Letters
John Morgan
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 040501 (10 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.040501
TOPICS: Remote sensing, Algorithms, Annealing, Fourier transforms, Thermal remote sensing, Atmospheric sensing, Fermium, Frequency modulation, Error analysis, Aerospace engineering
Special Section on Sparsity-Driven High Dimensional Remote Sensing Image Processing and Analysis
Xin Huang, Paolo Gamba, Bormin Huang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042001 (20 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042001
TOPICS: Remote sensing, Image processing, Image analysis, Sensors, Signal processing, Hyperspectral imaging, Image compression, Compressed sensing, Data fusion, Electronics
Na’eem Hoosen Agjee, Riyad Ismail, Onisimo Mutanga
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042002 (1 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042002
TOPICS: Ecosystems, Reflectivity, Feature selection, Error analysis, Algorithm development, Biological research, Statistical analysis, Software development, Spectroscopy, Sodium
Chengyi Li, Shufang Tian, Shijie Li, Mei Yin
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042003 (10 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042003
TOPICS: Associative arrays, Algorithm development, Hyperspectral imaging, Atmospheric corrections, Imaging systems, Temperature metrology, Remote sensing, Vegetation, Lithium, Spectral resolution
Lianru Gao, Haoyang Yu, Bing Zhang, Qingting Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042004 (17 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042004
TOPICS: Error control coding, Image classification, Principal component analysis, Hyperspectral imaging, Chromium, Data modeling, Spectroscopy, Lithium, Error analysis, Composites
Kunlun Qi, Zhang Xiaochun, Wu Baiyan, Huayi Wu
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042005 (20 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042005
TOPICS: Visualization, Scene classification, Visual process modeling, Performance modeling, Scanning probe microscopy, Image classification, Remote sensing, Quantization, Computer programming, Associative arrays
Qiong Ran, Mengmeng Zhang, Wei Li, Qian Du
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042006 (6 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042006
TOPICS: Floods, Lithium, Error analysis, Satellites, Information technology, Multispectral imaging, Algorithm development, Analytical research, Vegetation, Image classification
Andrea Marinoni, Paolo Gamba
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042007 (8 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042007
TOPICS: Image compression, Image enhancement, Data modeling, Hyperspectral imaging, Signal to noise ratio, Reconstruction algorithms, JPEG2000, Image processing, Solids, Detection and tracking algorithms
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042008 (1 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042008
TOPICS: Image segmentation, Remote sensing, Earth observing sensors, High resolution satellite images, Spatial resolution, Feature extraction, Image resolution, Image sensors, Image processing, Statistical analysis
Rui Wang, Hengchao Li, Wenzhi Liao, Xin Huang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042009 (9 August 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042009
TOPICS: Signal to noise ratio, Reflectivity, Hyperspectral imaging, Hyperspectral simulation, Statistical analysis, Computer simulations, Minerals, Lithium, Independent component analysis, Matrices
Jun Chen, Wei An, Jungang Yang, Pu Wang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042010 (14 September 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042010
TOPICS: Infrared imaging, Infrared radiation, Infrared sensors, Imaging arrays, Satellites, Thermal modeling, Image processing, Imaging systems, Sensors, Remote sensing
Zhou Ziyong
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 042011 (22 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.042011
TOPICS: Hyperspectral imaging, Reconstruction algorithms, Principal component analysis, Super resolution, Associative arrays, Image fusion, Compressed sensing, Spatial resolution, RGB color model, Remote sensing
Sensor and Platform Technologies
Higinio González-Jorge, Lucia Díaz-Vilariño, Joaquin Martínez-Sánchez, Pedro Arias
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 044001 (7 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.044001
TOPICS: Roads, Clouds, LIDAR, Ranging, Satellite navigation systems, Raster graphics, Navigation systems, Spatial resolution, Satellites, Data acquisition
Yuhua Guo, Bo Zhong, Qinhuo Liu
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 044002 (22 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.044002
TOPICS: Synthetic aperture radar, Computer simulations, Sensors, Fourier transforms, Device simulation, Antennas, Doppler effect, Data acquisition, Detection and tracking algorithms, Convolution
Image and Signal Processing Methods
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045001 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045001
