PROCEEDINGS VOLUME 12259
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS, MODELLING, AND INTELLIGENT COMPUTING | 25-27 MARCH 2022
2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022)
Editor(s): Hari Mohan Srivastava, Chi-Hua Chen
Editor Affiliations +
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS, MODELLING, AND INTELLIGENT COMPUTING
25-27 March 2022
Kunming, China
Front Matter: Volume 12259
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225901 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2642148
Mathematical Statistical Methods and Numerical Probability Analysis
Lei SUN Sr., Wei Ma M.D., Zhiqiang Ai Sr., Yinhui Qing Sr.
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225902 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638668
Xiangjun Yu, Qinghong Li, Maolin Li
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225903 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639010
Huiting Guo, Chenhong Jin, Shan Hou, Ke Pan
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225904 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639011
Shaomin Yan, Guang Wu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225905 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638686
Xin-liang Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225906 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639284
Kewei Lu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225907 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639198
Yongli Wang, Chen Liu, Tianmi Zhang, Lei Wang, Xiaohui Wang, Yanchao Lu, Huijuan Huo, Shuo Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225908 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638912
Yukun Gao, Meng Deng, Jingjing Wang, Tingxin Qin, Yue Zhang, Yinghua Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225909 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638811
Kun Du, Zhiyu Pan, Feihua Lv, Shuai Tao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590A (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638885
Yaxuan Liang, Taoyan Zhao, Zhe Kan, Yu Shang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590B (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639298
Yaohua Liu, Yue Ma, Min Xu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590C (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638832
Bo-ren Hu, Zhong-min Pei, Zhang-kai Luo, Jie Ding
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590D (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638876
Yilin Chen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590E (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639464
Bing Bu, Jia Wei, Yingbo Ji
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590F (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638673
Jiayin Chen, Yanan Liu, Yuang Sun, Yinuo Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590G (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639475
Yiming Wei
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590H (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639002
Zhiqin Zhao, Sui-Zhi He
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590I (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638756
Jialu Huang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590J (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639462
Anna Liu, Oi Ying Lau, Yuqing Wu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590K (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639433
Jie Fu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590L (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638689
Ying Wang, Wu Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590M (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639672
Mei Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590N (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638789
Fei Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590O (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638690
Peichen Zhang, Mingyin Zou, Xiaohan Li, Yuming Huang, Bingfeng Ge, Kewei Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590P (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639045
Sheng-Da Tao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590Q (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639058
Jian-ying Liu, Yong Fan, Zhi-yu Pan, Shuai Tao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590R (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639352
Jinpin Huang, Gengwei Zhao, Rui Bai, Yun Xu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590S (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639103
Jiawei Chen, Zichen Hu, Zhen Liu, Yaocheng Zhan
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590T (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639445
Qiaochu Fan, Zijie Lu, Yuchen Liu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590U (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639273
Aoran Chen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590V (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639504
JinRong Liu, ZhenZhen Zhao, JinRong Liu, ShuangKai Wu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590W (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639497
Deliang Chen, Yan Wang, Yanyan Lu, Zhou Zhou
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590X (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638841
Ruiqing Li, Junrui Chai
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590Y (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638696
Fei-hua Lv, Zhi-yu Pan, Kun Du, Shuai Tao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122590Z (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638862
Ming Li, Xudong Fei
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225910 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2640129
Xinyu Chen, Tianyuan Wang, Junxi Guo, Andi Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225911 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638853
Yichun Zhao, Zhuohui Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225912 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638941
Xiang-yang Tu, Yu-gui Yang, Xiao-lei Tong, Chen Lu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225913 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639972
Application of Computational Mathematics and Analysis of Mathematical Theory
Feng Wang, Yurong Ma, Qianwen Han, Yaqiong Jiang, Dan Li, Wei Zhou
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225914 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638744
Xiang Li, Yining Liu, Rudan Zhao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225915 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639134
Qiutong Li, Yuechen Yang, Xiaona Kang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225916 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639265
Da Li, Wenhe Li
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225917 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638910
Zihui Bao, Shiyang Hu, Kecen Zhou
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225918 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639420
Lin Liu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225919 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638932
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591A (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639469
Baohui Lu, Tingting Hu, Qiyue Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591B (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639164
Ning-xin Sun Jr., Hai-yan Wang Sr.
