Journal of Electronic Imaging
VOL. 22 · NO. 4 | October 2013
CONTENTS
Special Section on Video Surveillance and Transportation Imaging Applications
J. Electron. Imag. 22(4), 041101 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041101
TOPICS: Video surveillance, Video, Surveillance, Video processing, Imaging systems, Environmental monitoring, Image sensors, Sensors, Optical sensors, Clouds
Cong Wu, Bo Li, Shu Shen, Qimei Chen
J. Electron. Imag. 22(4), 041102 (11 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041102
TOPICS: Cameras, 3D modeling, Video, Feature extraction, Classification systems, 3D image processing, Image classification, Roads, Imaging systems, Machine learning
J. Electron. Imag. 22(4), 041103 (11 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041103
TOPICS: Video, Video surveillance, Cameras, Roads, Surveillance, Scalable video coding, Shape analysis, Visualization, Surveillance systems, Image analysis
Yair Wiseman
J. Electron. Imag. 22(4), 041104 (9 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041104
TOPICS: Cameras, Digital cameras, Image compression, Quantization, Linear filtering, Image quality, Inspection, Computing systems, Standards development, Video
Xue Yuan, Xiaoli Hao, Houjin Chen, Xueye Wei
J. Electron. Imag. 22(4), 041105 (15 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041105
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Feature extraction, Light sources and illumination, Intelligence systems, Image processing, Roentgenium, Roads, Computing systems, Principal component analysis, Imaging systems
Imen Charfi, Johel Miteran, Julien Dubois, Mohamed Atri, Rached Tourki
J. Electron. Imag. 22(4), 041106 (22 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041106
TOPICS: Video, Cameras, Feature extraction, Feature selection, Video surveillance, Actinium, Image classification, Fourier transforms, Wavelet transforms, Classification systems
Yesudhas Phamila, Ramachandran Amutha
J. Electron. Imag. 22(4), 041107 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041107
TOPICS: Image compression, Image transmission, Image sensors, Visual communications, Sensor networks, Cameras, Visualization, Image processing, Image quality, Sensors
Jie Hou, Yao-bin Mao, Jin-sheng Sun
J. Electron. Imag. 22(4), 041108 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041108
TOPICS: Optical tracking, Feature selection, Video, Detection and tracking algorithms, Sun, Error analysis, Statistical modeling, Machine learning, Feature extraction, Matrices
J. Electron. Imag. 22(4), 041109 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041109
TOPICS: Cameras, Video, Blob detection, Video surveillance, Imaging systems, Video processing, Sensors, Motion detection, Roads, Magnetic sensors
Yang Cai, Andrew Bunn, Peter Liang, Bing Yang
J. Electron. Imag. 22(4), 041110 (6 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041110
TOPICS: Video, Cameras, Video surveillance, Sensors, 3D modeling, Sensor networks, Feature extraction, Computer programming, Systems modeling, Surveillance
Karim Zarei Zefreh, Wim van Aarle, K. Joost Batenburg, Jan Sijbers
J. Electron. Imag. 22(4), 041111 (28 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041111
TOPICS: Lawrencium, Reconstruction algorithms, Image quality, Super resolution, Cameras, CT reconstruction, Image segmentation, Tomography, Motion models, Computer simulations
Amol Ambardekar, Mircea Nicolescu, George Bebis, Monica Nicolescu
J. Electron. Imag. 22(4), 041112 (28 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041112
TOPICS: Video surveillance, Video, Visualization, Surveillance, Cameras, Classification systems, Surveillance systems, 3D modeling, Principal component analysis, Video processing
Brendan Morris, Mohan Trivedi
J. Electron. Imag. 22(4), 041113 (10 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041113
TOPICS: Video, Motion models, Video surveillance, Data modeling, Cameras, Analytical research, Visual process modeling, Surveillance, Visualization, Process modeling
J. Electron. Imag. 22(4), 041114 (30 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041114
TOPICS: Image segmentation, Motion models, Video, Video surveillance, Motion analysis, RGB color model, Vegetation, Surveillance, Cameras, Sensors
J. Electron. Imag. 22(4), 041115 (29 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041115
TOPICS: Video, Video surveillance, Surveillance, Forensic science, Image segmentation, RGB color model, Binary data, Cameras, Video processing, Image processing
