PROCEEDINGS VOLUME 12172
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING AND COMPUTER COMMUNICATION (EIECC 2021) | 17-19 DECEMBER 2021
International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021)
Editor(s): Zhiyuan Zhu, Fengxin Cen
Editor Affiliations +
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING AND COMPUTER COMMUNICATION (EIECC 2021)
17-19 December 2021
Nanchang, China
Front Matter: Volume 12172
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217201 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640819
Electronic Information Technology and Artificial Intelligence Application
Pengfei Fan, Yatao Wu, Yao Wei, Guoqiang Guo, Zhefan Peng
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217202 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634675
Wenjie Qin, Xian Fu, Xiao Yang, Yating Wang, Huimin Que, Shuxian Qi
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217203 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634400
Guangzhe Wang, Cunjun Li, Xiaofei Wen
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217204 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634639
Rui Qiao
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217205 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634866
Ming Yuan, Shulin Yang, Mengdie Gu, Huijie Gu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217206 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634851
Xinyue Hou, Chenyu Zhu, Yue Li, Peng Wang, Xiaoyan Peng
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217207 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634559
Ke Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217208 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634683
Ling Cao, Yue Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217209 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634670
Xiaokai Xie, Hanlin Chen, Jungang Yang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634637
Yadi Wang, Yu Liu, Xiao Ruan, Shancheng Lin, Ning Ding
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634718
Yiqun Wang, Weilan Wang, Zhengqi Cai
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634657
Shengnan Wang, Hua Shen
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634385
Zhijun Bao, Shiyi Wang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634541
Henan Wu, Xiuying Yang, Jinmei Shi, Haoxin Qiao
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634726
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634697
Qi Zhang, Pingmu Huang, Tiejun Lv
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634521
Jiaqing Shi, Yaping Yang, Shiyi Wang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634508
Kerong Xu, Hairong Wang, Xiaofei Wen
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634665
Kang Hong, Lihua Yuan, Zhe Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634399
Xiaoyu Ma, Yan Han, Fan Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634383
Bo Yang, Jinliang Li, Yequn Wang, Guoce Huang, Qilu Sun, Shufu Dong
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634684
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634720
Yu Chen, Congwang Kong, Jian Liu, Huimei Wang, Ming Xian
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634416
Qilong Zhu, Yuanyuan Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634503
Fuheng Guo
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634848
Junlin Zhou, Xiaoguang Hu, Qiming Ma
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634552
Zheng Luan Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634410
Shuai Wang, Fucheng You
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634428
Computer Algorithms and Model Recognition Prediction Applications
Junlong Wang, Wei Kang, Wei Zhou, Fengbiao Huang, Xuefeng Tao, Qiong Wu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634414
Sheng-tong Liu, Zhi-hong Chen, Peng-hai Li, Jia Lu, Xin-wang Shao, Xiao-qi Gao, Hai-wei Zhang, Xiao-ping Yang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634393
Shang Shi Jr., Fei Long Sr.
