journal of applied remote sensing
VOL. 10 · NO. 2 | April 2016
CONTENTS
Letters
Hua-Mei Zhang, Zheng-Bin Wang, Zhi-Hang Wu, Fang-Fang Wang, Ye-Rong Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 020501 (25 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.020501
TOPICS: Radar imaging, Data modeling, Detection and tracking algorithms, Finite-difference time-domain method, Signal to noise ratio, Error analysis, Real time imaging, Target detection, Dielectrics, Transmitters
Yong Wang, Zhaofa Wang, Bin Zhao, Liang Xu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 020502 (31 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.020502
TOPICS: Atomic force microscopy, Particle swarm optimization, Synthetic aperture radar, Signal to noise ratio, Frequency modulation, Particles, Radar imaging, Modulation, Computer simulations, Device simulation
Sensor and Platform Technologies
Dong Li, Huadong Guo, Cheng Wang, Pinliang Dong, Zhengli Zuo
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 024001 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.024001
TOPICS: Calibration, LIDAR, Buildings, Global Positioning System, Reliability, Laser scanners, Error analysis, Lithium, Scanners, Transform theory
Angel-Iván García-Moreno, José-Joel González-Barbosa, Alfonso Ramírez-Pedraza, Juan B. Hurtado-Ramos, Francisco-Javier Ornelas-Rodríguez
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 024002 (23 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.024002
TOPICS: Device simulation, Calibration, Cameras, LIDAR, Statistical analysis, Monte Carlo methods, Sensors, Error analysis, 3D modeling, Computer simulations
Hang Zhang, Chao Lin, Yuquan Zheng, Wenquan Wang, Longfei Tian, Dongbin Liu, Shuai Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 024003 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.024003
TOPICS: Satellites, Carbon, Earth observing sensors, Sensors, Spectral calibration, Spectral resolution, Polarization, Signal to noise ratio, Diffraction gratings, Spectroscopy
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 024004 (9 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.024004
TOPICS: MODIS, Reflectivity, Calibration, Mirrors, Sensors, Algorithm development, Detection and tracking algorithms, Diffusers, Space operations, Spectral calibration
Image and Signal Processing Methods
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025001 (7 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025001
TOPICS: Image segmentation, Roads, Data integration, Metals, Image analysis, Sensors, Algorithm development, Image classification, Data modeling, Satellites
Xi Chen, Jinzi Qi, Yushi Chen, Lizhong Hua, Guofan Shao
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025002 (12 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025002
TOPICS: Multispectral imaging, Feature selection, Image segmentation, Data modeling, Remote sensing, Matrices, Roads, Performance modeling, Failure analysis, Image classification
Jian Gong, Shuntian Lou, Yiduo Guo
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025003 (15 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025003
TOPICS: Radar, Monte Carlo methods, Matrices, Sensors, Computer simulations, Signal to noise ratio, Antennas, Detection and tracking algorithms, Mirrors, Roads
Anand Sahadevan, Aurobinda Routray, Bhabani Das, Saquib Ahmad
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025004 (18 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025004
TOPICS: Feature extraction, Image classification, Image filtering, Hyperspectral imaging, Signal to noise ratio, Optical filters, Reflectivity, Gaussian filters, Sensors, Nonlinear filtering
Rengli Liu, Yanfei Wang
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025005 (18 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025005
TOPICS: Synthetic aperture radar, Detection and tracking algorithms, Algorithm development, Doppler effect, Modulation, Computer simulations, Device simulation, Data processing, Radar, Signal processing
Yanfei Zhong, Feng Fei, Liangpei Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025006 (25 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025006
TOPICS: Convolutional neural networks, Performance modeling, Data modeling, Scene classification, Remote sensing, Spatial resolution, Earth observing sensors, High resolution satellite images, Statistical modeling, Stochastic processes
Ricardo Dutra da Silva, Helio Pedrini
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025007 (26 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025007
TOPICS: Data acquisition, Principal component analysis, Image classification, Hyperspectral imaging, Spectrometers, Environmental sensing, Minerals, Imaging systems, Remote sensing, Agriculture
Junfei Shi, Lingling Li, Fang Liu, Licheng Jiao, Hongying Liu, Shuyuan Yang, Lu Liu, Hong-Xia Hao
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025008 (2 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025008
TOPICS: Mathematical modeling, Image classification, Polarimetry, Magnetorheological finishing, Data modeling, Image segmentation, Synthetic aperture radar, Speckle, Roads, Visual process modeling
Guofeng Zha, Hongqiang Wang, Zhaocheng Yang, Yongqiang Cheng, Yuliang Qin
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025009 (2 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025009
