PROCEEDINGS VOLUME 12249
2022 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET OF THINGS AND SMART CITY (IOTSC 2022) | 18-20 FEBRUARY 2022
2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022)
Editor(s): Francisco Falcone, Heming Cui, Xuexia Ye
Editor Affiliations +
2022 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET OF THINGS AND SMART CITY (IOTSC 2022)
18-20 February 2022
Xiamen, China
Front Matter: Volume 12249
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224901 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2641795
Internet of Things Application and Internet Information Technology
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224902 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637653
Fengyin Zhang, Bo Gao, Yawei Ji, Zongfu Xie, Jinjin Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224903 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636353
Zhouzhou Yao, Xianyu Wu, Ning Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224904 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636578
Xinyue Li, Tianhao Shi, Dongsheng Han
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224905 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636576
Feida Gu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224906 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636643
Jian Zhang, Wen Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224907 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636779
Ding Yang, Jianjun Yi, Ruitao Yan, Xiaodong Huang, Hailei Wu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224908 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636598
QianSheng Zhou, XiangDong Kong, XiZhang Chen, Fan Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224909 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636622
Jiahao Li, Ziheng Zhao, Lichen Wan
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490A (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636592
Jinghan Li, Yang Yang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490B (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636584
Dandan Shi, Jianpeng Zhai
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490C (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636530
Yingping Tan, Ge Peng, Hao Wang, Min Wei
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490D (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636696
Hongyan Peng, Yue Chen, Xianxian Li, Zhenkui Shi
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490E (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636645
Xiaolin Kang, Hong Liang, Wenjie Xu, Wei Luo, Ruicheng Xu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490F (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636587
Xiang Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490G (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636828
Yan Liu, Jiating Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490H (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636707
Jiantao Chen, Yan Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490I (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636595
Jianping Li, Qian Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490J (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636700
Wen-chao Sun, Chun-yong Jin, Jian-de Su
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490K (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636535
Rui Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490L (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636761
Yuchao Hu, Chaochao Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490M (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636467
Mingyuan Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490N (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636488
Zhen Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490O (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636464
Yujun Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490P (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637686
Cheng Fang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490Q (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636947
Hualong Cai, Zhuoqi Liu, Ming Ouyang, Yuan Yu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490R (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637769
Xingxue Feng, Tuo Li, Cui Ye, Qi Rao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490S (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636966
Haichen Li, Hengyue Yang, Wei Dai, Weihong Liao, Jiejie Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490T (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636957
Hualong Cai, Ming Ouyang, Ruiqing Shen, Yongxin Zhao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490U (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636973
Zhanghong Hao, Lin Zhao, Miao Han
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490V (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636611
Bid Data and Visualized Urban Data Analysis
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490W (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636782
Zhongchi Zhu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490X (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636596
Huahui Lou, Mingjun Fang, Lei Liu, Xiaowei Xu, Ran Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490Y (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636608
Xin Yang, YiLai Yang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122490Z (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636588
Huahui Lou, Qian Ji, Guizhen Zhou, Chao Ye, Peng Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224910 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636623
Lei Zhou, Qianpeng Li, Fachao Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224911 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636612
Yun Yu, Qingtao Xia, Xuefeng Yin, Songlin Yang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224912 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636775
Jiwang Shao, Gengyu Wei
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224913 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636529
Xin Hong, LiFeng Qian, Ying Wang, Zhikai Huang, Xiaokang Yu, Xiaohua Zeng
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224914 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636624
Weisong Chen, Yong Xiao, Jianbin Deng, Fusheng Li, Bin Guo, Fan Zhang, Lijuan Xu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224915 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636621
Zikai Lin, Mingzhi Mao, Rong Pan
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224916 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636603
Na Li, Bo Gao, Zongfu Xie, Jinjin Liu, Yawei ji, Xiaolong Shen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224917 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636691
Zhijian Gu, Ying Wang, Yipen Wu, Zhikai Huang, Jianfeng Xie, Qinfeng Xi
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224918 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636616
Junbo Zhang, Shijun Li, Zewei Yang, Shuai Tao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224919 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636638
Hongbin Fan, Faying Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491A (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636593
Yaping Yang, Wei Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491B (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636600
Chenyu Zhang, Tong Liu Sr., Nuozhou Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491C (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636617
Chenwen Wang, Chengming Song, Li Wang, Jiaming Yang, Wenxuan Sui, Kai Kang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491D (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636599
Kaiwei Deng, Lizhi Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491E (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636466
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491F (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636518
Xing Tan, Kefan Xie, Siyuan Lu, Quan Guo
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491G (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636581
Chen Xie, Yuyan Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491H (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636671
Baoji Chen, Zhuo Sun
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491I (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636958
Tao Wan, Xinyi Tian, Yunyun Zhao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491J (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637038
Xue Han
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491K (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637024
Yang Li, Minghao Su, Yu Gan, Peng Cheng, Zeng Fu, Zhongkun Bai
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491L (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637349
Yan Cheng
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491M (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637039
Yi Liu, Tong Liu, Jun Ma
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491N (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636954
Jiepeng You, Ning Zhang, Junyao Zhang, Zhiyang Cheng
