PROCEEDINGS VOLUME 11560
26TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS | 29 JUNE - 3 JULY 2020
26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics
Editor(s): Gennadii G. Matvienko, Oleg A. Romanovskii
Editor Affiliations +
26TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS, ATMOSPHERIC PHYSICS
29 June - 3 July 2020
Moscow, Russian Federation
Front Matter: Volume 11560
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156001 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2583535
Molecular Spectroscopy and Atmospheric Radiative Processes
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156002 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574937
O. V. Matvienko, A. E. Litvinova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156003 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574394
V. I. Serdyukov, M. V. Makarova, Yu. V. Gridnev, B. A. Voronin, D. V. Petrov, A. P. Shcherbakov, L. N. Sinitsa
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156004 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574742
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156005 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575053
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156006 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575428
L. N. Sinitsa, V. I. Serdyukov, E. R. Polovtseva, A. P. Scherbakov, A. D. Bykov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156007 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575484
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156008 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575487
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156009 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575494
D. V. Petrov, I. I. Matrosov, A. S. Tanichev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600A (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575495
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600B (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575547
J. Khlestova, N. Chubarova, M. Shatunova, G. Rivin, R. Becker, U. Görsdorf, B. Mayer, B. Pospichal, P. Seifert, et al.
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600C (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575575
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600D (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575614
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600E (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575639
Viktor I. Serdyukov, Leonid N. Sinitsa, Anna S. Dudaryonok, Nina N. Lavrentieva, Nikolay A. Lavrentiev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600F (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575716
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600G (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2576125
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600H (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2576780
Anna S. Dudaryonok, Nina N. Lavrentieva, Nikolay A. Lavrentiev, Tatyana A. Nevzorova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600I (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2576796
Optical Radiation Propagation in the Atmosphere and Ocean
V. V. Belov, M. V. Tarasenkov, V. N. Abramochkin, A. V. Fedosov, A. N. Kudryavtsev, E. S. Poznaharev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600J (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575011
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600K (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2571462
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600L (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2571703
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600M (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572288
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600N (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572292
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600O (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572408
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600P (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572642
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600Q (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574185
Vyacheslav V. Suslin, Tatyana Ya. Churilova, Tatyana V. Efimova, Nataliya A. Moiseeva, Elena Yu. Skorokhod, Igor E. Stepochkin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600R (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574273
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600S (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574443
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600T (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574444
Tatiana N. Khatsevich, Nikolay N. Mordvin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600U (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574594
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600V (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574611
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600W (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574781
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600X (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574883
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600Y (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574885
D. A. Marakasov, A. A. Sukharev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115600Z (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574926
M. V. Tarasenkov, V. V. Belov, E. S. Poznaharev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156010 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574933
A. V. Blank, N. A. Suhareva, M. V. Tsyganov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156011 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574989
A. V. Blank, N. A. Suhareva, M. V. Tsyganov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156012 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574990
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156013 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574991
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156014 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574992
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156015 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574993
E. L. Loboda, O. V. Matvienko, M. V. Agafontsev, V. V. Reyno
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156016 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575004
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156017 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575005
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156018 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575007
V. V. Belov, Yu. B. Burkatovskaya, N. P. Krasnenko, L. G. Shamanaeva
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156019 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575041
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Eugene V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601A (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575141
L. O. Gerasimova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601B (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575149
Victor V. Nosov, Vladimir P. Lukin, Eugene V. Nosov, Andrey V. Torgaev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601C (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575150
V. V. Nosov, V. P. Lukin, E. V. Nosov, A. V. Torgaev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601D (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575155
L. O. Gerasimova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601E (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575157
M. V. Sherstobitov, V. M. Sazanovich, R. Sh. Tsvyk
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601F (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575271
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601G (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575283
D. A. Marakasov, V. M. Sazanovich, A. A. Sukharev, R. Sh. Tsvyk, A. N. Shesternin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601H (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575288
D. S. Rytchkov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601I (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575368
L. O. Gerasimova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601J (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575433
L. I. Prikhodko, I. A. Shirokov, A. M. Padokhin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601K (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575447
Evgeniya G. Kablukova, Sergei M. Prigarin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601L (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575480
Andrey V. Zakovryashin, Sergei M. Prigarin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601M (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575488
M. V. Tarasenkov, A. V. Zimovaya, V. V. Belov, M. V. Engel
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601N (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575490
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601O (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575496