TOPICS: LIDAR, Near infrared, Vegetation, Feature extraction, Sensors, Pulsed laser operation, Reflectivity, Remote sensing, Signal processing, Ecosystems
Rongqiang Zhao, Qiang Wang, Yi Shen, Jia Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045002 (6 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045002
TOPICS: Reconstruction algorithms, Chemical species, Associative arrays, Hyperspectral imaging, Computer simulations, Image compression, Image restoration, Compressed sensing, Algorithm development, Matrices
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045003 (13 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045003
TOPICS: Image fusion, Remote sensing, Multispectral imaging, Visualization, Earth observing sensors, High resolution satellite images, Spatial resolution, Data fusion, Composites, Image resolution
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045004 (13 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045004
TOPICS: Image fusion, Infrared radiation, Visible radiation, Infrared imaging, Infrared sensors, Image quality, Molybdenum, Principal component analysis, Discrete wavelet transforms, Information fusion
Rogério Negri, Wagner Barreto da Silva, Tatiana Gonçalves Mendes
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045005 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045005
TOPICS: Image processing algorithms and systems, Polarimetry, Image segmentation, Stochastic processes, Image classification, Synthetic aperture radar, Image processing, Matrices, Agriculture, Polarization
Yan Peng, Guojin He, Zhaoming Zhang, Tengfei Long, Mengmeng Wang, Saiguang Ling
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045006 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045006
TOPICS: Landsat, Atmospheric modeling, Atmospheric corrections, Earth observing sensors, Reflectivity, Data modeling, MODIS, Vegetation, Atmospheric particles, Ozone
Jian-hua Guo, Fan Yang, Hai Tan, Jing-xue Wang, Zhi-heng Liu
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045007 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045007
TOPICS: Chromium, Remote sensing, Image processing, Radon, Detection and tracking algorithms, Satellite imaging, Satellites, Fluctuations and noise, Geomatics, Machine vision
Yuling Liu, Xizhang Wei, Bo Peng
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045008 (20 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045008
TOPICS: Scattering, Radar imaging, Detection and tracking algorithms, Doppler effect, Americium, Time-frequency analysis, Data modeling, Radar, Signal to noise ratio, Data centers
Lele Qu, Yuqing Yin
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045009 (21 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045009
TOPICS: Reconstruction algorithms, Antennas, Ground penetrating radar, Imaging systems, Radar imaging, Computer simulations, Refraction, Fourier transforms, Algorithm development, General packet radio service
Andreja Švab Lenarčič, Nataša Đurić, Klemen Čotar, Klemen Ritlop, Krištof Oštir
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045010 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045010
TOPICS: Image segmentation, Image classification, Accuracy assessment, Reliability, Image quality, Quality measurement, Satellite imaging, Satellites, Image processing, Image processing algorithms and systems
Caiyong Lin, Ruiqi Tian, Dinghe Wang, Qinglong Bao, Zengping Chen
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045011 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045011
TOPICS: Target detection, Radar, Signal detection, Doppler effect, Synthetic aperture radar, Signal to noise ratio, Fourier transforms, Numerical simulations, Monte Carlo methods, Baryon acoustic oscillations
Andrea Marinoni, Paolo Gamba
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045012 (27 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045012
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Mining, Tolerancing, Data analysis, Data modeling, Feature selection, Feature extraction, Radar, Computer architecture, Analytical research
Bo Yu, Fang Chen
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045013 (5 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045013
TOPICS: Landsat, Landslide (networking), Earth observing sensors, Clouds, Image segmentation, Vegetation, Remote sensing, Machine learning, Data modeling, Visualization
Sheng Sun, Renfeng Liu, Changcai Yang, Huabing Zhou, Ji Zhao, Jiayi Ma
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045014 (5 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045014
TOPICS: Polarimetry, Speckle, Synthetic aperture radar, Sun, Boxcar filters, Image filtering, Scattering, Radar, Polarization, Matrices
Jagath Vithanage, Scott Miller, Kenneth Driese
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045015 (8 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045015
TOPICS: Earth observing sensors, Vegetation, MODIS, Agriculture, Landsat, Reflectivity, Climatology, Image classification, Satellites, Data conversion
Sun Sibo, Yuan Yeshu, Jiang Yicheng
