PROCEEDINGS VOLUME 11179
ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING (ICDIP 2019) | 10-13 MAY 2019
Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019)
Editor(s): Jenq-Neng Hwang, Xudong Jiang
Editor Affiliations +
IN THIS VOLUME

8 Sessions, 168 Papers, 0 Presentations
Data Mining  (16)
Data Analysis  (34)
ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL IMAGE PROCESSING (ICDIP 2019)
10-13 May 2019
Guangzhou, China
Front Matter: Volume 11179
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117901 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2545164
Image Processing
Xuejian Li, Chengpo Mu, Ruiheng Zhang, Yu Yang, Yanjie Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117902 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539602
Kaiqiang Ma, Lingling Sun, Yaqi Wang, Junchao Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117903 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539605
Jianxin Chen, Yu Zhang, Jiazhong Song
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117904 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539625
Jialiang Peng, Bassem Abd El-Atty, Hany S. Khalifa, Ahmed A. Abd El-Latif
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117905 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539630
You Zhai, Xiwei Guo, Dong Han, Peng He
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117906 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539639
Beibei Liu, Bei Hua
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117907 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539666
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117908 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539667
Shaoshuai Gao, Mengyu Jiao, Shouxin Zong
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117909 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539764
K. Koszela, J. Gawałek, P. Boniecki, S. Kujawa, W. Mueller, Ł. Gierz, K. Przybył, J. Przybył, M. Zaborowicz
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539778
Yusheng Li, Yong Tian, Jiandong Tian
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539780
K. Przybył, A. Pilarska, A. Duda, D. Wojcieszak, J. Frankowski, K. Koszela, P. Boniecki, S. Kujawa, W. Mueller, et al.
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539784
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539810
M. Rayyan Akhtar, Huabiao Qin, Guancheng Chen
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539863
Fangzheng Zhao, Chenghai Li, Chen Liu, Jie Zhang, Qingshuang Hu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540017
Sijie Li, Heng Liu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540055
Yunyun Yang, Yunna Yang, Xuxu Qin
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540179
Xingrun Xing, Dawei Zhang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540182
Adomar L. Ilao, Adrian Christopher Cardino, Clarence Fernandez, Lawrence Saulon
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540197
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540245
Jing Liu, Jianhui Ge, Rui Xue
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540281
Yan Wan, Jinghua Fan, Min Liu, Yingbin Zhao, Jianpeng Jiang, Li Yao
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540315
Mohamed Mohsen, Mohamed Moustafa
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540489
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541012
Meiling Wang, Ruoyu Guo, Ke Ning, Li Ming
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539604
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539662
Jian Wang, Shuo-Guo Li, Cheng Yang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539682
Hui Deng, Chang-long Wang, Yong-jiang Hu, Yu-hua Zhang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539685
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539692
Wenjun Lu, Congli Li, Song Xue
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539695
Weijian Cong, Xiaohui Liang, Jiahui Dong, Danni Ai, Jingfan Fan, Jian Yang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539744
Jialiang Peng, Bassem Abd El-Atty, Hany S. Khalifa, Ahmed A. Abd El-Latif
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539753
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539884
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539974
Wei Wei, Guoqi Feng, Dongliang Cui
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111790Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540083
Yanchun Shen, Guozhong Zhao, Shengbo Zhang, Shuai Li, Yashang Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117910 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540098
Cong Li, Yong Tian, Jingdong Tian
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117911 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540155
Chen Liu, Chenghai Li, Fangzheng Zhao, Zijie Zhao, Hongyi Qiao
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117912 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540196
Jing Liu, Yuesong Li, Jianhui Ge
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117913 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540202
Jiwei Liu, Xiaoqiu Pu, Desheng Wen, Zongxi Song, Junyu Chen
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117914 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540274
Jing Liu, Rui Xue, Yuesong Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117915 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540282
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117916 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540469
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117917 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540579
Feihang Ge, Lifeng He, Yuyan Chao
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117918 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541100
Yang Wang, Tianjie Lei, Huichen Yang, Ju Zhang, Jiabao Wang, Chun Zhao, Xiangyu Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117919 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539775
Man Yuan, Tianjie Lei, Xuemei Liu, Shican Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2548647
Pattern Recognition
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539612
Yang Wang, Guowu Yuan D.D.S., Dong Zheng, Hao Wu, Yuanyuan Pu, Dan Xu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539617
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539624
P. Boniecki, T. Kuzimska, S. Kujawa, W. Mueller, Ł. Gierz, K. Przybył, D. Wojcieszak, M. Zaborowicz, K. Koszela
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539704
Yonghui Xu, Zhiyong Qu, Shutao Zheng
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539756
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539809
Heng Wang Jr., Limin Cai II, Yingbin Yang III
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539872
Dongdong Li, Limin Zhang, Xiangyang Deng
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539941
Wei Wang, Fuqu Chen, Xiaotong Liu, Hui Liu, Tao Hu, Li Yang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541018
Shuang Zhang, Zongxi Song
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539608
Boxiang Hou Sr., Guohui Tian Sr., Bin Huang Sr.
