tang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216503 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627877
Shuang Jin, Shixin Jiang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216504 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627875
Liangtao Nie, Guojiao Hou, Weimin Li, Pengfei Li
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216505 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627935
Tian Luo, Zhong yuan Duan, Jun shao Luo, Xiao chun Zhang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216506 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627769
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216507 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627906
Wei Jiang, Weilong Man
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216508 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627758
Xueting Zhao, Liwei Hu, Wenchen Yang, Chengyu Hu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216509 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627795
Chonghua Zhou, Jiang Yan
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627803
Weiwei Kong, Tianmao Cai, Yuezhen Fan, Fachao Jiang, Shuang Wan
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627941
Yichao Huang, Jinglin Li
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627838
Haoran Chen, Xuedong Yan
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627984
Yirong Kang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627881
Quan Wu, Haicheng Xiao, Han Bai, Wei Cheng, Chuan Wen
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627930
Hairong Ma, Tangyi Guo, Liu He
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627802
Zijuan Yu, Qiang Li, Xiaochun Zhang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627793
Liangtao Nie, Guojiao Hou, Liang Yu, Xikui Lv
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627948
Jing Wang, Yu Wang, JianXiang Yan
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627787
Mili Chen, Xuejun Feng, Tian Zhang, Yan Zhang, Bo Xu, Cheng Zhang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627940
Fang Lu, Yan Ni, Xuedong Zhang, Zexu Zhou, Xuedi Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627947
Jie Yang, Tangyi Guo, Yaxin Chen
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627799
Haochun Yang, Jinmu Lu, Hua Lu, Yunfeng Gao, Xianglong Liu, Haode Liu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628002
Xin Li, Wei Shangguan, Yue Cao
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627764
Bo Fan, Yongneng Xu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627999
Shuang Zhang, Yulin Chang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627882
Qin Deng, Wenfu Wei, Tianlei Zang, Hao Li, Jiahui Lin, Feng Yang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628011
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627760
LiHong Li, YuJun Xue, WeiHang Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627797
Lulu Zhang, Qiong Tong
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628232
Smart Digital City and Mobile Communication Technology
Hui Wang, Jie Cao, Fengmei Xin, Lili Xu, Xin Li
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627844
Yan Ni, Yijie Huang, Aidi Li, Jianqin Zhang, Ying Ding, Ming Zhao
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627788
Chi Sun, XiaoFan Jia
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627962
Yang Liu, Jianqiang Hu, Xiaobao Zhou, Jiaxin Wu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627778
Leilei Zhu, Xin Sui, WenHao Song, RuiXiang Liu, Dan Liu, Li Li
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627859
Hongmei Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216510 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628163
Fude Cao, Xueyun Lu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216511 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628135
Jiaxin Wu, Weizhe Chen, Shunzhi Zhu, Yang Liu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216512 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627837
Cong Hou, Yue Sun, Wei Chen, Xiaotian Xu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216513 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627774
Congwang Kong, Quan Xu, Jian Liu, Ming Xian, Huimei Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216514 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627876
Miao Zhang, Yong Peng, Quanjun Yin, Qinglong Chen
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216515 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627785
LongLong He, DeJian Li, LiXin Yang, YanXin Zhang, Bin Niu, ZhenHai Ning, JinWang Li, Meng Li
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216516 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627771
Ye Dong
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216517 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627949
Jinyu Xu, Xiaoming Jiang, Feng Hang, Yinqi Cong, Di Fang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216518 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627914
Yuhong Zhang, Dongliang Gao, Yuxuan Yang, Shiying Yao, Yunchi Qiao, Yuanhong Zhang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216519 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627773
Yue Ma, Xuedong Yan
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627944
Quanli Lu, Xiaowei Lan, Jiabin Xu, Lihua Song, Bin Lv, Jianqing Wu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627982
Zifan Wang, Wanjie Nie, Tinglan Lin
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627839
YuXuan Yang, DongLiang Gao, YiMing Chen, SiQi Wang, ShiYing Yao, XinWei Min
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627905
Hongzhuan Zhao, Ningning Lu, Jianpeng Chen, Yuming Zhang, Lina Zheng, Dan Zhou
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627776
Dandan Shi, Xiyu Cao
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627766
Li Bai, Weidong Wang, Huixi Zong, Kaiming Yan
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628143
Jincheng Guo, Yu-guang Chen, Qinghua Liu, Wei Cheng, Gui-bin Liu, Meng Zhang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627897
Qin Yuan, Lianbi Yao, Zhengwen Xu, Hao Liu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627889
Xi Wang, Yuxuan Yang, Weiting Xu, Jintang Luo, Yiming Chen, Weijie Hua
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627781
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627926
Jiyang Jiang, Tangyi Guo, Weipeng Pan, Yi Lu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627779
Fuyu Hu, Wei Huang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627816
Wenxiong Yi, Fei Ma, Bowen Rao, Xiaofan Yu, Guoping Tan, Siyuan Zhou
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627784
Fangyu Bian
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628217
Artificial Intelligence Technology and Smart Wearable Devices
QianFei Chen, QiuYu Liu, Ning Li, DeQiang Fu, Chen Guo
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627829
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627748
Yuan Wei, Lingtong Yang, Zhenyuan Yang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628645
Yonglong Zou, Jiaxin Wu, Weizhe Chen, Yang Liu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627879
Zhengqing Wang, Kehang Zhu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628631
Xiang Chen, Chen Chen, Siyuan Gong, Shantong Liu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627791
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628608
Yaoyao Dong, Wei Qu, Tianhao Gao, Haohao Jiang, Pengda Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627805
Sen Yuan, Geming Xia
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628177
Yuxi Guo, Shuyi Ran, Sheng Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628583
Yanyan Wang, Ying Lin, Xiaohong Yin, Junlong Fang, Zhaoji Lu, Kunyu Li, Guohao Luo
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627872
Haiqing Li, Sijun Li, Fuhao Xia, Jiufei Luo
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216520 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628008
Zhenyu Liang, Liang Wu, Yuze Jiang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216521 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628036
Nan Lin, Zhengwei Guo
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216522 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628003
Qin Zhang, Meng Ying, Yongming Shao
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216523 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627989
Jinwen Jian, Jialin Fan, Xiaohong Yin, Yanyan Wang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216524 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627780
Xiaolong Zhang
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216525 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627813
Dengsong Yang, Baili Ni, Hao Qin, Fei Ma
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216526 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627783
Xiwei Zheng, Lin Feng
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216527 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627888
Jing Zhang, Zhihua Lin
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216528 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627796
Xinmiao Yao, Congyong Cao, Zhongyang Tao, Meng Cheng
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216529 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627810
Minjie Zhang, Shuichao Zhang, Jialu Mao, Hao Ye, Miaosheng Lin
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627777
Yongming Shao, Qin Zhang, Mingyu Lu, Meng Ying
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627946
Yingchao Zhang, Zhaoyou Ma, Wen Han, Tao Li, Fujin Hou, Xiuguang Song
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627800
Nan Lin, Shen Dong, Yihong Liu
Proceedings Volume International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627921
Back to Top