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045016 (14 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045016
TOPICS: Distortion, Synthetic aperture radar, Radar imaging, Detection and tracking algorithms, Charge-coupled devices, Chemical species, Signal to noise ratio, Error analysis, Radar, Doppler effect
Yunjun Zhan, Yubin Su, Jiejun Huang, Fawang Ye, Chuan Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045017 (14 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045017
TOPICS: Minerals, Absorption, Detection and tracking algorithms, Remote sensing, Carbonates, Associative arrays, Hyperspectral imaging, Image classification, Diagnostics, Algorithm development
Yuanchao Su, Xu Sun, Lianru Gao, Jun Li, Bing Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045018 (17 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045018
TOPICS: Lithium, Hyperspectral imaging, Optimization (mathematics), Remote sensing, Detection and tracking algorithms, Evolutionary algorithms, Computer simulations, Signal to noise ratio, Particle swarm optimization, Sun
Mufit Cetin, Abdulkadir Tepecik
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045019 (22 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045019
TOPICS: Image fusion, Image quality, Sensors, Image enhancement, Image processing, Earth observing sensors, Visualization, Image sensors, High resolution satellite images, Satellites
Li-Xin Wei, Biao Yang, Jian-Ping Jiang, Guan-Zhong Cao
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045020 (1 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045020
TOPICS: Image segmentation, LIDAR, Clouds, Statistical modeling, Algorithm development, Data modeling, Statistical analysis, Error analysis, Coastal modeling, Detection and tracking algorithms
Pengyue Sun, Xiaomei Tang, Yangbo Huang, HuaMing Chen, Guangfu Sun
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045021 (19 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045021
TOPICS: Signal processing, Scintillation, Denoising, Filtering (signal processing), Detection and tracking algorithms, Wavelets, Electronic filtering, Sun, Error analysis, Interference (communication)
Hong Wang, Kaiyu Lu, Ruiliang Pu
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045022 (20 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045022
TOPICS: Earth observing sensors, High resolution satellite images, Image segmentation, Image classification, Information operations, Picosecond phenomena, Plutonium, Lutetium, Image analysis, Soil science
Weiwei Sun, Chun Liu, Yanwei Sun, Weiyue Li, Jialin Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045023 (26 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045023
TOPICS: Hyperspectral imaging, Data modeling, Signal to noise ratio, Sun, Quantization, Lithium, Spectral models, Mathematical modeling, Roads, Optimization (mathematics)
Peng Li, Jian Wang, Yindi Zhao, Yanxia Wang, Yifei Yao
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 045024 (30 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.045024
TOPICS: Clouds, LIDAR, Feature extraction, Detection and tracking algorithms, Lithium, 3D modeling, 3D scanning, Principal component analysis, Evolutionary algorithms, Laser scanners
Remote Sensing Applications and Decision Support
Zaheer Ul Islam, Javed Iqbal, Junaid Aziz Khan, Waqas Qazi
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046001 (13 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046001
TOPICS: Earth observing sensors, Image fusion, Landsat, Vegetation, Synthetic aperture radar, Soil science, Image segmentation, Data fusion, Remote sensing, Radar
Nabil Mega, Abderrahmane Medjerab
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046002 (14 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046002
TOPICS: Climatology, Vegetation, Environmental sensing, MODIS, Electroluminescence, Satellites, Remote sensing, Temperature metrology, Soil science, Statistical analysis
Wang Li, Zheng Niu, Zengyuan Li, Cheng Wang, Mingquan Wu, Shakir Muhammad
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046003 (17 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046003
TOPICS: Backscatter, LIDAR, Data modeling, Magnesium, Statistical modeling, Synthetic aperture radar, Performance modeling, Error analysis, Statistical analysis, Satellites
Venkatanathan Natarajan, Philip Philipoff, Venkatesh Woolinur Sreedharan, Hareesh Venkatachalapathy
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046004 (18 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046004
TOPICS: Earthquakes, Satellites, Earth's atmosphere, Data centers, Radon, Atmospheric modeling, Sensors, Atmospheric monitoring, Climatology, Clouds
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046005 (19 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046005
TOPICS: Clouds, LIDAR, Climatology, Mass attenuation coefficient, Satellites, Environmental sensing, Aerosols, Crystals, Optical properties, Geometrical optics
Baiyuan Ding, Gongjian Wen, Conghui Ma, Xiaoliang Yang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046006 (19 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046006
