journal of applied remote sensing
VOL. 11 · NO. 2 | April 2017
CONTENTS
Letters
Liu Liu, Fang Zhou, Jing Chen, Xuezhi Yang, Lu Jia, Zhangyu Dong, Jiaqiu Ai
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 020501 (23 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.020501
TOPICS: Image filtering, Digital filtering, Polarimetry, Synthetic aperture radar, Convolution
Image and Signal Processing Methods
Mahdi Khoder, Serge Kashana, Jihan Khoder, Rafic Younes
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025001 (6 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025001
TOPICS: Computer simulations, Hyperspectral imaging, Image classification, Image processing, Algorithm development, Principal component analysis, Dimension reduction, Stochastic processes, Expectation maximization algorithms, Signal detection
Xiaoli Zhou, Hongqiang Wang, Yongqiang Cheng, Yuliang Qin
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025002 (19 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025002
TOPICS: Error analysis, Reconstruction algorithms, Detection and tracking algorithms, Signal to noise ratio, Space based lasers, Radar imaging, Calibration, Expectation maximization algorithms, Radar, Reactive ion etching
Baohua Yuan, Shijin Li
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025003 (25 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025003
TOPICS: Scene classification, Lithium, Feature extraction, Remote sensing, Image classification, Buildings, Computed tomography, Visualization, Satellite imaging, Satellites
Chunhui Zhou, Fei Li, Ning Li, Huifang Zheng, Robert Wang, Xiangyu Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025004 (25 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025004
TOPICS: Electromagnetic coupling, Synthetic aperture radar, Image filtering, Image processing, Lithium, Mathematical modeling, Signal attenuation, Data acquisition, Data processing, Electronic filtering
Youkyung Han, Francesca Bovolo, Won Hee Lee
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025005 (26 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025005
TOPICS: Clouds, Image restoration, Target detection, Target acquisition, Spatial resolution, Image sensors, Earth observing sensors, Landsat, Image quality, Image fusion
Yan Wu, Jianwei Fan, Siyu Li, Fan Wang, Wenkai Liang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025006 (3 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025006
TOPICS: Image fusion, Synthetic aperture radar, Speckle, Fusion energy, Discrete wavelet transforms, Fluctuations and noise, Visible radiation, Image analysis, Sensors, Visualization
Wenqiang Zhang, Xiaorun Li, Liaoying Zhao
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025007 (4 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025007
TOPICS: Lithium, Hyperspectral imaging, Image classification, Remote sensing, Feature extraction, Image enhancement, Data processing, Feature selection, Sensors, Absorption
Fatima Zohra Benhalouche, Moussa Sofiane Karoui, Yannick Deville, Abdelaziz Ouamri
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025008 (10 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025008
TOPICS: Image resolution, Data fusion, Hyperspectral imaging, Resolution enhancement technologies, Spatial resolution, Remote sensing, Multispectral imaging
Chang Han, Nong Sang, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025009 (11 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025009
TOPICS: Image enhancement, Remote sensing, Image analysis, Statistical analysis, Image fusion, Visualization
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025010 (17 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025010
TOPICS: Magnetorheological finishing, Magnetic resonance imaging, Target detection, Image fusion
Ronghua Yan, Jinye Peng, Dongmei Ma, Desheng Wen
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025011 (31 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025011
TOPICS: Hyperspectral imaging, Image classification, Principal component analysis, Composites, Scattering
Peilin Wu, Qunying Zhang, Chunjiao Fei, Guangyou Fang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025012 (8 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025012
TOPICS: Optical testing, Optical pumping, Magnetometers, Magnetism, Detection and tracking algorithms
Hongyan Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025013 (22 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025013
TOPICS: Orthogonal frequency division multiplexing, Radar, Environmental sensing, Signal detection, Computer programming
Hao Ma, Shunyi Zheng, Chang Li, Yingsong Li, Li Gui
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025014 (23 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025014
TOPICS: Data modeling
Jonathan Byrne, Debra Laefer, Evan O’Keeffe
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 025015 (27 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.025015
TOPICS: Sensors, Unmanned aerial vehicles, Image sensors, Reconstruction algorithms, Detection and tracking algorithms, Clouds, Image quality
Remote Sensing Applications and Decision Support
Andreas Wicki, Eberhard Parlow
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026001 (3 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026001
TOPICS: Earth observing sensors, Climatology, Buildings, Environmental sensing, Landsat, Data modeling, Vegetation, Agriculture, Bridges, Raster graphics
Chuanbo Huang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026002 (3 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026002
TOPICS: Polarimetry, Image classification, Principal component analysis, Classification systems, Synthetic aperture radar, Scattering, Feature extraction, Composites, Image segmentation, Image filtering
Hongdong Fan, Qiang Xu, Zhongbo Hu, Sen Du
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026003 (6 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026003
TOPICS: Mining, Interferometric synthetic aperture radar, Interferometry, Synthetic aperture radar, Image processing, Stanford Linear Collider, Data modeling, Coherence (optics), Data processing, Landslides
Lilong Qin, Manqing Wu, Xuan Wang, Zhen Dong
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026004 (12 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026004
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Algorithms, Doppler effect, Radar, Monte Carlo methods, Optimization (mathematics), Computer simulations, Signal processing, Defense technologies, Yield improvement
Gaurav Shukla, Rahul Garg, Hari Srivastava, Pradeep Kumar Garg
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026005 (13 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026005
TOPICS: Climatology, Earth observing sensors, Landsat, Soil science, Data modeling, Vegetation, Temperature metrology, Synthetic aperture radar, Reflectivity, Satellites
Rania Zaatour, Sonia Bouzidi, Ezzeddine Zagrouba
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026006 (14 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026006
TOPICS: Hyperspectral imaging, Independent component analysis, Feature selection, Reliability, Feature extraction, