PROCEEDINGS VOLUME 12302
SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMECHANICAL CONTROL TECHNOLOGY AND TRANSPORTATION (ICECTT 2022) | 26-28 MAY 2022
Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022)
Editor(s): Said Easa
Editor Affiliations +
SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMECHANICAL CONTROL TECHNOLOGY AND TRANSPORTATION (ICECTT 2022)
26-28 May 2022
Guangzhou, China
Front Matter: Volume 12302
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230201 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2663651
Intelligent Mechatronics and Fault Location Detection
Changbao Guo
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230202 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645690
Junpeng Zhu, Xinyuan Ge, Qinghui Zhou, Zheng Sun, Jieying Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230203 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645789
Yike Wang, Bin Wu, Li Sun
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230204 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645440
M. H. Liu, Y. Xiao, B. Z. Xu, J. Sun
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230205 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645587
Xiaohang Wang, Minjia Chen, Na Yan, Guojun Zhu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230206 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645837
Yanping Xiao, Xiaorui Wang, Bo Huang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230207 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645493
Huayang Wang, Zhijun Bi, Zhenxing Wang, Xiujing He, Qi Wang, Xiangzong Yu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230208 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645536
Liu B., Jin X., Jiang J., Jia X. P.
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230209 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645558
Yu Wan, Chuanling Jin, Jiyang Yin
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645541
Yutao Hu, Han Zhou, Xiaochen Yu, Han Liu, Jiyang Xu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645730
Jiantong Song, Chunhong Zhu, Chang Zhao, Yuanfang Shi
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645424
Gengfeng Zhu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645500
Honghua Wu, Shihui Luo, Bin Fu, Lijun Wang, Lifeng Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645648
Jianping Hu, Bing Wang, Dudu Guo, Zhengfang Xu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645692
Dongli Zhang, Shuo Chen, Yuanyuan Xu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645572
Yuchen Hao, Jun Liu, Jianhua Ren
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645609
Chunjun Chen, Min Zhou, Lu Yang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645724
Xuan Zhao, Zhongcui Miao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645511
Xiao Qin, Haibin Shang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645285
Hongliang Cui
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645557
Liang Wang, Hua Tian, Zhicheng Zhao, Teng Feng, Pan Chen, Yulei Jiang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645611
Ran Hu, Nan Ma, Shicong Deng, Longlong Shang, Mingyu Ou, Fengshu Ye
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645641
Juan Zuo, Wenbo Wang, Xin Jiang, Qian Ai
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645539
Yaqian Wang, Zhan Zhao, Dongna Yang, Guangyao Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645600
Liang Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645815
JianWei Liu, HaiKu Zhang, GuiJi Li, XiaoXia Tan
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645583
Chunhui Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645607
Xue Bai, Qi Tian
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645984
Xiaohua Yang, Huiqiong Liu, Jinrui Yao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645563
Yan Sun, Zhihua Tang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645986
Xinixn Zhang, Yingtao Sun, Feixiang Yu, Weijian Shen, Minghui Ren
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645411
Wenda Yang, Xiangxi Wen, Minggong Wu, Zhe Zhang, Fugen Lin
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645796
Jianjun Zhang, Biyan Yan, Weidong Liu, Yijia Wu, Han Zhang, Lu Zhang, Tan Zhou, Yu Zeng, Bowei Wei
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645490
Yunchao Liu, Xiukun Wei, Wenfei Bai, Limin Jia
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123020Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645456
Yanan Du, Zhengning Pang, Qi Wang, Yuefeng Cao, Hui Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230210 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645553
Lijun Fu, Jian Zhang, Lei Wang, Mingchen Gong, Peng Zhang, Shiyu Chen, Jianquan Liang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230211 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645711
Control Automation and Intelligent Electronic Device Design
Chunjun Chen, Yingjian Lan, Chaoyue Chen
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230212 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645513
Xinyu Li, Qiang Zhang, Wen Wen
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230213 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645552
Zili Xu, Jiahui Qiu, Hui Zhang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230214 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645462
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230215 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645739
Xiaoyan Huang, Xinyu Gao, Jinshan Meng
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230216 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645842
Xuan Wang, Ya-sheng Zhang, Xue-feng Tao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230217 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645146
Tianhao Qin, Shaojie Xin, Chao Zhang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230218 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645567
Yuyi Zhai, Jiahui Huang, Chuang Liu, Yunjia Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230219 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645614
Junhui Hu, Rui Xia, Lai Xu, Xiwen Hu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645577
Chunhui Liu, Kun Zhang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645590
Shuai Zou, Lemin Lu, Jinguo Bei, Jing Yang, Fuchuan Huang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645579
Hui Han, Xing Yan, Chenghu Ma
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645624
Jie Dou
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645722
Zhengyao Yi, Mengyuan Yang, Siyao Mi, Haoming Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645497
Liwei Zhang, Shenrong Zhang, Yuzhu Rao, Changming Zhang, Kaizhe Jiang, Chong Shen, Kun Zhang, Zhe Zhao, Penghui Zeng
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645622
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645610
Yang-feng Cui, Wan-qaing Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645517
Kang Xiaolin, Xiang Huachun, Cai Zhongyi, Zhang Nan
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645827
Pengbo Zhu, Zhengfeng Li, Xin Liu, Xiaolong Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645409
Zheng-ping Tang, Chao Ji
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645459
Jian Zhang, ShiCai Chen, YanZhi Liu, HaoNan Sun