TOPICS: Radar, Antennas, Detection and tracking algorithms, Imaging systems, Scattering, Reconstruction algorithms, Signal detection, Radar imaging, Signal to noise ratio, Image resolution
WeiXian Tan, Pingping Huang, Kuoye Han, Qi Liu, Xueming Peng
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025010 (2 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025010
TOPICS: Calibration, Error analysis, Antennas, 3D image processing, Synthetic aperture radar, Chemical elements, Stereoscopy, 3D acquisition, Signal to noise ratio, Point spread functions
Yongfei Zhang, Haiheng Cao, Hongxu Jiang, Bo Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025011 (2 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025011
TOPICS: Image segmentation, JPEG2000, Image compression, Remote sensing, Data modeling, Performance modeling, Wavelets, Image quality, Image restoration, Statistical analysis
Ele Vahtmäe, Tiit Kutser
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025012 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025012
TOPICS: Atmospheric modeling, Water, RGB color model, Reflectivity, Ocean optics, Data modeling, Remote sensing, Coastal modeling, Atmospheric corrections, Calibration
Pengcheng Qi, Shixiong Hu, Haijun Zhang, Guangmeng Guo
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025013 (12 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025013
TOPICS: Thermography, Thermal modeling, Image resolution, Statistical analysis, Satellites, Satellite imaging, Raster graphics, Earth observing sensors, Spatial resolution, Mars
Lijuan Yang, Zheng Tian, Wei Zhao, Jinhuan Wen, Weidong Yan
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025014 (20 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025014
TOPICS: Distance measurement, Image registration, Feature extraction, Expectation maximization algorithms, Remote sensing, Image processing, Network on a chip, Binary data, Phase measurement, Data modeling
Lei Huang, Zhen Li, Bang-sen Tian
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025015 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025015
TOPICS: Backscatter, Synthetic aperture radar, Image classification, Polarimetry, Lithium, Scattering, Radar, Polarization, Remote sensing, Satellites
Ni Peng, Shujin Sun, Runsheng Wang, Ping Zhong
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025016 (31 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025016
TOPICS: Remote sensing, Denoising, Image denoising, Statistical modeling, Image restoration, Image processing, Data modeling, Statistical analysis, Algorithm development, Fourier transforms
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025017 (1 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025017
TOPICS: Synthetic aperture radar, Detection and tracking algorithms, Image processing, Electronic filtering, Radar, Image filtering, Sensors, Digital filtering, Signal detection, Image acquisition
Jindong Xu, Mengying Ni, Yanjie Zhang, Xiangrong Tong, Qiang Zheng, Jinglei Liu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025018 (9 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025018
TOPICS: Image fusion, Remote sensing, Associative arrays, Synthetic aperture radar, Spatial resolution, Magnetic resonance imaging, Distortion, Earth observing sensors, High resolution satellite images, Image resolution
Yuxin Hu, Yuan Zhang, Jinping Sun, Peng Lei
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025019 (10 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025019
TOPICS: Synthetic aperture radar, Detection and tracking algorithms, Doppler effect, Radar, Modulation, Sensors, Fourier transforms, Signal processing, Motion models, Scattering
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025020 (13 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025020
TOPICS: Earth observing sensors, Fractal analysis, Unmanned aerial vehicles, Prisms, Image processing, Photography, Image resolution, Satellite imaging, Satellites, Target recognition
Sarah Hanim Samsudin, Helmi Z. Shafri, Alireza Hamedianfar
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025021 (13 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025021
TOPICS: Metals, Field spectroscopy, Reflectivity, Image classification, Satellites, Algorithm development, Earth observing sensors, Nonmetals, Remote sensing, Multispectral imaging
Ruiqi Tian, Caiyong Lin, Qinglong Bao, Zengping Chen
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025022 (15 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025022
TOPICS: Radar, Radon transform, Signal to noise ratio, Fourier transforms, Doppler effect, Baryon acoustic oscillations, Automatic target recognition, Computer simulations, Error analysis, Detection and tracking algorithms
Xin Jin, Dongming Zhou, Shaowen Yao, Rencan Nie, Chuanbo Yu, Tingting Ding
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025023 (16 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025023
TOPICS: Image fusion, Remote sensing, RGB color model, Neurons, Neural networks, Silver, Image quality, Binary data, Principal component analysis, Discrete wavelet transforms
Yufeng Chen, Zebin Wu, Le Sun, Zhihui Wei, Yonglong Li
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025024 (20 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025024
