Journal of Electronic Imaging
VOL. 23 · NO. 6 | November 2014
CONTENTS
Special Section on Image/Video Quality and System Performance
J. Electron. Imag. 23(6), 061101 (24 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061101
TOPICS: Image quality, Visualization, Video, Video coding, Quality systems, Imaging systems, Image compression, 3D image processing, Systems modeling, Visual process modeling
J. Electron. Imag. 23(6), 061102 (21 July 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061102
TOPICS: Cameras, Cell phones, Image quality, Signal to noise ratio, Measurement devices, Standards development, Image processing, Modulation transfer functions, Video, Visualization
J. Electron. Imag. 23(6), 061103 (7 August 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061103
TOPICS: Image quality, Visualization, Image processing, Eye, Image analysis, Motion estimation, Visual process modeling, Calibration, Fused deposition modeling, Control systems
Qingbing Sang, Xiaojun Wu, Chaofeng Li, Yin Lu
J. Electron. Imag. 23(6), 061104 (25 August 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061104
TOPICS: Image quality, Databases, Statistical modeling, Nickel, Image processing, Algorithm development, Image segmentation, Image analysis, Image filtering, Molybdenum
Zong-Yi Chen, Jiunn-Tsair Fang, Chung-Shian Chiang, Pao-Chi Chang
J. Electron. Imag. 23(6), 061105 (20 August 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061105
TOPICS: Video coding, Computer programming, Copper, Quantization, Video, Synthetic aperture radar, Standards development, Distortion, Video compression, Motion estimation
Tuomas Eerola, Lasse Lensu, Heikki Kälviäinen, Alan Bovik
J. Electron. Imag. 23(6), 061106 (13 August 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061106
TOPICS: Image quality, Molybdenum, Digital imaging, Distortion, Visualization, Algorithm development, Image compression, Printing, Digital image processing, Wavelets
Welington Akamine, Mylène Farias
J. Electron. Imag. 23(6), 061107 (5 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061107
TOPICS: Cameras, Reconstruction algorithms, Video, 3D acquisition, Calibration, Visualization, 3D image reconstruction, Infrared imaging, 3D image processing, Distortion
Helard Becerra Martinez, Mylène Farias
J. Electron. Imag. 23(6), 061108 (10 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061108
TOPICS: Video, Molybdenum, Data modeling, Video compression, Performance modeling, Signal to noise ratio, Distortion, Multimedia, Semantic video, Computer science
J. Electron. Imag. 23(6), 061109 (15 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061109
TOPICS: Holography, Stereo holograms, Holograms, 3D image reconstruction, Eye, 3D displays, 3D image processing, Raster graphics, Spatial light modulators, Wavefronts
Nasser Alqudami, Shin-Dug Kim
J. Electron. Imag. 23(6), 061110 (19 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061110
TOPICS: Image compression, Computing systems, Imaging systems, Image processing, Computer programming, Digital signal processing, Computer architecture, Instrument modeling, Algorithm development, Graphics processing units
J. Electron. Imag. 23(6), 061111 (15 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061111
TOPICS: Image quality, Cameras, Distortion, Wavelets, Databases, Image processing, Photography, Linear filtering, Image filtering, Feature selection
Xianfeng Ou, Enrico Masala, Linbo Qing, Xiaohai He
J. Electron. Imag. 23(6), 061112 (15 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061112
TOPICS: Computer programming, Video, Video coding, Data compression, Information fusion, Video compression, Error control coding, Computing systems, Matrices, Video surveillance
Yanjiao Shi, Yugen Yi, Ke Zhang, Jun Kong, Ming Zhang, Jianzhong Wang
J. Electron. Imag. 23(6), 061113 (19 September 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061113
