PROCEEDINGS VOLUME 12165
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS AND SMART CITY | 19-22 NOVEMBER 2021
International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021)
Editor(s): Fengxin Cen, Guoping Tan
Editor Affiliations +
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS AND SMART CITY
19-22 November 2021
Zhengzhou, China
Front Matter: Volume 12165
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216501 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2634610
Intelligent Transportation Technology and Logistics Transportation
Kang Chen, Luyao Du, Zhixuan Zhong, Wei Chen, Hongjiang Zheng
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216502 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627786
Mingyu Lu, Zhihua Tang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216503 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627877
Shuang Jin, Shixin Jiang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216504 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627875
Liangtao Nie, Guojiao Hou, Weimin Li, Pengfei Li
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216505 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627935
Tian Luo, Zhong yuan Duan, Jun shao Luo, Xiao chun Zhang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216506 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627769
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216507 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627906
Wei Jiang, Weilong Man
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216508 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627758
Xueting Zhao, Liwei Hu, Wenchen Yang, Chengyu Hu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216509 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627795
Chonghua Zhou, Jiang Yan
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650A (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627803
Weiwei Kong, Tianmao Cai, Yuezhen Fan, Fachao Jiang, Shuang Wan
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650B (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627941
Yichao Huang, Jinglin Li
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650C (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627838
Haoran Chen, Xuedong Yan
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650D (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627984
Yirong Kang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650E (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627881
Quan Wu, Haicheng Xiao, Han Bai, Wei Cheng, Chuan Wen
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650F (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627930
Hairong Ma, Tangyi Guo, Liu He
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650G (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627802
Zijuan Yu, Qiang Li, Xiaochun Zhang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650H (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627793
Liangtao Nie, Guojiao Hou, Liang Yu, Xikui Lv
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650I (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627948
Jing Wang, Yu Wang, JianXiang Yan
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650J (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627787
Mili Chen, Xuejun Feng, Tian Zhang, Yan Zhang, Bo Xu, Cheng Zhang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650K (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627940
Fang Lu, Yan Ni, Xuedong Zhang, Zexu Zhou, Xuedi Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650L (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627947
Jie Yang, Tangyi Guo, Yaxin Chen
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650M (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627799
Haochun Yang, Jinmu Lu, Hua Lu, Yunfeng Gao, Xianglong Liu, Haode Liu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650N (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628002
Xin Li, Wei Shangguan, Yue Cao
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650O (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627764
Bo Fan, Yongneng Xu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650P (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627999
Shuang Zhang, Yulin Chang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650Q (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627882
Qin Deng, Wenfu Wei, Tianlei Zang, Hao Li, Jiahui Lin, Feng Yang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650R (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628011
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650S (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627760
LiHong Li, YuJun Xue, WeiHang Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650T (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627797
Lulu Zhang, Qiong Tong
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650U (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628232
Smart Digital City and Mobile Communication Technology
Hui Wang, Jie Cao, Fengmei Xin, Lili Xu, Xin Li
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650V (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627844
Yan Ni, Yijie Huang, Aidi Li, Jianqin Zhang, Ying Ding, Ming Zhao
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650W (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627788
Chi Sun, XiaoFan Jia
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650X (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627962
Yang Liu, Jianqiang Hu, Xiaobao Zhou, Jiaxin Wu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650Y (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627778
Leilei Zhu, Xin Sui, WenHao Song, RuiXiang Liu, Dan Liu, Li Li
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121650Z (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627859
Hongmei Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216510 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628163
Fude Cao, Xueyun Lu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216511 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628135
Jiaxin Wu, Weizhe Chen, Shunzhi Zhu, Yang Liu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216512 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627837
Cong Hou, Yue Sun, Wei Chen, Xiaotian Xu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216513 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627774
Congwang Kong, Quan Xu, Jian Liu, Ming Xian, Huimei Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216514 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627876
Miao Zhang, Yong Peng, Quanjun Yin, Qinglong Chen
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216515 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627785
LongLong He, DeJian Li, LiXin Yang, YanXin Zhang, Bin Niu, ZhenHai Ning, JinWang Li, Meng Li
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216516 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627771
