PROCEEDINGS VOLUME 12474
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SCIENCE (ISCTIS 2022) | 10-12 JUNE 2022
Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022)
Editor(s): Jingbo Xia
Editor Affiliations +
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SCIENCE (ISCTIS 2022)
10-12 June 2022
Guilin, China
Front Matter: Volume 12474
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247401 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2666198
Computer Technology and Algorithm Target Detection
Chuisheng Qian, Yan Wang, MingHua Wang, ZiQi Zhao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247402 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653740
Bo Gao, Lin Chen, Yingjian Yan
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247403 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653520
Shen Yang, Yi Lu, Mingshuang Gao, Ce Wang, Junnan Wang, Yunfeng Guo
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247404 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653831
Siwei Zhu, Lulu Sun
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247405 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653402
Han Wu, Zhupeng Jiang, Fengyu He
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247406 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653726
Zhiyuan Jiang, Ruilin Li, Chaojing Tang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247407 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653414
Hongyan Ren, Yan Yang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247408 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653712
Weini Zeng
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247409 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653594
Jing Yao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653571
Huizi Yan, Jiwei Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653531
Moxiang Cui, Ji Zhang, Qingshui Xue, Zhen Xue
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653577
Yi-Juan Ji, Yi-Jing Guo, Feng-Qiang Guo, Xiao-Ping You, Zhe-Hao Liu, Qi-Miao Zheng
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654061
Hongxuan Ren, Han Liu, Qiang Xue, Xiaoqing Ma, Tong Jiang, Baohua Sun
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653605
Xiaoguang Ma, Bitong Han, Hongbin Xie, Yu Shan
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653504
Bin Wu, Baolei Wu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653709
Huamin Wang, Huawei Wang, Yuanyi Chen, Zeyin Su
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653475
Jia Li, Miaoyutian Jia, Qian Liu, Yong Fu, Qiuyi Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653824
Jianhui Zhou, Feng Sun, Hao Shi, Shuai Shen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653568
Dongyang Cai, Yue Sun, Xiaolong Su, Yongmin Cao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653742
Xintai He, Qing Li, Runze Wang, Kun Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653456
Yan Li, Lishuai He, Cunde Xu, Bin Li, Naixin Fan, Lei Gao, Yunkun Huang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653798
Huawei Wang, Yijing Guo
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653790
Hai Su, Peng Liu, Songsen Yu, Shan Yang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653769
Jie Zhang, Xin Pu, Jun Feng, Jiaxin Jia, Siyu Yang, Xuyao Chen, Lili Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653802
Biao Li, Ben Kan, Zhiwei Xing, Liwen Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653765
Hongke Chen, Liangyan Lei
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653524
Haofeng Deng, Jiyue Wang, Liucun Zhu, Mingyou Chen, Hongwei Wu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653446
Hai-xue Wang, Jian-wei Sun, Lu Tian
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653509
Chen Yuanyi, Wang Huamin, Su Zeyin, Li Ruizhu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653416
Feng Jin, Shuyu Zhang, Wei Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653867
Bo Chen, Kun Yan, Rongchuan Cao, Tianqi Zhang, Xiaoli Zhang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653846
Wangqun Chen, Guowei Li, Zheng You, Bo Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653533
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654132
Heng Zhang, Tianyu Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124740Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653608
Artificial Intelligence and Neural Network Model Application
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247410 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653693
Chen Chen, Yajiang Qi, Xiaoyan Ye, Guanghua Wang, Lintao Yang, Haiyue Ji
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247411 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653422
Yanfang Fu, Cheng Wang, Fang Wang, LiPeng S., ZhiQiang Du, ZiJian Cao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247412 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653480
Laicheng Cao, Fengqiang Li
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247413 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653697
Jiangang Tang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247414 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653721
Wei Yang, Changyan Tang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247415 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653556
Yujie Xiang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247416 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653485
Ruining Luo, Shucai Huang, Yan Zhao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247417 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653525
Hedan Liu, Xiao Lin, Hanping Ye, Jian Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247418 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653462
Beixin Ma, Bin Hao, Fei Zhang, Lu Gao, Xiaoying Ren
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247419 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653749
Junbo LI, Jianxin Zhou, Ning Zhou
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653683
Wenju Xie, Xin Pu, Guanghui Tao, Angxuan Li, Chuang Chen, Lili Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653782
Fengmei Xin, Hui Wang, Mingqiu Zhang, Linhui Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653428
Xuehuan Zhang, Jianwei Sun, Daiyan Zhao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653511