J. Electron. Imag. 22(4), 041116 (24 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041116
TOPICS: Video, Video surveillance, Video compression, Cameras, Video processing, Surveillance, Sensors, Roads, Detection and tracking algorithms, Motion estimation
J. Electron. Imag. 22(4), 041117 (24 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041117
TOPICS: Video surveillance, Video, Cameras, Detection and tracking algorithms, Sensors, Visualization, Surveillance, Zoom lenses, Visual process modeling, Image segmentation
Bin Wang, Yu Liu, Wenhua Xiao, Wei Xu, Maojun Zhang
J. Electron. Imag. 22(4), 041118 (11 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041118
TOPICS: Associative arrays, Video, Detection and tracking algorithms, Quantization, Video coding, Video surveillance, Computer programming, Visualization, Video processing, Sensors
Eshed Ohn-Bar, Sujitha Martin, Mohan Trivedi
J. Electron. Imag. 22(4), 041119 (21 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041119
TOPICS: Cameras, Sensors, Video, Motion analysis, Visual process modeling, Analytical research, Infrared cameras, Visualization, Image segmentation, Motion models
Junjun Jiang, Ruimin Hu, Zhen Han, Zhongyuan Wang, Jun Chen
J. Electron. Imag. 22(4), 041120 (8 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041120
TOPICS: Lawrencium, Databases, Super resolution, Surveillance, Reconstruction algorithms, Image quality, Image processing, Cameras, Principal component analysis, Visualization
J. Electron. Imag. 22(4), 041121 (17 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041121
TOPICS: Cameras, Computer vision technology, Machine vision, Roads, Imaging systems, Video, Computing systems, Surveillance, Sensors, Video surveillance
Mohammad Javad Fadaeieslam, Mohsen Soryani, Mahmood Fathy
J. Electron. Imag. 22(4), 041122 (5 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041122
TOPICS: Panoramic photography, Video, Image segmentation, Cameras, Detection and tracking algorithms, Motion models, Surveillance, Video surveillance, Image processing, Algorithm development
Ruzhong Cheng, Yong Zhao, Zhichao Li, Weigang Jiang, Xin'an Wang, Yong Xu
J. Electron. Imag. 22(4), 041123 (14 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041123
TOPICS: Cameras, Calibration, Particle swarm optimization, Imaging systems, Particles, Panoramic photography, Image processing, Particle systems, Video, Distortion
Regular Articles
Chengtao Zhou, Fan Zhou, Yaowu Chen
J. Electron. Imag. 22(4), 043001 (2 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043001
TOPICS: Evolutionary algorithms, Computer programming, Copper, Artificial intelligence, Video coding, Standards development, Algorithm development, Video, Optimization (mathematics), Fluctuations and noise
Zhiwei Qiao, Gage Redler, Howard Halpern
J. Electron. Imag. 22(4), 043002 (2 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043002
TOPICS: Sensors, Detection and tracking algorithms, Reconstruction algorithms, Computed tomography, Numerical analysis, Computer simulations, Algorithm development, Algorithms, X-ray computed tomography, X-rays
Tao Li, Xiaohua Wang, Weihe Wang, Aggelos Katsaggelos
J. Electron. Imag. 22(4), 043003 (2 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043003
TOPICS: Video, Video compression, Compressed sensing, Reconstruction algorithms, Visualization, Detection theory, Signal to noise ratio, Algorithm development, Imaging systems, Signal processing
Francis Deboeverie, Peter Veelaert, Wilfried Philips
J. Electron. Imag. 22(4), 043004 (2 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043004
TOPICS: Image segmentation, Image processing algorithms and systems, Object recognition, Shape analysis, Image compression, Image processing, Image analysis, Image classification, Visualization, Edge detection
Tian Shu, Yongan Zheng, Zhongke Shi
J. Electron. Imag. 22(4), 043005 (8 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043005
TOPICS: Image processing, Video, Image segmentation, Cameras, Roads, CCD cameras, Video processing, Statistical analysis, Sensors, Computing systems
Kwok-Wai Hung, Wan-Chi Siu
J. Electron. Imag. 22(4), 043006 (9 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043006
TOPICS: Image interpolation, Lawrencium, Statistical analysis, Reconstruction algorithms, Signal processing, Image processing, Denoising, Digital signal processing, Video, Error analysis
Mohammad Fakhredanesh, Mohammad Rahmati, Reza Safabakhsh
J. Electron. Imag. 22(4), 043007 (16 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043007