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601P (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575497
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601Q (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575532
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601R (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575541
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601S (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575543
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601T (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575544
Maksim A. Altyntsev, Valerij G. Salnikov, Ekaterina A. Popp
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601U (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575562
A. L. Afanasiev, V. A. Banakh, D. A. Marakasov, V. A. Aksenov, A. A. Toporkov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601V (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575565
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601W (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575579
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601X (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575581
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601Y (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575582
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115601Z (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575599
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156020 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575603
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156021 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575624
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156022 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575635
D. V. Petrov, M. A. Kostenko, A. A Shcherbakov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156023 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575636
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156024 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575637
F. A. Starikov, M. V. Volkov, V. A. Bogachev, A. A. Khlebnikov, A. L. Rukosuev, A. N. Nikitin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156025 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575647
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156026 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575650
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156027 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575678
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156028 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575687
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156029 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575714
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602A (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575723
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602B (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575935
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602C (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2576362
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602D (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2576405
Optical Investigation of Atmosphere and Ocean
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602E (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2575390
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602F (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572537
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602G (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572540
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602H (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572641
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602I (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574670
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602J (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572691
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602K (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572692
G. A. Kaloshin, S. A. Shishkin, V. V. Zhukov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602L (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572766
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602M (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2572831
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602N (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2573232
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602O (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2573572
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602P (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2573837
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602Q (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2573857
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602R (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574281
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602S (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574414
S. A. Sadovnikov, A. A. Nevzorov, O. A. Romanovskii, S. V. Yakovlev, O. V. Kharchenko
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602T (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574422
Dmitriy G. Chernov, Valery S. Kozlov, Sergei M. Sakerin, Konstantin E. Lubo-Leshnichenko, Vladimir F. Radionov, Olga R. Sidorova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602U (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574446
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602V (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574467
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602W (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574469
G. P. Kokhanenko, Yu. S. Balin, M. G. Klemasheva, S. V. Nasonov, M. M. Novoselov, I. E. Penner, S. V. Samoilova
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602X (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574570
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602Y (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574635
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115602Z (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574688
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156030 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574689
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156031 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574699
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156032 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574727
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156033 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574728
E. N. Zavorueva, V. V. Zavoruev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156034 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574740
Yu. V. Fedotov, M. L. Belov, A. V. Valiev, A. I. Nikonov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156035 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574744
Yury V. Fedotov, Michael L. Belov, Denis A. Kravtsov, Antonina A. Cherpakova, Victor A. Gorodnichev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156036 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574747
Michael L. Belov, Aleksey M. Belov, Victor A. Gorodnichev, Sergey V. Alkov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156037 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574748
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156038 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574786
M. V. Panchenko, V. M. Domysheva, M. V. Sakirko, D. A. Pestunov, A. M. Shamrin
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 1156039 (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574800
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603A (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574821
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603B (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574822
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603C (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574824
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603D (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574825
Svetlana A. Terpugova, Mikhail V. Panchenko, Valerii S. Kozlov, Vladimir P. Shmargunov, Sergey P. Kuryshev
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603E (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574846
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603F (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574939
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603G (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574942
Viktor V. Pol'kin, Elena P. Yausheva, Mikhail V. Panchenko
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603H (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574959
E. P. Yausheva, S. A. Terpugova, V. S. Kozlov, M. V. Panchenko, V. P. Shmargunov
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603I (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574967
Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 115603J (12 November 2020); doi: 10.1117/12.2574975