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539634
Chunlan Fu, Yuxiang Chen, Huabin Wang, Liang Tao
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539645
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539651
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539653
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539657
Chongyang Gao, Hongjuan Zhu, Lihua Liao
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539669
Bo Yu, Zhenzhi Guan, Tengxi Xia, Yifu Liu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539766
Karel Horak, Robert Sablatnig
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539806
Juping Zhong, Jing Gao, Guoxin Fang, Huimin Zhao, Jun Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539868
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539984
Xu Pan, Yuesheng Zhu, Guibo Luo, Biao Guo
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540193
Xue Bai, Enqing Chen, Haron Chweya Tinega
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540268
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540468
Zi Liang, Jianning Chi, Ruzhao Hua, Yue Zhang, Wenhao Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2541005
Classification and Detection
Linteng Wang, Xiaoguang Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111791Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539618
Chuan Zhao, Donghang Yu, Junfeng Xu, Baoming Zhang, Daoji Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117920 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539626
Yizhang Liu, Changcai Yang, Xiong Pan, Zejun Zhang, Zhiyuan Liu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117921 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539631
Qi Zhang, Shaoning Zeng, Bob Zhang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117922 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539654
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117923 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539674
W. Mueller Sr., P. Idziaszek, Ł. Gierz, K. Przybył, D. Wojcieszak, Jakub Frankowski, K. Koszela, P. Boniecki, S. Kujawa
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117924 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539707
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117925 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539930
Changyuan Liu, Yuyan Ren, Luning Hong
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117926 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540070
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117927 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540147
Zhongjun Zhou, Haiying Zhang, Zhenwei Wang, Huihuang Zheng
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117928 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540177
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117929 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540283
Yuan Huang, Qian Huang, Yanping Li, Feng Ye, Yanfang Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540337
Yanping Li, Qian Huang, Yuan Huang, Feng Ye, Yanfang Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792B (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540338
Yang Zheng, Jie Liu, Yuan Zhang, Shuwu Zhang, Qing Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539671
Chunman Yan, Youfei Hao, Di Zhang, Jiahui Chen
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539675
Nan Zhu, Junge Shen, Xiaotong Niu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539994
Xu-dong Wang, Hong-quan Wei, Shao-mei Li, Chao Gao, Rui-yang Huang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540135
Ke Ma, Brekhna Brekhna, Yi Liu, Xuemei Li
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2548651
Computer Vision
Jian Xu, Shouhong Wan, Peiquan Jin, Qijun Tian
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792H (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539663
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539755
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539870
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792K (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539877
Xu Zhang, Xiangyang Hao, Songlin Liu, Junqiang Wang, Jiwei Xu, Jun Hu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540269
Yiming Wang, Qian Huang, Sidong Sun, Feng Ye, Yanfang Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792M (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540340
You Zhai, Dong Han, Baohua Xu, Xiwei Guo
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539629
Lei Cheng, Wei Yan, Guoqing Xiang, Xiao Liu, Yunyao Yan
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792O (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539643
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539649
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539656
Chao Zhang, Fugen Zhou, Bindang Xue
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539660
Su-Kit Tang, Rita Tse, Choi Ut Lam
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792S (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539700
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792T (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540057
M. Ma, Guoao Feng
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540110
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540112
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540143
Yang Yang, Yanhong Peng, Lanling Zeng, Yan Zhao, Fuchang Liu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792X (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540174
Dongdong Zhang, Pengfei Qian
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792Y (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540292
Sidong Sun, Qian Huang, Yiming Wang, Feng Ye, Yanfang Wang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111792Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540341
Machine Learning Application
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117930 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539600
Wen Chang, Bingxin Liu, Qiang Zhang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117931 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539664
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117932 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539854
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117933 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540096
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117934 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2540175
Jianhang Zhou, Shaoning Zeng, Bob Zhang
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117935 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539642
Jia Chen, Haiyang Jiang, Ruhan He, Xinrong Hu, Junping Liu
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117936 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539665
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117937 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539754
Jiachen Zhong, Rita Tse, Gustavo Marfia, Giovanni Pau
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117938 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539771
S. Kujawa, J. Mazurkiewicz, W. Mueller, Ł. Gierz, K. Przybył, D. Wojcieszak, M. Zaborowicz, K. Koszela, P. Boniecki
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117939 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539800
Chun Lu, Jiawei Xu, Chuan Chen, Ni Zhu, Xuelong Cheng
Proceedings Volume Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 111793A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2539976