TOPICS: Hyperspectral imaging, Clouds, Optimization (mathematics), Image processing, Spectral resolution, Computer programming, Data processing, Remote sensing, Analog electronics, Data storage
Xinlei Han, Fengmei Yao, Jiahua Zhang, Mirza Muhammad Waqar, Yong Zha, Junliang He
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025025 (20 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025025
TOPICS: Air contamination, Phase modulation, Atmospheric particles, Reflectivity, MODIS, Aerosols, Vegetation, Remote sensing, Clouds, Atmospheric sensing
Lili Zhang, Chunhui Zhao
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025026 (28 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025026
TOPICS: Hyperspectral target detection, Detection and tracking algorithms, Hyperspectral imaging, Reconstruction algorithms, Target detection, Associative arrays, Statistical analysis, Principal component analysis, Single photon emission computed tomography, Sensors
Bo Sun, Qihua Xu, Jun He, Zhen Liu, Ying Wang, Fengxiang Ge
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 025027 (28 June 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.025027
TOPICS: Landslide (networking), RGB color model, Associative arrays, Remote sensing, Image classification, Chemical species, Earthquakes, Image fusion, Visualization, Synthetic aperture radar
Remote Sensing Applications and Decision Support
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026001 (7 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026001
TOPICS: Earth observing sensors, Image fusion, Vegetation, Landsat, Image classification, Data fusion, Image quality, Principal component analysis, Associative arrays, Image analysis
Fábio Furlan Gama, João Roberto dos Santos, José Claudio Mura
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026002 (7 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026002
TOPICS: Data modeling, Synthetic aperture radar, Interferometry, X band, Radar, Interferometric synthetic aperture radar, Biological research, Reflectors, Calibration, Error analysis
Eduardo Oliveira, Alexandre Fernandes, Milton Kampel, Renato Cordeiro, Nilva Brandini, Susana Vinzon, Renata Grassi, Fernando Pinto, Alessandro Fillipo, Rodolfo Paranhos
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026003 (7 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026003
TOPICS: Magnesium, In situ remote sensing, Remote sensing, Reflectivity, Absorption, Luminescence, Atmospheric corrections, Sensors, Optical properties, Ocean optics
Wasim Pervaiz, Vali Uddin, Shoab Ahmad Khan, Junaid Aziz Khan
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026004 (7 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026004
TOPICS: Alternate lighting of surfaces, Earth observing sensors, Satellites, Landsat, Imaging systems, Sensors, Image classification, Reflectivity, Associative arrays, Atmospheric corrections
Jun Liu, Kai Chen, Huali Li, Ping Liu, Huijuan Chen, Jing Qian, Dan Ma
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026005 (12 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026005
TOPICS: Image fusion, Image quality, Remote sensing, Image compression, Principal component analysis, Distortion, Image filtering, Spatial resolution, Visualization, Feature extraction
Olga Brovkina, Iscander Latypov, Emil Cienciala, Tomas Fabianek
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026006 (12 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026006
TOPICS: Spatial resolution, Error analysis, LIDAR, Critical dimension metrology, Remote sensing, Near infrared, Satellites, Airborne remote sensing, Cadmium, Ecosystems
Carlos Alexandre Santos Querin, Cristina Aparecida Beneditti, Nadja Gomes Machado, Marcelo José Gama da Silva, Juliane Kayse Albuquerque da silva Querino, Luiz Alves dos Santos Neto, Marcelo Sacardi Biudes
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026007 (21 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026007
TOPICS: Earth observing sensors, Vegetation, Temperature metrology, Remote sensing, Climatology, Humidity, Landsat, Satellites, Climate change, Wind energy
Lei He, Ling Tong, Yuxia Li, Yan Chen, Longfei Tan, Caizheng Guo
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026008 (21 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026008
TOPICS: Backscatter, Ear, Radar, Scattering, Soil science, Polarization, Polarimetry, Synthetic aperture radar, Biological research, Signal attenuation
Jinshan Zhu, Zhigang Li, Zhishen Liu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026009 (25 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026009
TOPICS: LIDAR, Data modeling, Field emission displays, Atmospheric modeling, Lithium, Wind measurement, Doppler effect, Computer simulations, Optimization (mathematics), Roads
Spiros Neokosmidis, Panagiotis Elias, Issaak Parcharidis, Pierre Briole
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026010 (25 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026010
TOPICS: Earthquakes, Interferometry, Satellites, Synthetic aperture radar, Interferometric synthetic aperture radar, Landslides, Safety, Sensors, Observatories, Microwave radiation
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026011 (26 April 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026011
