PROCEEDINGS VOLUME 12294
7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCES IN ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (ISAEECE 2022) | 18-20 MARCH 2022
7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering
Editor(s): Tao Zhang
Editor Affiliations +
7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCES IN ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (ISAEECE 2022)
18-20 March 2022
Xishuangbanna, China
Front Matter: Volume 12294
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229401 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2662997
Power Fault Monitoring and Transmission Frequency Conversion Technology
Xin Ye, Jingfeng Guo, Bijian Chen, Ming Xie, Xiaoxu Fu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229402 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640488
Jinshi Xiao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229403 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639716
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229404 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639688
Yuefan Liu, Weifeng Shi, Jialing Xie
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229405 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639701
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229406 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641514
Haohua Xia
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229407 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641513
Yakun Jiang, Xiao Han, Weiqi Li, Shanfeng Chen, Zhaohui Hu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229408 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641229
Jiaxuan Liu, Zhongjian Kang, Yisen Sun
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229409 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639875
Siyao Yi, Wenzhe Zhang, Chuyang Zeng, Xiaojian Pang, Shanfeng Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641231
Pengjuan Liu, Dechun Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639726
Yan Liu, Zhiyuan Li, Chao Wang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639893
Jiao Jun Li, Xun Zuo, Wei Wei, Fan Yang, Jie Huang, Chuan Yang, Shi Long Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639684
Ken Yuan Fan, Jun Chao Zhang, Ji Hao Chang, Ze Jun Li, Qiang Fu, Jian Ning Li, Jie Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639870
Jiayao Li, Kuangda Meng, Yu Zhuang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641184
Nan Yin, Hanhan Xue, Hong Zhang, Yanyi Xiong
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639689
Fuchuan Zhang, Chuyang Zeng, Siyao Yi, Xiaojian Pang, Haiguang Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641234
Qin Pang, Xiangjun Zeng, Kun Yu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639732
Shutao Zhou, Yufan Wang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639751
Mingchi Ju, Tailin Han, Man Zhao, Bo Xu, Xuan Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639695
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639997
Jingxue Zhang, Zhiping Li, Yao Li, Jungang Miao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641175
Zhao Guang Du, Ding Qian Yang, Fei Zhang, Long Fei Li, Jia Bao Du
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639125
Weiqi Zhang, Zelong Zhang, Zhao Yang, Dunnan Liu, Zhiyuan Cai, Haiyan Yang, Lin Zhu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639392
Xiaodong Zhang, Shuo Yin, Xing Chen, Xiao Meng, Yue Teng, Yongli Wang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639337
Gao Zhang, Menghua Fan, Kening Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639176
Dun Nan Liu, Xiao Tong Zhang, De Xin Li, Hong Da Dong, Cheng Gang Li, Zuo Ming Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639303
Anqi Shi, Qinyu Chen, Kun Wang, Zhou Lan, Pengcheng Zha, Xinyu Meng
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639146
Xiaoyan Yu, Xiaoyong Yang, Zhenchao Xu, Min Yu, Jinpeng Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640455
Liangzheng Wu, Zhengdong Wan, Jigang Zhang, Wen Che, Taofei Ku
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640468
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640474
Qian Zhang, Kai Chen, Xingchen Lai, Jun Yu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640495
Zhaoqing Zhu, Shijun Ding, Yin Man, Wenzhi Yang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639189
Rongjun Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640530
Ying Xie, Chunming Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122940Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640483
Chengao Yu, Zhanjun Gao, Tao Yang, Zhao Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229410 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640476
Chen Wang, Xie Hu, Guanghui Tang, Ziheng Yan, Changjin Hao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229411 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640664
Enyuan Dong, Hexi Wang, Yongxing Wang, Chuanlong Zhang, Zhenqiang Yang, Sheng Yin, Ruida Zhuang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229412 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640776
Yang Li, Yue Shi, Jiangbo Wang, Xinrui Zhong
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229413 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640462
Rui Chen, Hualiang Dong, Jie Zeng, Bin Xie, Wei Li, Wengang Xie
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229414 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640525
Zhao Liu, Zhanjun Gao, Tao Yang, Chengao Yu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229415 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640475
Ye Feng, Lingjie Ye, Yaoqi Zhu, Qiujie Sun, Danhuang Dong, Linjuehao Mei
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229416 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640514
Ying Chen, Mengji Fu, Kefeng Shang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229417 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640528
Ya Xiao Wang, Wei Zhong Feng
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229418 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641016
Qiang Wang, Chao Chen, Na Lu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229419 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640493
Feiyan Zhou, Yan Wu, Lingyun Gu, Yan Wu, Zhixin Bai, Rongtian Du, Chongqing Jiao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640481
Xuefei Zhang, Zhiwei Li, Yinghan Jiang, Daobo Yan, Fangchao Ke, Zhao Fang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640486
Yao Tang, Dan Guo, Qun Yong, Xue Ming Qiao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640504
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640502
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641945
Li Chen, Yiming Zhang, Wenyuan Bai, Shaobo Liu, Fupeng Li
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641931
Xiaoyong Yang, Xiaoyan Yu, Min Yu, Fuyan Liu, Hongzhi Hao, Feng Wu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641940
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641942
Circuit Device Testing and Electrical Design and Development
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639408
Wenzhuo Wu, Yawen Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639407
Tongyuan Liu, Heshun Wang, Chenhao Wu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639410
Wei Wei, Jun Ming Zhang, Peng Xue