Ye Dong
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216517 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627949
Jinyu Xu, Xiaoming Jiang, Feng Hang, Yinqi Cong, Di Fang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216518 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627914
Yuhong Zhang, Dongliang Gao, Yuxuan Yang, Shiying Yao, Yunchi Qiao, Yuanhong Zhang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216519 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627773
Yue Ma, Xuedong Yan
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651A (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627944
Quanli Lu, Xiaowei Lan, Jiabin Xu, Lihua Song, Bin Lv, Jianqing Wu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651B (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627982
Zifan Wang, Wanjie Nie, Tinglan Lin
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651C (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627839
YuXuan Yang, DongLiang Gao, YiMing Chen, SiQi Wang, ShiYing Yao, XinWei Min
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651D (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627905
Hongzhuan Zhao, Ningning Lu, Jianpeng Chen, Yuming Zhang, Lina Zheng, Dan Zhou
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651E (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627776
Dandan Shi, Xiyu Cao
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651F (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627766
Li Bai, Weidong Wang, Huixi Zong, Kaiming Yan
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651G (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628143
Jincheng Guo, Yu-guang Chen, Qinghua Liu, Wei Cheng, Gui-bin Liu, Meng Zhang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651H (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627897
Qin Yuan, Lianbi Yao, Zhengwen Xu, Hao Liu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651I (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627889
Xi Wang, Yuxuan Yang, Weiting Xu, Jintang Luo, Yiming Chen, Weijie Hua
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651J (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627781
Yi Liu, Di Wu, Jun Ma, Yingping Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651K (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627926
Jiyang Jiang, Tangyi Guo, Weipeng Pan, Yi Lu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651L (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627779
Fuyu Hu, Wei Huang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651M (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627816
Wenxiong Yi, Fei Ma, Bowen Rao, Xiaofan Yu, Guoping Tan, Siyuan Zhou
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651N (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627784
Fangyu Bian
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651O (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628217
Artificial Intelligence Technology and Smart Wearable Devices
QianFei Chen, QiuYu Liu, Ning Li, DeQiang Fu, Chen Guo
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651P (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627829
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651Q (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627748
Yuan Wei, Lingtong Yang, Zhenyuan Yang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651R (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628645
Yonglong Zou, Jiaxin Wu, Weizhe Chen, Yang Liu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651S (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627879
Zhengqing Wang, Kehang Zhu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651T (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628631
Xiang Chen, Chen Chen, Siyuan Gong, Shantong Liu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651U (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627791
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651V (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628608
Yaoyao Dong, Wei Qu, Tianhao Gao, Haohao Jiang, Pengda Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651W (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627805
Sen Yuan, Geming Xia
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651X (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628177
Yuxi Guo, Shuyi Ran, Sheng Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651Y (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628583
Yanyan Wang, Ying Lin, Xiaohong Yin, Junlong Fang, Zhaoji Lu, Kunyu Li, Guohao Luo
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121651Z (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627872
Haiqing Li, Sijun Li, Fuhao Xia, Jiufei Luo
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216520 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628008
Zhenyu Liang, Liang Wu, Yuze Jiang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216521 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628036
Nan Lin, Zhengwei Guo
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216522 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2628003
Qin Zhang, Meng Ying, Yongming Shao
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216523 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627989
Jinwen Jian, Jialin Fan, Xiaohong Yin, Yanyan Wang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216524 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627780
Xiaolong Zhang
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216525 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627813
Dengsong Yang, Baili Ni, Hao Qin, Fei Ma
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216526 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627783
Xiwei Zheng, Lin Feng
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216527 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627888
Jing Zhang, Zhihua Lin
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216528 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627796
Xinmiao Yao, Congyong Cao, Zhongyang Tao, Meng Cheng
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 1216529 (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627810
Minjie Zhang, Shuichao Zhang, Jialu Mao, Hao Ye, Miaosheng Lin
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652A (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627777
Yongming Shao, Qin Zhang, Mingyu Lu, Meng Ying
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652B (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627946
Yingchao Zhang, Zhaoyou Ma, Wen Han, Tao Li, Fujin Hou, Xiuguang Song
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652C (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627800
Nan Lin, Shen Dong, Yihong Liu
Proc. SPIE 12165, International Conference on Intelligent Traffic Systems and Smart City (ITSSC 2021), 121652D (14 March 2022); doi: 10.1117/12.2627921
Back to Top