TOPICS: Steganography, Steganalysis, Image quality, Image filtering, Image processing, Image retrieval, Image segmentation, Error analysis, Data hiding, Discrete wavelet transforms
J. Electron. Imag. 22(4), 043008 (21 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043008
TOPICS: Error analysis, Reconstruction algorithms, Optical spheres, Clouds, 3D modeling, Shape analysis, Biological research, Algorithm development, 3D image processing, Statistical modeling
Kazem Qazanfari, Reza Safabakhsh
J. Electron. Imag. 22(4), 043009 (21 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043009
TOPICS: Steganography, Data hiding, Receivers, Steganalysis, Computer security, Image processing, Digital watermarking, Information security, Image quality, Databases
Amara Bekhouch, Noureddine Doghmane
J. Electron. Imag. 22(4), 043010 (22 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043010
TOPICS: Video coding, Video, Cameras, Video compression, Quality measurement, Computer programming, Image processing, Quantization, Reliability, Signal to noise ratio
Stephen Weddell, Tristan Read, Mohammed Thaher, Tadao Takaoka
J. Electron. Imag. 22(4), 043011 (25 October 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043011
TOPICS: Image processing, Astronomical imaging, Algorithm development, Field programmable gate arrays, Visualization, Computer programming, Astatine, Device simulation, Computer hardware, Very large scale integration
J. Electron. Imag. 22(4), 043012 (6 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043012
TOPICS: Image quality, Molybdenum, Eye, Image compression, Image enhancement, Head, Calibration, Data modeling, Video, Image processing
HuoRong Ren, XinXin Yan, Yan Zhou, Rui Cui, Jianwei Sun, Yang Liu
J. Electron. Imag. 22(4), 043013 (8 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043013
TOPICS: Facial recognition systems, Binary data, Light sources and illumination, Roentgenium, Databases, Image processing, Feature extraction, Image classification, Illumination engineering, Sun
Fenge Chen, Guorui Ma, Liyu Lin, Qianqing Qin
J. Electron. Imag. 22(4), 043014 (12 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043014
TOPICS: Associative arrays, Digital filtering, Denoising, Image filtering, Cameras, Visualization, Image processing, Data modeling, Image segmentation, Optimization (mathematics)
J. Electron. Imag. 22(4), 043015 (12 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043015
TOPICS: Image segmentation, Image processing algorithms and systems, Filtering (signal processing), Image filtering, Image classification, Signal processing, Distance measurement, Autoregressive models, Image processing, Computing systems
Deep Gupta, Radhey Anand, Barjeev Tyagi
J. Electron. Imag. 22(4), 043016 (15 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043016
TOPICS: Denoising, Image fusion, Signal to noise ratio, Medical imaging, Visualization, Image processing, Speckle, Ultrasonography, Magnetic resonance imaging, Image quality
Haina Jiang, Li Zeng
J. Electron. Imag. 22(4), 043017 (18 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043017
TOPICS: Image compression, Computed tomography, Computer programming, X-ray computed tomography, Visualization, Image segmentation, Image quality, Reverse engineering, Image processing, Analytical research
Gengsheng Zeng
J. Electron. Imag. 22(4), 043018 (19 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043018
TOPICS: Cameras, Tomography, Computer simulations, Signal attenuation, Fluorescence tomography, Scattering, Point spread functions, Imaging systems, Image restoration, Photons
Jun Wang, Jinye Peng, Xiaoyi Feng, Guiqing He, Jun Wu, Kun Yan
J. Electron. Imag. 22(4), 043019 (19 November 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043019
TOPICS: Image fusion, Associative arrays, Stationary wavelet transform, Discrete wavelet transforms, Medical imaging, Chemical species, Visualization, Image processing, Information fusion, Computed tomography
J. Electron. Imag. 22(4), 043020 (2 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043020
TOPICS: Infrared spectroscopy, Image analysis, Spectroscopy, Sensors, Cameras, Infrared imaging, Algorithm development, Imaging spectroscopy, Detector arrays, Statistical analysis
José Herraez, Jose Denia, Pablo Navarro, Jaime Rodriguez, M. Teresa Martin
J. Electron. Imag. 22(4), 043021 (2 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043021
TOPICS: 3D image reconstruction, Cameras, Calibration, 3D image processing, Image processing, Photogrammetry, Visual process modeling, Image restoration, Evolutionary algorithms, Eye
