PROCEEDINGS VOLUME 12597
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICS, APPLIED MATHEMATICS, AND COMPUTING SCIENCE (CSAMCS 2022) | 25-27 NOVEMBER 2022
Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022)
Editor(s): Wanyang Dai, Shi Jin
Editor Affiliations +
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICS, APPLIED MATHEMATICS, AND COMPUTING SCIENCE (CSAMCS 2022)
25-27 November 2022
Nanjing, China
Front Matter: Volume 12597
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259701 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2674192
Applied Mathematics and Linear Regression Analysis
Xiaoyu Qu, Yaqi Cao
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259702 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671882
Desheng Cao, Chaoyan Xing, Ying Qin, Guanghui Lou, Xiangyu Shen
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259703 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672163
Yaning Wang, Qicong He, Tianjun Liu, Yaning Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259704 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672164
Xiaochen Wang, Ying He
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259705 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672223
Yue-Zhong Li, Li-Hong Hong, Jian-Xing Gao, Yi-Chong Liu, Zhao-Wei Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259706 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672133
Jiaben Huang, Rubao Dong, Ronghua Wang, Yongqing Pei, Qinze Fan, Dian Luo
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259707 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671914
Yuanbo Wang, Peng Du
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259708 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671932
Zongshui Wang, Hong Zhao II, Jian Zhang III
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259709 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671801
Xiao Chen
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671893
Nai-Jun Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672666
Lina Zhao, Wenrui Xu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672392
Zhuofan Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672576
Nana Song, Wenwen Xu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672764
Xinyao Zou
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672700
Changxin Xi, Hua Liu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672236
Yuhang Sun, Jinfeng Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672732
Qin Zhong, Ling Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672239
Lijun Xu, Ting Li, Yijia Zhou
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672442
Wenlong Tang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672713
Yuheng Yue
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672722
Xinyi Zhou
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672686
YuXuan Yan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672673
Li Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672227
Chaojia Liu, Xiaolei Chong, Pengkun Bai, Lei Liang, Wei Tang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672760
Fuyu Jiang, Yifei Wang, Dongyang He, Rui Liu, Jun Yang, Xiangyu Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672214
Ke Lei, Jinfeng Wang, Bingjun Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672757
Bo Yu, Jinfeng Wang, Fei Wang, Xiaodie Hu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672744
Keyuan Su
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672708
Xiaotong Chen
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672293
Xiaojing Xie
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672288
Tian tian Zhang, Chang biao Yu, Ming yang Du, Wen wen Xu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672453
Huanbo Meng
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672704
Baiyan Xu, Kaibo Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672232
Hanze Guan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125970Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672676
Jiaxing Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259710 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672681
Shuyang Liu, Feng Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259711 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672193
Information Economy Statistics and Economic Forecasting
Xiaoliang Li, Hehe Liu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259712 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671802
Minjing Peng, Funing Liang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259713 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671806
Linghui Jin
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259714 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672717
Jiaqiu Wang, Xiaocheng Sun
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259715 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671807
Yuzhuo Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259716 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671911
Hua Liu, Gaji Zhuo, Danyang Li, Peng Yang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259717 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672228
Xiaolei Cheng
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259718 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672670
Jingyi Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259719 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672665
Xinyu Song
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672685
Ganming Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672763
Yuxiao He
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672674
Yanxuan He
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672664
Chunmei Liu, Wenkun Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672318
Multivariate Statistical Analysis and Logical Decision Making
Ziqi Zhou, Zongpei You, Guiling Deng
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671810
Ting Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671895
Fang-yi Yuan, Xiao-nan Wu, Mei Song
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671901
Songpeng Su, Linjing Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671929
Liang Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672157
Xia Qing Zhang, Hao Chen, Xue Hua Hou
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671866
Yanlong Chen, Linjing Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671983
Xiao-nan Wu, Fang-yi Yuan, Bo Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671892
Rui Xia, Xiaoqin Zhao, Huayu Shang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672210
Yanlong Zhao, Qin Guo, Zhen Wang, Yane Huang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672151