Haopeng Guo, Xin Pu, Xiaolu Wang, Xin Guo, Yaotian Fei, Yifan Cao, Chi Chen, Lili Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653688
Li Zhu, Minghu Zha, Yunyun Zhu, Jianjun Tan
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653614
Zhaoyong Fan, Shuang Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653861
Yanqun Cui, Jing Zhang, Jing Yin, Chunyan Liu, Hongyi Zhai, Xin Pu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653587
Xinghan Huang, Xiaofu Du, Hedan Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653442
Qilong Chen, Pengfei Huang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653458
Junren Chen, Weiqin Huang, Yijing Guo, Yi Qiu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653678
Honglan Yuan
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653730
Bingfei Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653805
Lingzhen Li, Yonghong Li
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653832
Rubo Sun, Sunyan Hong, Jiangchao Liu, Fei Deng, Zhenting Chen, Bo Duan
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653756
Yuhui Xiong, Xiaofu Du, Xinghan Huang, Hedan Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653464
Lidong Zhang, Dongming Liu II, Jing Zhang, Xin Pu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653752
Hua Feng, Fengyan Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653572
Jing Zhang, Jing Yin, Chunyan Liu, Hongyi Zhai, Xin Pu, Yanqun Cui
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741S (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653430
Dandan Zhou, Tong Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653583
Xin Guo, Xin Pu, Youai Xia, Haopeng Guo, Yuyang Wang, Lili Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741U (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653436
Fengyan Wang, Hua Feng
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653586
Rong Dou, Fansheng Meng
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741W (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653785
Yuqi Li, Xin Pu, Bo Song, Xu Zhang, Yanchao Li, Lili Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741X (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653770
Hedan Liu, Xulei Zhao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741Y (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653463
Communication Information Technology and Image Signal Processing
Yuan Wei, Keli Zhang, Ning Yang, Guangli Li
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124741Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653789
Zemin Guo, Xiaojian Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247420 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653827
Zichun Zhao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247421 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653836
Yupeng Wu, Qiulin Li, Xingcai Wu, Wenyin Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247422 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653713
Sulin Wang, Haohang Peng, Chengqiang Zhao, Yuling Wu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247423 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653532
Lei Chen, Sicheng An
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247424 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653791
Chun-ping Dai
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247425 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653497
Peng Wang, Meng-ya Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247426 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654099
Yi Qiu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247427 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653610
Honglin Zhao, Jiayuan Xing, Zeng Liang, Wenjin Liu
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247428 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653696
Chunyan Liu, Chengyu Yin, Zibo Wu, Fucheng Guo, Yuan Wang, Xiayan Si, Baodong Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 1247429 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653545
Shiping Zhao II, Dongming Liu II, Jing Zhang, Zhongyu Liu, Licheng Qiao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653899
Xiu-bin Ye
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742B (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653437
Li Li
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654065
Jinyu Wang, Yaoliang Song, Jinfeng Mao, Rui Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742D (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653455
Zhaoxia Zhou, Fangjin Sun, Yiliang Zhao
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653679
Chunyan Liu, Liangyu Chen, Xin Li, Pinjia Zeng, Jiaojiao Bai, Shen Fan
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742F (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653457
Huabing Zhang, Xiaoming Cao, Lihao Wei, Zhida Lin
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654126
Jiajia Sun, Yawei Liu, Zhigang Wang, Hui Wang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653482
Weiqin Huang, Yikai Gu, Yulong Fu, Yongfu Li, Yue Han
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742I (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653505
Xiaoyan Zhang, Xiang Chen, Hao Shi, Pan Luo
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653490
Ruiqi Ma, Ziyong Li, Yuxiang Hu, Jinchuan Pei
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653558
Baoxiang Jiang, Jingbo Xia, Bingjing Wu, Zhigong Wei
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742L (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653519
Yuxin Huo, Yizhuo Ai, Chengqiang Zhao, Yuanwei Li
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653489
Feng Sun, Jianhui Zhou, Hao Shi, Shuai Shen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742N (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653795
Qiannan Luo, Baolin Liu, Xiaoyan Zhang
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742O (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653476
Yingqiu Zhang, Da Luo
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2653493
Peng Wang, Meng-ya Chen
Proceedings Volume Second International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS 2022), 124742Q (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654130
Back to Top