PROCEEDINGS VOLUME 12780
XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM "ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS" | 26-30 JUNE 2023
29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics
Editor(s): Oleg A. Romanovskii
Editor Affiliations +
XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM "ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS"
26-30 June 2023
Moscow, Russian Federation
Front Matter: Volume 12780
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278001 (2023) https://doi.org/10.1117/12.3006875
Molecular Spectroscopy and Radiation Propagation in the Atmosphere and Ocean
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278002 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2686157
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278003 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2687938
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278004 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2687941
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278005 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688033
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278006 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688057
Igor B. Konovalov, Nikolai A. Golovushkin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278007 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688067
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278008 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688114
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278009 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688240
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688317
M. B. Driga, P. G. Kovadlo, A. V. Kiselev, I. V. Russkikh, D. Yu. Kobolov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688319
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688320
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688621
I. I. Galtsev, A. I. Elizarov, A. V. Shaleev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688653
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688675
L. A. Bolbasova, S. A. Ermakov, V. P. Lukin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688685
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Evgeny V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688696
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Evgeny V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688706
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Evgeny V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688708
V. A. Bogachev, F. A. Starikov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688983
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689071
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689078
Tatyana N. Khatsevich, Evgeniy V. Shmelev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689347
Dmitrii A. Marakasov, Artem A. Sukharev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689354
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689613
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689802
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689803
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689908
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690089
E. S. Poznakharev, M. V. Tarasenkov, V. V. Belov, A. V. Fedosov, A. N. Kudryavtsev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690206
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690304
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690371
Ilmir M. Nasrtdinov, Kseniya V. Kuryanovich, Tatiana B. Zhuravleva, Vladimir G. Astafurov, Alexey V. Skorokhodov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690382
Vladimir M. Deichuli, Tatiana M. Petrova, Alexandr M. Solodov, Alexandr A. Solodov, Tatiana Yu. Chesnokova, Alexey V. Chentsov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690386
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127800Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690410
T. Yu. Chesnokova, K. M. Firsov, E. A. Aseeva S.
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278010 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690422
Sergei M. Prigarin, Daria E. Mironova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278011 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690428
V. V. Belov, E. S. Poznakharev, M. V. Tarasenkov, A. V. Fedosov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278012 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690463
M. V. Tarasenkov, E. S. Poznakharev, V. V. Belov, S. A. Peshkov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278013 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690471
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278014 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690730
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278015 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690755
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278016 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690771
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278017 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690773
L. I. Prikhodko, I. A. Shirokov, A. M. Padokhin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278018 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690779
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278019 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690800
Evgeniya G. Kablukova, Sergei M. Prigarin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690819
D. A. Salamatin, F. A. Starikov, R. A. Shnyagin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690948
M. V. Engel, V. V. Belov, M. V. Tarasenkov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690950
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690951
M. V. Tarasenkov, M. V. Engel, A. S. Bogdanova, V. V. Belov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690973
A. V. Nemtseva, V. A. Bogachev, F. A. Starikov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690981
Vladislava V. Churuksaeva, Alexander V. Starchenko
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2691019
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2691156
A. I. Knyazkova, D. A. Vrazhnov, Y. V. Kistenev, O. A. Romanovskii
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2692886
Optical Investigation of Atmosphere
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2685152
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2685153
N. S. Kravtsova, S. A. Sadovnikov, S. V. Yakovlev, M. P. Gerasimova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2686323
S. V. Yakovlev, B. A. Voronin, A. A. Lugovskoi, S. A. Sadovnikov, O. A. Romanovskii, Flavio C. Cruz
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2686662
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2687772
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2687925
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688133
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688183
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688185
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688237
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688239
D. F. Zhukov, K. N. Pustovalov, P. M. Nagorskiy
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688280
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688302
S. V. Yakovlev, S. A. Sadovnikov, O. A. Romanovskii, O. V. Kharchenko, N. S. Kravtsova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688305
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688313
Viktor V. Pol'kin, Mikhail V. Panchenko
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688315
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127801Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688341
Nadezhda S. Chebunina, Olga G. Netsvetaeva, Olga I. Khuriganova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278020 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688344
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278021 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688353
G. P. Kokhanenko, Yu. S. Balin, M. G. Klemasheva, M. M. Novoselov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278022 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688436
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278023 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688490
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278024 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689332
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278025 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689341
A. V. Skorokhodov, A. V. Konoshonkin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278026 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689343
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278027 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689344
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278028 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689346
Dmitrii A. Marakasov, Ruvim Sh. Tsvyk, Mikhail V. Sherstobitov, Andrei N. Shesternin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278029 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689348
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689760
Sergei N. Volkov, Ignatii V. Samokhvalov, Duk-Hyeon Kim, Youngmin Noh
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689767
Svetlana A. Terpugova, Alexander V. Antonov, Elena P. Yausheva, Dmitry G. Chernov, Vasily V. Pol’kin, Viktor V. Pol’kin, Vladimir P. Shmargunov, Mikhail V. Panchenko
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689797
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689811
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689818
Boris G. Ageev, Valeria A. Sapozhnikova, Aleksandr N. Gruzdev, Dmitry A. Savchuk
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689829
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802G (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689834
Gleb E. Kulikov, Nikolay G. Zajcev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802H (2023) https://doi.org/10.1117/12.2689910
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802I (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690064
D. P. Gubanova, A. A. Vinogradova, A. A. Isakov, M. A. Iordanskii
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802J (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690083
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690104
O. E. Bazhenov, O. V. Kharchenko
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802L (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690119
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802M (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690139
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802N (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690142
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690144
S. E. Ivanov, Yu. V. Fedotov, M. L. Belov, V. A. Gorodnichev, A. A. Shkarupilo
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802P (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690182
Michael L. Belov, Aleksey M. Belov, Victor A. Gorodnichev, Sergey V. Alkov, Aleksandr A. Shkarupilo
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802Q (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690227
A. A. Vinogradova, V. M. Antonova, A. V. Talovskaya, D. P. Gubanova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802R (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690248
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802S (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690285
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802T (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690373
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802U (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690395
M. Taschilin, I. Yakovleva, G. Obytotsky
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802V (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690402
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690415
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802X (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690416
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802Y (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690420
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127802Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690459
Alexey A. Nevzorov, Aleksey V. Nevzorov, Yurii V. Gridnev, Olga V. Kharchenko, Oleg A. Romanovskii
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278030 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690706
Tatiana V. Russkova, Alexei V. Skorohodov, Ilya V. Tkachev
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278031 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690709
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278032 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690713
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278033 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690715
Natalia V. Kustova, Alexander V. Konoshonkin, Anatoli G. Borovoi, Kirill S. Salnikov
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278034 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690718
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278035 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690719
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278036 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690720
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278037 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690722
P. A. Babushkin, V. K. Oshlakov, A. N. Iglakova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278038 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690723
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278039 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690727
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127803A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690733
V. V. Veretennikov, S. S. Men’shchikova
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127803B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690753
N. V. Volkov, A. A. Lagutin, E. Yu. Mordvin, V. V. Sinitsin
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127803C (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690789
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127803D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690802
V. E. Karasik, Yu. V. Fedotov, M. L. Belov, I. V. Zhivotovskii, A. A. Sakharov, F. Sun
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127803E (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690810
Proceedings Volume 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127803F (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690811