Xujia Huang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671973
Minzi Li, Liu Han, Siyu Ma
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672188
Zhongyu Dai
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671870
Jiacheng Feng, Qimeng Niu, Yuanming Jiu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671867
Ning Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672165
Zhenghan Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671869
Zuoming Fang, ZiYuan Liao, Xiaoju Zou
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671872
Hanhan Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672130
Yanlong Chen, Wenlin Yao, Delun Liao
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671950
Chenxi Liu, Yi Ding, Jun Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671938
Xiaobing Wang, Dongxiang Huang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125971Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671910
Guanglong Zhao, Qin Guo
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259720 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671962
Nairun Zhou, Yuxin Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259721 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671884
Jing Chen, Xueli Tian, Wenxue Tian, Ping Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259722 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672171
WenJun He, Kai Zhang, Kun Ma, JunJie Wang, JiYi Liu, LuLu Qin, ShuCheng Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259723 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672268
Jiachun Zhao, Tao Xiao
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259724 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671949
Kaixiang Jiao
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259725 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672561
Jianqi Ma
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259726 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672776
Mobile Data Analysis and Model Fitting
Yuanyuan Luo
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259727 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671961
LiHong Han, GuiRong Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259728 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671848
Yan Li, Bo Huang, Xiang Cui, Shuang Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259729 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2673153
Wu JunFang, Zou GangJia
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672217
Xinlan Lou, Wei Guo, Youfu Zhang, Zhaofang Peng
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671959
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671918
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671912
Zhao-Wei Li, Yue-Zhong Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672264
Chenxi Liu, Yi Ding, Jun Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671936
Bin Yang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672206
Xiaodong Bo, Honglei Liu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672759
Yingcui Chen, Yanyan Duan, Wangyuan Xie, Ye Yan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672645
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672578
Rouzhi Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672203
Weitao Pang, Limin Yi
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672231
Meiqi Niu, Yuxuan Wang, Keran Zhang, Congle Zhao
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672657
Jingsong Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672667
Zhuoqun Cheng
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672684
Xianshuo Yuan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672716
Zixin Lin, Chenxing Liu, Talai Zhao
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672663
Chen Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672718
Changyu Chen
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672696
Wenqiang Pan, Xiangrong Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672758
Yuanyuan Luo
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2673039
Ning Song
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672365
Shuo Dang, Tingting Yan, Long Ma
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672195
Zihang Du, Yang Liu, Chaoqun Qiu, Xinmeng Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672692
Wencong Li, Jihui Wang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672209
Yifan Wan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125972Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672678
Yijun Wu, Linxin Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259730 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672447
Yuhao Yang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259731 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672680
Yiran Yan, Zeyu Liu, Jie Feng, Zhen Yu, Xiyuan Xu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259732 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672559
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259733 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672201
Intelligent Computing and Network Pattern Recognition
Shiqiang Chen, Xueqin Wang, Hongpin Zhang, Huanxiang Ding
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259734 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671967
Baoying Duan, Wei Zhuang, Rulan Shangguan, Lianxiang Fan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259735 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2671865
Xiaoxiao Yang, Lin Ke, Zhibin Chen
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259736 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672270
Yi Wan, Yanghong Zhou, Zichen Yang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259737 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672323
Enze Yuan
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259738 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672688
Aixia Xu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 1259739 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672605
TianLin Zhang, YouFeng Niu, Rong Ma, MengYuan Zhao, DuoYang Song, HengBin Liu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125973A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672788
Shihan Yu
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125973B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672697
JiaLin Wan, JianWei Liu, XinXiu Liu, Yong Zhang
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125973C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672533
Peng Luan, Xiewei Liu, Yongzhen Gao, Xingwu Li
Proceedings Volume Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022), 125973D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2672286
<