TOPICS: Earth observing sensors, Soil science, Vegetation, Near infrared, Remote sensing, Reflectivity, Landsat, Data modeling, Satellites, Sensors
Jinshui Zhang, Zhongwei Zhou, Guanyuan Shuai, Hongli Liu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026012 (2 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026012
TOPICS: Earth observing sensors, Landsat, Data modeling, Vegetation, Satellites, Visible radiation, Infrared imaging, Radiometry, Statistical modeling, Satellite imaging
Tsun-Hua Yang, Lei Feng, Lung-Yao Chang
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026013 (2 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026013
TOPICS: Radar, Neural networks, Reflectivity, Artificial neural networks, Performance modeling, Particles, Data modeling, Particle swarm optimization, Neurons, Statistical analysis
Xiangtong Liu, Qiuxiang Cao, Zhuguo Xiong, Haitao Yin, Genru Xiao
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026014 (4 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026014
TOPICS: Global Positioning System, Interferometric synthetic aperture radar, Satellites, Satellite imaging, Synthetic aperture radar, Data modeling, Linear filtering, Roads, Earth observing sensors, Data processing
Yansen Wang, Christopher Hocut, Sebastian Hoch, Edward Creegan, Harindra J. S. Fernando, C. David Whiteman, Melvin Felton, Giap Huynh
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026015 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026015
TOPICS: LIDAR, Doppler effect, Atmospheric modeling, Atmospheric sensing, Turbulence, Wind measurement, Scanners, Error analysis, Tolerancing, Wind energy
Xingming Zheng, Xiaofeng Li, Tao Jiang, Yanling Ding, Lili Wu, Shiyi Zhang, Kai Zhao
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026016 (5 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026016
TOPICS: Microwave radiation, Snow cover, Scattering, Sensors, Temperature metrology, Meteorology, Polarization, Soil science, Environmental sensing, Terbium
Maina Nyongesah, Quan Wang, Lu Xu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026017 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026017
TOPICS: Remote sensing, Reflectivity, Sun, Lutetium, Ecosystems, Carbon, Vegetation, Photosynthesis, Meteorology, Error analysis
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026018 (9 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026018
TOPICS: Agriculture, Satellites, Earth observing sensors, Satellite imaging, Polarimetry, Raman spectroscopy, Detection and tracking algorithms, Feature selection, Synthetic aperture radar, Feature extraction
Rakesh Patel, Manjunath Joshi
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026019 (10 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026019
TOPICS: Principal component analysis, Lawrencium, Associative arrays, Hyperspectral imaging, Spatial resolution, Super resolution, Sensors, Reflectivity, Data modeling, Point spread functions
Julie Betbeder, Remy Fieuzal, Yannick Philippets, Laurent Ferro-Famil, Frederic Baup
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026020 (11 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026020
TOPICS: Polarimetry, Synthetic aperture radar, Vegetation, Scattering, Backscatter, Radar, Polarization, Satellites, Atmospheric optics, Soil science
Yan Xiao, Qigang Jiang, Bin Wang, Yuanhua Li, Shu Liu, Can Cui
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026021 (18 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026021
TOPICS: Polarimetry, Synthetic aperture radar, Image segmentation, Image classification, Feature selection, Integrated optics, Roads, Image fusion, Backscatter, Free space optics
Devajyoti Dutta, Amar Jyothi Kasimahanthi, Preveen Kumar Devarajan, John George, Ekkattil Rajagopal
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026022 (20 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026022
TOPICS: Radar, Polarimetry, Reflectivity, Scattering, Thermodynamics, Doppler effect, Meteorology, S band, Dielectrics, Wind energy
Xin Lin, Kaizhi Wang, Junfeng Wang, Xingzhao Liu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026023 (25 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026023
TOPICS: Synthetic aperture radar, Modulation transfer functions, Image quality, Spatial frequencies, Imaging systems, Backscatter, Image resolution, Contrast transfer function, Spatial resolution, Speckle
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026024 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026024
TOPICS: LIDAR, Airborne laser technology, Laser optics, Clouds, Laser marking, Remote sensing, Data analysis, Associative arrays, Radiometric corrections, Laser scanners
Divan Vermeulen, Adriaan van Niekerk
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026025 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026025
TOPICS: Earth observing sensors, Soil science, Near infrared, Silicon, Visible radiation, Reflectivity, Image resolution, Statistical analysis, Vegetation, Electromagnetism
Yanxiao Xing, Yi Zhang, Ning Li, Robert Wang, Guixiang Hu
J. Appl. Rem. Sens. 10(2), 026026 (27 May 2016) https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.026026
TOPICS: Polarimetry, Image classification, Synthetic aperture radar, Image segmentation, Distance measurement, Scattering, L band, Speckle, Optical filters, RGB color model