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645830
Jiaquan Ye, Xin Li, Fei Liang, Yuankai Li, Qingdong Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645904
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645850
Qinghe Liu, Yankun Zhang, Mingze Xu, Ke Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645685
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645144
Yuzhen Wu, Fu Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645272
Lei Wang, Yi Huang, YiWei Shen, Dong Yu, Shufang Geng, Ping Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645308
Ming Chen, Lei Zeng, Wencheng Ni, Yun Zhang, Jianfei Zhao, Shuiqing Jiang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645307
Wenming Zhang, Yun Zhang, Ming Chen, Lei Zeng, Sheng Gao, Xufu Jiang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645301
Lei Xu, Xuenan Cui, Xiaoqing Li, Qi Liu, Zhijuan Zhou, Liang Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645318
Xiaofei Xu, Zongqing Wu, Yi Wang, Jianhui Zhang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645149
Dinesh Bhatia, Devinder Kumar Yadav, Chenggeng Xie
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645374
Yi Wang, Tieli Xu, Jun Ma
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645264
Liu Yang, Yuan Zhong, Kaili Liu, Xinyu Yang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123021Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645332
Jiangbei Su, Zongze Du, Tao Hu, Zhengchun Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230220 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645407
Wang Tao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230221 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645443
Liang Ma, Hui Jiao, Peng Yang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230222 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645948
Yihua Lin, Haiming Jiang, Jing You, Lang Hu, Xiaofeng Li, Jian Qiao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230223 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645746
Yu Lu, ShengYao Shi, DaChi Zhang, ShunQiang Feng, YuanMei Zhang, WenYang Xing
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230224 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645656
Xiaoyu Li, Chen Hu, Lei Zhang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230225 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645736
Hanzhao Luo, Cheng Meng, Chengjun Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230226 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645840
Ruoyu Tan, Jieji Zheng, Bin Yu, Dapeng Fan, Xin Xie
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230227 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645833
Wei Cheng, Zhao-feng He, Hao-xian Lu, Yong-wei Dai
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230228 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645806
Yisheng Yu, Yu Yan, ZhanFan Zhou, Yunya Zhou, Biao Wang, Mai Peng
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230229 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645903
Hao Lv, Bin Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645659
Yanling Guan, Lijun Fu, Liang Zhang, Bing Wei, Guoxing Li, Yanyan Guan, Xiangying Kong, Haiyong Jin, Jingyuan Chi, et al.
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645684
Lijun Fu, Weiwei Liu, Yanling Guan, Liang Zhang, Bing Wei, Han Wang, Jingyuan Chi
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645682
Yongge Yao, Yuan Yao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645660
Jing Jing Xu, Kang Ning Yan
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645623
Yingchao Zhang, Yuping Li, Hongjing Han, Yanlong Zhu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645741
Fei Li, Dongchuan Yang, Feifei Lu, Yingzhuang Hao, Hao Yi, Hao Yu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645985
Xiyu Fang, Weilan Gao, Yanyan Han, Lirong Chen
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645534
Transportation Signal Processing and Data Analysis
Yuqi Guo, Xinyuan Xing, Lili Zhu, Weichen Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645514
Lixia Bao, Qiulan Wang, Shan Wang, Xueli Fang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645442
Jiaxin Qiao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645630
Nan Li, Xue Ma, Fang Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645872
Zhao Wang, Fanzhao Meng
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645719
Huang Xiangyue
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645429
Peng Cai, Ming Jin, Wentao Jian
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645687
Guangzhu Luo, Jiaqi Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645672
Longlong Guo, Junfeng Wang, Ziqun Zhang, Wenjing Yang, Rong Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645432
Chuanying Li, Jiajie He, Xingwen Wu, Biao Ke
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645423
Peng Wang, Miao Lin, XiaoHu Li, WenXia Wang, Wen Wei
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645678
He Zhang, Fan Zhang, TianCi Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645745
Zhenhua Liu, Xiao Ma
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645673
Luqiang Cheng, Xingguang Chen, Jinxuan Zhang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645636
Yue Liu, Yishu Zhou, Jinning Zhang, Lishuo Ren, Zhengwei Leng
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645652
S. T. Jiang, Z. Q. chen, D. B. Zhou, Y. K. Chen, L. Gao, J. Z. Liu, T. F. Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645477
He Zhang, Tianci Wang, Fan Zhang, Zhengkai Zhou
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645617
Xueqi Wang, Dong Tang, Rong Huang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 123022Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645695
Wei Liu, Min Zhao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230230 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645856
Guobo Wang, Minglu Ma, Fengyun Chen
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230231 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645638
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230232 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645574
Kunpeng He, Minghan Zheng, Yingying Liu, Zehui Feng
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230233 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645677
Zirui Xi, Chongdi Duan, Caipin Li, Wei hua Zuo
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230234 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645319
Xin Lu, Bing Wang
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230235 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645598
Hai-long Ding, Tao-tao Zhang, Bo Liu
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230236 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645419
Yong Lu, YaLi Li, AiHua Liu, RongJi Cao
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230237 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645467
Yu Qin
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230238 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645916
Shang Wang, Song Wang, Xiaozhan Li
Proceedings Volume Seventh International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 2022), 1230239 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2645843