PROCEEDINGS VOLUME 12251
COMPUTER APPLICATIONS FOR MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND INDUSTRY (CMSD2021) | 21-23 DECEMBER 2021
Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021)
Editor Affiliations +
IN THIS VOLUME

3 Sessions, 36 Papers, 0 Presentations
COMPUTER APPLICATIONS FOR MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND INDUSTRY (CMSD2021)
21-23 December 2021
Dushanbe, Tajikistan
Front Matter: Volume 12251
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225101 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2641257
Information Technology
A. N. Gribkov, N. Yu. Zalukaeva
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225102 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631009
A. I. Esin, D. A. Soloviev, A. V. Rusinov, M. G. Zagoruyko, D. A. Kolganov
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225103 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631321
Marina O. Avdeeva, Oleg L. Uzun, Natalia Y. Borzunova, Sergey N. Pisarev
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225104 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630881
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225105 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630892
I. Barkov, Ch. Sh. Gabdrakhmanova, G. I. Gaptullazyanova, A. V. Kholkin
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225106 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631605
E. M. Avstriyskaya, L. I. Voronova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225107 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631059
A. B. Polikarpova, L. I. Voronova, V. I. Voronov
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225108 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631461
E. V. Berezovskaya, L. I. Voronova, D. P. Sichkar, V. I. Voronov
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225109 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631233
S. S. Beknazarova D.D.S., O. X. Talipova Sr., K. A. Ibragimova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510A (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631511
Yuliya S. Gusynina, Tatiana A. Shornikova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510B (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631054
Victoria A. Lepikhova, Nadegda V. Lyashenko, Elena A. Yakovenko, Sergey G. Shestak, Andrey Yu. Ryabous
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510C (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630929
I. Ya. Lvovich, Ya. E. Lvovich, A. P. Preobrazhenskiy, Yu. P. Preobrazhenskiy
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510D (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631181
I. Ya. Lvovich, Ya. E. Lvovich, A. P. Preobrazhenskiy, Yu. P. Preobrazhenskiy
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510E (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631173
J. V. Lazhauninkas, E. V. Berdnova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510F (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631328
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510G (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630879
Z. M. Malikov, D. P. Navruzov, K. Adilov, S. R. Juraev
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510H (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631607
Mikhail A. Lemeshko, Artem E. Karelin, Aleksandr V. Kozhemyachenko
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510I (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631040
S. V. Gavrilova, V. I. Domanov, D. S. Khaliullov, A. A. Chekalin
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510J (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630888
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510K (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631160
Information Technology in Management
Vladimir V. Grigoriev, Evgeny L. Loginov, Vladislava E. Loginova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510L (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631456
V. S. Dadykin, V. A. Khvostov, R. V. Kamozin
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510M (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631305
T. A. Dobrovolskaya, Ya. A. Maslennikov
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510N (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630880
Anastasia Samoylova, Valentina Britvina, Ekaterina Bobrova II, Galina Konyukhova, Zin Moe Naing
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510O (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631361
K. P. Rukomojnikov, T. V. Sergeeva, T. A. Gilyazova, V. P. Komisar
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510P (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631137
V. A. Trushkin, M. A. Levin, O. N. Churlyaeva, A. S. Guzachev
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510Q (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631187
Nikolay V. Khripunov, Olga Y. Kopsha, Natalya A. Sosina
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510R (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631172
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510S (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630882
Yu. A. Kotsar, Alexander P. Lonkin, O. V. Kabanov, S. V. Chumakova, E. Yu. Mizyurova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510T (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631050
Rinat Faizullin, Ilya Pavlov, Pavel Konstantinov
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510U (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630920
Varvara Altunina, Liubov Shcherbinina, Natalia Lukyanova
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510V (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631602
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510W (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631225
Artem O. Rada, Anton E. Timofeev, Oksana I. Nikitina
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510X (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630972
Irina N. Markaryan, Natalya A. Datsun, Vyacheslav R. Chakryan
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510Y (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2631316
Artem O. Rada, Anton E. Timofeev
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 122510Z (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630975
A. M. Maradudin, V. V. Vasilchikov, A. A. Leontiev, A. V. Peretyatko
Proc. SPIE 12251, Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD2021), 1225110 (18 May 2022); doi: 10.1117/12.2630917
Back to Top