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591C (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638800
Jiamin Wang, Henglang Xie
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591D (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638824
Cong Chen, Dekai Huang, Jiahe Xing, Junchao Xu, Pengxu Qian
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591E (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639372
Harold R.L. Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591F (19 May 2022); doi: 10.1117/12.2639169
Xianhui Yang, Yanlin He
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591G (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639409
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591H (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639461
Zheng Tan, Pengfei Wang, Xiaoying Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591I (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639470
Bining Jia
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591J (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639473
Song Yang, Haizheng Yu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591K (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638708
Fengbo Wu, Zijia Ye, Chengling Zhuge, Jingyi Zou
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591L (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639427
Diyang Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591M (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639443
Fengyuan Liu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591N (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639466
Yuzhou Pan, Osvaldo L. Quinjica, Ranwen Zhu, Yichen Qian
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591O (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639346
Qianqian Zhou, Du Zou
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591P (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639184
Zhaolin Wang, Yangyang Gao, Qirui Xiao, Qizheng Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591Q (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639499
Lili Jia, Qiyu Wang, Changyou Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591R (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639242
Dan Wang, Jinyu Zhang, Chunhui Li, Xiaoli Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591S (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639361
Dezheng Li
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591T (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639300
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591U (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639472
Elena Gai Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591V (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639076
Heguang Chen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591W (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639528
Xuewen Guo, Huawei Zhao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591X (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639496
Jinghua Zhang, Gendai Gu, Jieyu Shi, Meiling Zhao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591Y (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639666
Ruiping Zhang, Jiaxiang Li
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122591Z (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638872
Weili Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225920 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638802
Jiale Wang, Wenjie Mou, Yu Wang, Jiahui Ye, Jintao Ma, Zhifeng Tang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225921 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638675
Chengjie Huang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225922 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638836
Jinxuan Fan
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225923 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639353
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225924 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2641061
Su Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225925 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639233
Haojie Yin
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225926 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639222
Xinzuo Chen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225927 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639400
Jianhong Chen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225928 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2641075
Zhuolun Dong, Haoen Huang, Mengyuan Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225929 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639295
Zhanxiang Lei, Baoquan Zeng, Bin Wang, Fei Huang, Muzhen Zhang, Shucheng Wu, Tailai Qu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592A (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638697
Ruiyuan Fang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592B (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638698
Xin Zhang, Shuaitao Hu, Jiayi Peng
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592C (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638848
Nan Ge
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592D (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639067
Fei Wan, Jianhong Zhao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592E (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2641054
Application of Computational Model Prediction and Simulation Technology
Mu Bin, Zhen Lin
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592F (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2641062
Jun Wang, Dong Liang, Yiran Xu, Yang Luo, Wenbo Zhang, Qianchen Guo, Weitian Xia, Guoming Zeng
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592G (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2641081
Nana Chen, Zhongyu Bai, Wenfeng He
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592H (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638683
Yongkang Sun, Chao Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592I (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639158
Yunan Han, Wei Yang, Shengyue Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592J (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638906
Chunwei Deng, Jing Shang, Haorui Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592K (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639366
Zhiwei Guo, Tao Li, Xinlin Wang, Hongchao Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592L (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638661
Xing Chen, Song Wang, Shuo Yin, Shiqian Wang, Man Jin, Xingwu Guo, Jiabin Feng
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592M (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639488
Xiaoyu He, Donghua Zhu, Yanjing Zhao, Tingting Liu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592N (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638747
Mingyu Li
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592O (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638678
Zebin Liu, Enlin Tang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592P (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638843
Zhiqin Zhao, Sui-Zhi He
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592Q (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639304
Pengxiang Zhao, Zhiyuan Li, Xichao Zhou, Lin Cong
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592R (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639355
Binyao Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592S (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639101
Songyu Wang, Haochen Wang, Shilong Liu, Jian Wen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592T (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638895
Guanxin Huang, Zhijun Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592U (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639213
Huan Zhou, Ronghua Yi
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592V (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638745
Bingwei Li, Kan Zhang, Baoping Liu, Chenyao Chu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592W (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638837
ZiHan Ma
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592X (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638884
Jie Zhang, Tingting Liu, Xinmin Hu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592Y (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638764
Jili Ruan, Xirui Zhu, Keyue Qiu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122592Z (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638809
Yong Sun, Shaopan Zhang, Weiqing Yang, Di Wang, Jirong Xue, Yan Chen
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225930 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638868
Liang Qiu, Tianqi Wu, Chuanjin Zhao, Shichen Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225931 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638939
Jiayuan Mei
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225932 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638847
Kun Gao, Chunhui Yang, Nuojin Zhu, Yang Yang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225933 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639190
Qingqing Yang, Wu Huang, Tao Zhang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225934 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2641055
Yanran Li, Yitong Liu, Jin Luo, Xiao Sun
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225935 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639449
Zixin Peng, Genglin Zhu, Mu Li, Ruifeng Zeng, Sibo Cheng, Kaisheng Wang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225936 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638930
Xiaotao Han, Hua Liu, Yumei Wei
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225937 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638834
JianQiu Chen, Yanzhi Pang, Xuguang Wen, Chang Liu, Zhouzhen Wu, Zongxing Jiang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225938 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639254
Zonghuang Xu, Huiya Lin, Jianpu Xu, Shilong Li, Xuanxuan Hu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 1225939 (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638818
Zihao Li, Zitai Kong, Yifei Song
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593A (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638704
Wei Yao, Jie Sun, Shasha Wu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593B (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639509
Sijie Luo, Zhiheng Zhao, Qiyuan Hu, Yang Liu
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593C (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639876
Fumin Hao, Jinyu Wang, Yuanyuan Mao
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593D (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639739
Wenjuan Sun
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593E (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638803
Yu Fu, Zikai Zhao, Xiaole Ma
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593F (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2638771
Yan Yao, Yingbing Fan, Jingjun Zhuang
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022), 122593G (17 May 2022); doi: 10.1117/12.2639373
Yong Sun, Di Wang, Shaopan Zhang, Qiang Zhou, Dawei Liu, Yuan Feng
Proc. SPIE 12259, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing (CAMMIC 2022),