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491O (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637082
Bixian Lyu, Hongbin Xie, Zheng Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491P (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637093
Guobo Wang, Chao Han, Yuvhang Hu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491Q (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637077
Yao Xiao, Jun Xu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491R (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637033
Wenjiao Li, Jianping Xing, Longchen Gao, Yue Ding
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491S (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637654
Honghai Ji, Jinyao Zhou, Li Wang, Shijie Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491T (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637161
Xianming Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491U (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637690
Liming Xu, Hongsheng Qian, LingJian Jiang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491V (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637164
Anan Guan
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491W (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637681
Jianyun Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491X (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637697
Dun Hao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491Y (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637354
Smart City Model and Urban Governance Forecast
Huiyun Yu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122491Z (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636470
Bingwen Zhao, Wei Wei, Guangyao Yang, Mingbo Song
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224920 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636668
Yan Chen, Wandong Gu, Xin Li
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224921 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636667
Siyang Zhou, Bingqian Li, Yue Lu, Shiyu Zhong
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224922 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636627
Leilei Peng, Ying Liu, Ke Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224923 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636606
Shuo Zhang, Jiaang Duan, Haibo Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224924 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636629
Lidan Hou, Xin Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224925 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636607
Lin Ma
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224926 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636536
Qun Liu, Jing Cao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224927 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636532
Shu Yang, Hongyuan Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224928 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636625
Shuo Yang, Xiao Pan, Mengzegn Cheng, Junda Tong, Nanjun Cao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224929 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636778
Xinjian Lv, Rui Gan, Luhai Liu, Haozhan Ma, Peipei Mao, Xu Qu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492A (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636777
Bingqian Chen, Yan Yan
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492B (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636768
Sheng Zhang, Fan Tang, Tianqi Zhang, Sen Fan
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492C (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636585
Shuo Yin, Zhichao Cao, Xing Chen, Huanzhao Li, Meng Yang, Zhe Chai, Yao Lu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492D (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636641
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492E (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636523
Min Li, Yaohong Tang, Yuanji Zhu, Yichuan Xu, Yuanyuan Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492F (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637357
Rui Zhang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492G (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636589
Ruoyun Huang, Xi Zhao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492H (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636632
Bin Ma, Chaochang Xu, Wenhai Ke, Yuan Hui, Yuangang Wei, BiTang Zhu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492I (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637031
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492J (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636955
Ranran Zhang, Huifeng Li, Xin Wang, Xu Cheng, Laipan Du
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492K (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636960
Xinyi Wang, Yuqing Tang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492L (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637156
Li Qin, Yunxiao Mu, Chengxiang Ma
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492M (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637066
Jiarui Mou
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492N (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637036
Lichao Yang, Wensheng Li, Yimu Fu, Yiqun Kang, Xin Tian, Lu Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492O (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636979
Yijia Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492P (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636978
Tunan Deng
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492Q (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637020
Chuanhai Li, Guohua Gao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492R (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637029
Yangqing Feng, Lu Qin
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492S (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637160
Hongshu Yan, Xinyue Ma, Feng Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492T (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637022
Jizhuang Su, Tao Kan, Xueqiu Zheng, Xinyang Wang, Ping Ji
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492U (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636953
Peiqun Lin, Chenxing He
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492V (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637663
Jingwei Liu, Shaobing Yang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492W (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637040
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492X (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637028
Qin Sun, Tyagu Tyagu, -Ing. Bernd Noche
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492Y (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637152
Xinyue Ma, Xiaonan Yang, Yong Fan
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122492Z (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637045
Intelligent Transportation and Urban Road Network Planning
Linzi Zhang, Gengjun Gao
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224930 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636614
Hongshu Yan, Xinyue Ma, Feng Chen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224931 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636613
Ziyue Huang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224932 (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636591
Cui Du, Lei Wang, Kun Zhang, Jiayu Xu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224933 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636640
Ruiqi Luo, Xiaodong Zhu, Weiwei Meng, Jia He
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224934 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636577
Shuqi Li, Yi Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224935 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636710
Furong Mo
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224936 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636531
Zhiwen Yang, Jingyuan Li, Songbo Qi, Xiaowen Zhang, Zhenkai Xie, Jiguang Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224937 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636477
Xiaotao Wang, Huasheng Gong, Jianbin Liu
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224938 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636650
Yipen Wu, Ying Wang, Dun Zhang, Zhikai Huang, Zhijian Gu, Bo Wang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 1224939 (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2636626
Xiaokang Yu, Weizhong Zhang, Ying Wang, Zhikai Huang, Xin Hong, Bowen Jiang
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122493A (8 May 2022); doi: 10.1117/12.2636610
Duohong Wang, Ruiling Gao, Wanqing Su
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122493B (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637159
Jing Shi, Junfeng Cui, Mingchun Yang, Yunguang Jia, Guanghua Xiong
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122493C (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637021
Xunjiang Huang, Kun Xie, Tao Fu, Xiaohui Tong
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122493D (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637069
Tong Shen
Proc. SPIE 12249, 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2022), 122493E (9 May 2022); doi: 10.1117/12.2637334