Fanxiang Zeng, Xuan Liu, Zhitong Huang, Yuefeng Ji, Lin Bai
J. Electron. Imag. 22(4), 043022 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043022
TOPICS: Color difference, Optical tracking, Video, Detection and tracking algorithms, Particle filters, RGB color model, Machine vision, Computer vision technology, Visual process modeling, Computing systems
Cheolkon Jung, Hongtao Qi, Zengzeng Sun, Licheng Jiao
J. Electron. Imag. 22(4), 043023 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043023
TOPICS: 3D image processing, Image compression, Associative arrays, Image quality, 3D displays, Image processing, 3D image reconstruction, Image filtering, Chemical species, 3D video compression
Dongbo Zhang, Yinghui Peng, Yao Yi, Xingyu Shang
J. Electron. Imag. 22(4), 043024 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043024
TOPICS: Surface plasmons, Image segmentation, Shape analysis, Gaussian filters, Image filtering, Tin, Blood vessels, Mahalanobis distance, Image processing, Databases
J. Electron. Imag. 22(4), 043025 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043025
TOPICS: Image quality, Databases, Distortion, JPEG2000, Statistical analysis, Statistical modeling, Image analysis, Transform theory, Feature extraction, Image filtering
J. Electron. Imag. 22(4), 043026 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043026
TOPICS: Image segmentation, Video, Infrared radiation, Infrared imaging, Quantization, Image processing, Image processing algorithms and systems, Binary data, Video processing, Video surveillance
Baraka Maiseli, Qiang Liu, Ogada Elisha, Huijun Gao
J. Electron. Imag. 22(4), 043027 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043027
TOPICS: Diffusion, Super resolution, Image processing, Sensors, Lawrencium, Digital filtering, Phase modulation, Control systems, Intelligence systems, Image quality
Behzad Salehian, Abolghasem Raie, Ali Fotouhi, Meisam Norouzi
J. Electron. Imag. 22(4), 043028 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043028
TOPICS: Computer programming, Venus, Digital filtering, Detection and tracking algorithms, Databases, Electrical engineering, Error analysis, Alternate lighting of surfaces, Mobile robots, Optimization (mathematics)
Xiaoqiang Zhang, Z. Jane Wang
J. Electron. Imag. 22(4), 043029 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043029
TOPICS: Digital watermarking, Image encryption, Computer security, Data hiding, Image compression, Complex systems, Image segmentation, Digital imaging, Image enhancement, Image quality
Zhao Wei, Feng Tao, Wang Jun
J. Electron. Imag. 22(4), 043030 (16 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043030
TOPICS: Image registration, Green fluorescent protein, Detection and tracking algorithms, Image processing, Image analysis, Image restoration, Image fusion, Databases, Neuroimaging, Brain
Wenbin Ouyang, Rongwu Wang, Bugao Xu
J. Electron. Imag. 22(4), 043031 (18 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043031
TOPICS: 3D image processing, 3D metrology, Visualization, Imaging systems, Image processing, Feature extraction, 3D image reconstruction, Image resolution, Image analysis, Reconstruction algorithms
J. Electron. Imag. 22(4), 043032 (18 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043032
TOPICS: RGB color model, Spherical lenses, Mathematical modeling, Visual process modeling, Systems modeling, Human vision and color perception, Mathematics, Roads, Computing systems, Computer science
Ran Wang, Xijian Ping, Mankun Xu, Tao Zhang
J. Electron. Imag. 22(4), 043033 (18 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043033
TOPICS: Steganalysis, Image segmentation, Calibration, Image processing, Feature extraction, Databases, Steganography, Image classification, Image processing algorithms and systems, Performance modeling
J. Electron. Imag. 22(4), 043034 (19 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043034
TOPICS: Image denoising, Denoising, Magnetic resonance imaging, Error analysis, Image analysis, Surface plasmons, Signal to noise ratio, Image processing, Interference (communication), Brain
Hong Han, Jianfei Zhu, Zhen Lei, Shengcai Liao, Stan Li
J. Electron. Imag. 22(4), 043035 (19 December 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.043035
TOPICS: Facial recognition systems, Databases, Principal component analysis, Image filtering, Eyeglasses, Feature extraction, Detection and tracking algorithms, Near infrared, Lithium, Target recognition