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634424
Benyu Hou, Hui Ma, Zheng Li, Wang Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634688
Hongyu Lv, Xinyan Liu, Shancheng Lin, Xiao Ruan, Ning Ding
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634651
Xie Zhang, Chengqian Zhang, Siying Wang, Zhenzhen Xi
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121720Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634699
Yi Wu, Zhufu Shen, Yingjie Tian, Zhenfei Cai, Fan Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217210 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634646
Shancheng Lin, Hongyu Lv, Xinyan Liu, Xiao Ruan, Ning Ding
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217211 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634840
Guijuan Lin, Silin Zhao, Houde Dai
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217212 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634402
Suqing Yang, Xiaolin Xu, Hao Su, Shiyi Gao
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217213 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634643
Yiming Tang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217214 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634647
Yan Li, Jia-hong Wei, Xiang-min Kong, Yong Li, Hui-wen Zheng, Liang-hong Zhang, Jin Gao
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217215 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634685
Jiewang Liu, Anjun Song
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217216 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634705
Yi Ju, Zeyang Peng, Yue Zhu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217217 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634676
Siying Wang, Fu Su, Xie Zhang, Kainan Chen
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217218 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634420
Guolan Liu, Li Zhang, Huan Wan
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217219 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634632
Xinyan Liu, Shancheng Lin, Hongyu Lv, Xiao Ruan, Ning Ding
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634712
Yang Fan, Zhu Wenjie, Zhao Rongyong
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634635
Yi-fan Liu, Yong-jie Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634472
Shuai Wu, Xiaochen Wang, Jiayi He, Kang Fu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634641
Tianhao Gao, Qu Wei, Yaoyao Dong, , Haohao Jiang, Bakun Zhu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634715
Yu-Jun Zhang, Juan Zhao, Zheng-Ming Gao
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634395
Keyu Luo, Zhenrong Zhang, Yuejian He
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634411
Dou Jin, ShengBing Chen, AnQi Lu, Feng Qiu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634390
Xiao Ruan, Yadi Wang, Hongyu Lv, Zhen Wang, Ning Ding
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634842
Fengping Sun
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634638
Wenxia Bao, Fuxiang Huang, Nian Wang, Xianjun Yang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634408
Intelligent Communication Technology and Signal Image Recognition
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634375
Dianze Li, Qisong Wu, Po Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634689
Huanyi Liu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634475
YiTong Tian, Yuexin Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634522
Hang Zhu, Zheng Dai, Ming Tan, Wei Song, Shengcai Liu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634702
Ying Wan, Kechang Qian, Peng Xing
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634512
Yupeng Wang, Huaitie Xiao, Lingxiang Peng, Weijun Zhong, Xiangtang Cui, Zhaodong Niu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634818
Lianghong Zhang, Huiwen Zheng, Jin Gao, Yan Li, Yong Li, Xiangmin Kong
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634633
Wanchun Yang, Liyang Zheng, Xue Zhang, Min Deng, Li Guo, Yun Fang, Shi Dan, Qi Zheng
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634677
Yue Li, Xinyue Hou, Chenyu Zhu, Yong Tian, Xiaoyan Peng
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634555
Gangguo Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634700
Yifei Lan, Jinping Zhang, Rongrong Zhu, Jiang Liu, Rui Jin, Yaohua Wang, Bo Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634548
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634516
Zhenyu Gao, GuoChao Shi, JiaShuan Li, ZhongHua Chen, Yu Tian
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634510
Huiwen Zheng, Lianghong Zhang, Jin Gao, Xiangmin Kong, Yong Li
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121721Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634636
Ming Tan, Zheng Dai, Xinmei Wang, Xiangnan Li, Hang Zhu, Wei Song
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217220 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634562
Fuyan Zhang, Huilin Liu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217221 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634415
Weizhao Huang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217222 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634914
Zhenpeng Wang, Jixiang Cheng, Dan Wu, HongBin He, Shu Xiao
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217223 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634388
Zhisheng Zhang, Jingsong Tang, Peng Zhang, Mingqiang Ning, Han Li, Haoran Wu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217224 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634721
Shengpeng Li, Xi Zhang, Shangfang Wei, Jing Tan
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217225 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634830
RongHua Jia, XiangCheng Tang, ZhengZhong Huang, YaoAn Luo, ShaoQin Yuan, LingHui Li, ShuoYi Zou
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217226 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634918
Ruixia Cheng, Yaochuang Cai, Junwen Zhu, Yiwen Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217227 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634703
Lihao Wang, Xintian Zhou, Feng Liu, Lei Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217228 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634686
Jinyang Song, Wei Wang, Yan Chen
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 1217229 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634837
Xiaokui Xie, Yichao Tian, Zhaomin Zhu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121722A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634547
Hui Zhang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121722B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634826
Xu Han, Yiming Tang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121722C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634845
Shuai Zhang, Haitao Li, Huijuan Sun
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121722D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634435
Kang Wang, Zheng Li, Zhiying Tang, Meiming Fu, Weihua Wu
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121722E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634538
Xiaoguang Sun, Kun Jiang, Peng Zhao, Ming Fang
Proceedings Volume International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC 2021), 121722F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2634398
Back to Top