TOPICS: Visualization, Image segmentation, Lawrencium, Fourier transforms, Single crystal X-ray diffraction, Visual process modeling, Information technology, Detection and tracking algorithms, Sun, Feature extraction
Anthony Winterlich, Patrick Denny, Liam Kilmartin, Martin Glavin, Edward Jones
J. Electron. Imag. 23(6), 061114 (3 October 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.061114
TOPICS: Image quality, Distortion, Image compression, Detection and tracking algorithms, Video, Video compression, Databases, Visualization, Sensors, Data modeling
Regular Articles
Zhijun Zhang, Feng Liu, Fuqin Deng, Hung Tsui
J. Electron. Imag. 23(6), 063001 (3 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063001
TOPICS: Image registration, Spherical lenses, Brain, Optical spheres, 3D image processing, Neuroimaging, 3D acquisition, Distance measurement, Brain mapping, Image segmentation
Pradeep Karn, Xiaohai He, Shuai Yang, Xiaohong Wu
J. Electron. Imag. 23(6), 063002 (3 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063002
TOPICS: Iris recognition, Image segmentation, Detection and tracking algorithms, Databases, Image quality, Principal component analysis, Image processing algorithms and systems, Specular reflections, Error analysis, Feature extraction
J. Electron. Imag. 23(6), 063003 (3 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063003
TOPICS: Feature selection, Detection and tracking algorithms, Electronic filtering, Reconstruction algorithms, Image filtering, Gaussian filters, Optical filters, Image processing, Cameras, Algorithm development
Jingbo Zhou, Yongfeng Ren, Yunyang Yan, Shangbing Gao
J. Electron. Imag. 23(6), 063004 (5 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063004
TOPICS: Image segmentation, Diffusion, Detection and tracking algorithms, Visual process modeling, Reconstruction algorithms, Visualization, Image processing algorithms and systems, Databases, Image processing, Principal component analysis
Han Guang, Jinkuan Wang, Cai Xi
J. Electron. Imag. 23(6), 063005 (6 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063005
TOPICS: Visualization, Statistical modeling, Diffusion, Video, Motion models, Camouflage, Video surveillance, Roads, Visual system, Statistical analysis
Yongxiong Wang, Shiqiang Hu
J. Electron. Imag. 23(6), 063006 (13 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063006
TOPICS: Video, Detection and tracking algorithms, Fractal analysis, Data modeling, Visual process modeling, Machine vision, Computer vision technology, Chaos theory, Video acceleration, Video surveillance
Sheng-liang Li, Kun Liu, Li Zhang, Jie Wang, Zhi-zhou Zhang, Da-peng Han
J. Electron. Imag. 23(6), 063007 (18 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063007
TOPICS: Video, Remote sensing, Video compression, Reconstruction algorithms, Data modeling, Image restoration, Compressed sensing, Image compression, Signal processing, Performance modeling
Chang-Shuai Wang, Jong-Wha Chong
J. Electron. Imag. 23(6), 063008 (20 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063008
TOPICS: Image segmentation, RGB color model, Fuzzy logic, Imaging systems, Optical filters, Sensors, Image processing algorithms and systems, Signal to noise ratio, Image processing, Reconstruction algorithms
Saidani Kaouther, Mostefai Messaoud, Bouziane Abderraouf, Youssef Chahir
J. Electron. Imag. 23(6), 063009 (21 November 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063009
TOPICS: Shape analysis, Sensors, Feature extraction, Information security, Databases, Hassium, Biometrics, Iris recognition, Prototyping, Glasses
Jing-Wein Wang, Ngoc Tuyen Le, Jiann-Shu Lee, Chou-Chen Wang
J. Electron. Imag. 23(6), 063010 (3 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063010
TOPICS: Facial recognition systems, Databases, Light sources and illumination, Image processing, RGB color model, Skin, Feature extraction, Principal component analysis, Detection and tracking algorithms, Matrices
J. Electron. Imag. 23(6), 063011 (8 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063011