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639892
Aiwei Yang, Yinghua Dou, Zirui Zhu, Mochen Xu, Tao Liu, Xiaobin He
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639985
Wei Wang,
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639748
Luanjing Li, Yukun Lian, Haoran Zong
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641213
Chao Deng
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639871
Menghan Xu, Bo Sun, Jing Jiang, Fangxiang Feng
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639886
Tianfei Wu, Xianjun Yang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639880
Liang Gu, Haitao Liu, Xin Gong, Yi An, Ning Yu, Jing Duan, Jie Duan
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639693
Yue Cui, Ran Xu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639678
Jiacheng Wang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641188
Bing Song, Yongjie Yang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641170
Xiaoming Hu, Haichan Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639682
Zhifang Wang, Jianguo Yu, Shangjing Lin
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639852
Mengqin Xia, Qijian Wang, Dongyan Zhang, Zhiyong Zhang, Jingjing Shen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639861
Lin Feng, Taoyan Zhao, Yu Shang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122941Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639705
Ke Fang, Li Su, Yibo Wang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229420 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641183
Guo Feng Ou, Can Can Wang, Ding Yan, Cheng Zhao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229421 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639853
Xi Zhu, Xiao Qian Zhang, Lin Xie, Zhengm Tang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229422 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639860
Yanwei Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229423 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639746
Zanyu Geng, Zihan Qiang, Enzhi Hao, Yutian Wang, Ming Li, Jiwen Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229424 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639869
Yonglang Li, Zhankuo Wang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229425 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639696
Hao Liu, Junhong Yang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229426 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639911
Wei Li, Lian-min Zhao, Bo-jiang Ding, Wen-dong Ma, Liang Zhu, Cheng-yao Peng, Ze-ge Wu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229427 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639868
Mingke Ma, Shengting Xiang, Rui Zhou
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229428 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641186
Mei Mei Lv, Chao Deng, Shizhe Liu, Lufeng Qiao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229429 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639866
Yu Chen, Kun Liu, Yanping Long, Ganghui Ding, Shengzhi Hu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639108
Minxi Li, Jinwen Qin, Minhua Cao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640736
Xiu Liu, Zonghui Li, Zhian Ma, Yubin Liu, Guangfu Tai
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640682
Yu Xuan Fang, Chun Feng Li, Zhen Lei, Jian Jun Cui, Yu Hang Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640480
Chunfeng Li, Zhen Lei, Yuxuan Fang, Jianjun Cui, Yu'hang Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640583
Lixin Jiao, Wei Wang, Haidan Lin, Jingyao Luan, Junbo Liu, Changlong Gao, Jianping Lie, Guimei Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640657
Yongxing Wang, Jiefu Zhang, Ru Chen, Lifan Zhang, Yu Zhu, Bolun Liu, Enyuan Dong
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640471
Yuhui Ma, Jie Luan, Yihang Liu, Yuxiao Jiang, Weiming Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641087
Zhe Feng, Jie Zhu, Guangqing Xi
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640524
Weili Wu, Hualong Zhang, Wentong Wu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640478
Juangen Liu, Shaohong Guo, Yuzhi Jing, Jianguang Chu, Zhiyi Jia
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640490
Bao Liu, Dongxu Wang, Yun Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640522
En Yuan Dong, Wei Li, Yong Xing Wang, Li Fan Zhang, Yu Zhu, De Bao An, Bo Lun Liu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640470
Zhe Feng, Guozheng Li, Yin Zhang, Junhong Wu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640520
Guoyu Hei, Zheng Xu, Bin Zhang, Yongjie Qu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640521
Weiying Xie, Xiongying Duan, Jinjin Li, Minfu Liao
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2640584
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641154
Muwei Wang, Lei Wang, Yangyang Wu, Zhaohe Wang, , Jiaojiao Dong
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641946
Artificial Intelligence Technology and Internet of Things Applications
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639920
Yuze Han, Jialin Shi, Yuxuan Zhang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641185
Xinke Lian, Ganggang Qiu, Xu Zhong, Chao Luo
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639755
Xinquan Huang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639727
Qing Liu, Cheng Lu, Tianxiang Ma, Xin Duan
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639714
Hua Tian
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639877
Wenxia Bao, Tao Niu, Nian Wang, Xianjun Yang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639724
Binquan Wang, Yangming Shi, Ming Zhu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 122942Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639687
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229430 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639709
Qianyue Xia, Xuemei Bai
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229431 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639707
Qing Liu, Yizhou Sun, Tianxiang Ma
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229432 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639713
Gang Xu, Fan Yun, Xin Liu, Xiu-Bo Chen
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229433 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639996
Xiao Zhang, Hengxiang Gou, Yuqi Xie
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229434 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639737
Shuang Zheng
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229435 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639884
Chengxun Ni, Zhenguo Sun, Haotong Zhu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229436 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641232
Shan Liu, Ziqiang Zhou, Yao Wang, Shaobo Wang, Shu Yang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229437 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639694
Shiyong Xiong, Jun Xu, Rongsen Wu
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229438 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2639686
Yujie Chen, Ziqian Wei, Guanxi Jiang
Proceedings Volume 7th International Symposium on Advances in Electrical, Electronics, and Computer Engineering, 1229439 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2641181