TOPICS: Scattering, Target recognition, Binary data, Synthetic aperture radar, Feature extraction, Automatic target recognition, Image segmentation, Image fusion, Principal component analysis, Error analysis
Vinay Kayetha, Richard Collins
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046007 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046007
TOPICS: Clouds, Ocean optics, Aerosols, LIDAR, Satellites, Infrared radiation, Earth observing sensors, Atmospheric modeling, Data modeling, Atmospheric particles
Imranali M. Momin, Ashis K. Mitra, Debasis K. Mahapatra, Ekkattil N. Ragagopal
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046008 (24 October 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046008
TOPICS: Satellites, Error analysis, Climatology, Data modeling, 3D modeling, Data centers, Temperature metrology, Calibration, Analytical research, Head
Atif Mughees, Xiaoqi Chen, Rucheng Du, Linmi Tao
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046009 (5 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046009
TOPICS: Hyperspectral imaging, Sensors, Image segmentation, Interference (communication), Signal to noise ratio, Resolution enhancement technologies, Atmospheric modeling, Statistical analysis, Image processing, Image classification
Jaroslaw Mlynczak, Jan Kubicki, Krzysztof Kopczynski, Jadwiga Mierczyk
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046010 (14 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046010
TOPICS: Laser marking, Quantum cascade lasers, Sensors, Signal detection, Magnesium, Absorption, Carbon monoxide, Semiconductor lasers, Mirrors, Gases
Matthew Eyre, Andrew Wetherelt, John Coggan
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046011 (16 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046011
TOPICS: Clouds, Mining, Data modeling, Laser scanners, 3D modeling, Associative arrays, Civil engineering, Scanners, Systems modeling, Data processing
Betül Yılmaz, Caner Özdemir
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046012 (18 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046012
TOPICS: Sensors, Radar, Antennas, Radar sensor technology, Prototyping, Image sensors, Radar imaging, Remote sensing system design, Target detection, Switches
Jianping Yue, Zhiwei Qiu, Xueqin Wang, Shun Yue
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046013 (22 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046013
TOPICS: Interferometry, Atmospheric corrections, Radar, Synthetic aperture radar, Atmospheric monitoring, Picosecond phenomena, Atmospheric sensing, Phase interferometry, Atmospheric modeling, Algorithm development
Han Zhai, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang, Pingxiang Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046014 (23 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046014
TOPICS: Image segmentation, Hyperspectral imaging, Data modeling, Roads, Chemical species, Associative arrays, Chemical elements, Feature extraction, Image processing algorithms and systems, Affine motion model
Di Wu, Ye Zhang, Sheng Wei Zhong, Guang Jiao Zhou
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046015 (23 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046015
TOPICS: Principal component analysis, Feature extraction, Image classification, Hyperspectral imaging, Matrices, Data centers, RGB color model, Statistical analysis, Composites, Algorithm development
Tingting Yu, Weisong Xie, Shuo Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046016 (24 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046016
TOPICS: Radar, X band, Ocean optics, Error analysis, Algorithm development, Image restoration, Analytical research, Signal to noise ratio, Synthetic aperture radar, Calibration
Ronghua Shang, Ailing Wen, Yongkun Liu, Licheng Jiao, Rustam Stolkin
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046017 (29 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046017
TOPICS: Synthetic aperture radar, Speckle, Detection and tracking algorithms, Image filtering, Fuzzy logic, Image fusion, Digital filtering, Expectation maximization algorithms, Image processing, Image processing algorithms and systems
Anh Thu Thi Phan, Kazuyoshi Takahashi, Atsushi Rikimaru, Yasuhiro Higuchi
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046018 (30 November 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046018
TOPICS: Laser scanners, Clouds, Vegetation, Agriculture, Sensors, 3D acquisition, Pulsed laser operation, 3D scanning, Reflection, Scanners
Feng Gao, Junyu Dong, Bo Li, Qizhi Xu, Cui Xie
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046019 (1 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046019
TOPICS: Target detection, Synthetic aperture radar, Computer simulations, Speckle, Feature extraction, Image classification, Expectation maximization algorithms, Lithium, Remote sensing, Sensors
Jonathan Chipman, Xun Shi, Francis Magilligan, Yaning Chen, Baofu Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(4), 046020 (1 December 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.046020
TOPICS: Earth observing sensors, Vegetation, Landsat, MODIS, Agriculture, Image classification, Image processing, Climate change, Satellites, Remote sensing