TOPICS: Quantization, Image classification, Error analysis, Hough transforms, Optical character recognition, Image processing, Detection and tracking algorithms, Photography, Image segmentation, Feature extraction
Yong Zhang, Jianhuang Lai, Pong Yuen, Xiaohua Xie
J. Electron. Imag. 23(6), 063012 (8 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063012
TOPICS: Visualization, Image segmentation, Distortion, Control systems, Matrices, Image analysis, Video, Lead, Associative arrays, Image processing
Yik-Hing Fung, Yuk-Hee Chan
J. Electron. Imag. 23(6), 063013 (9 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063013
TOPICS: Diffusion, Halftones, Binary data, Algorithm development, Digital color imaging, Printing, Digital imaging, Optical filters, CMYK color model, Quantization
Xiaoyong Bian, Xiaolong Zhang, Renfeng Liu, Li Ma, Xiaowei Fu
J. Electron. Imag. 23(6), 063014 (15 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063014
TOPICS: Image classification, RGB color model, Hyperspectral imaging, Feature extraction, Binary data, Spatial resolution, Principal component analysis, Remote sensing, Visualization, Data modeling
Hongxing Qin, XiaoYang Hong, Bin Xiao, Shaoting Zhang, Guoyin Wang
J. Electron. Imag. 23(6), 063015 (16 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063015
TOPICS: Anisotropy, Distance measurement, Computer graphics, Statistical analysis, Solid modeling, Graphics processing units, Image quality, 3D image processing, Statistical modeling, Lithium
Chuan Ge, Ju Liu, Hui Yuan
J. Electron. Imag. 23(6), 063016 (17 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063016
TOPICS: Video, Distortion, Video coding, Computer programming, Model-based design, Quantization, 3D modeling, Lawrencium, Genetic algorithms, Error analysis
Alexander Toet, Tirui Wu
J. Electron. Imag. 23(6), 063017 (16 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063017
TOPICS: Image enhancement, Image contrast enhancement, Image processing, Image quality, Visualization, Medical imaging, Transform theory, MATLAB, Digital imaging, Video
J. Electron. Imag. 23(6), 063018 (17 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063018
TOPICS: Video, Super resolution, Reconstruction algorithms, Image registration, Lawrencium, Motion models, Cameras, Point spread functions, Video processing, Image quality
J. Electron. Imag. 23(6), 063019 (17 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063019
TOPICS: Optical filters, Digital filtering, 3D acquisition, Statistical analysis, Infrared radiation, Linear filtering, Image filtering, Infrared detectors, Infrared imaging, Electronic filtering
Guorui Feng, Haiyan Zhang, Xinpeng Zhang
J. Electron. Imag. 23(6), 063020 (17 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063020
TOPICS: Feature selection, Steganalysis, Steganography, Feature extraction, Error analysis, Mining, Evolutionary algorithms, Image classification, Image compression, Communication engineering
Ran Liu, Bole Li, Zhengwei Huang, Donghua Cao, Yingchun Tan, Zekun Deng, Miao Xu, Ruishuang Jia, Weimin Tan
J. Electron. Imag. 23(6), 063021 (18 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063021
TOPICS: Image segmentation, Image filtering, Image quality, Video, Edge detection, Image enhancement, Motion detection, Video surveillance, 3D video streaming, Video coding
Bo Jin, Zhongliang Jing, Meng Wang, Han Pan
J. Electron. Imag. 23(6), 063022 (24 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063022
TOPICS: Optical tracking, Particles, Composites, Associative arrays, Detection and tracking algorithms, Visual process modeling, Video, Visualization, Reconstruction algorithms, Particle filters
Reza Pourreza-Shahri, Siamak Yousefi, Nasser Kehtarnavaz
J. Electron. Imag. 23(6), 063023 (29 December 2014) https://doi.org/10.1117/1.JEI.23.6.063023
TOPICS: Image compression, Video coding, Matrices, Signal to noise ratio, Image segmentation, Visualization, Visibility, Quantization, Optimization (mathematics), Visual compression
Back to Top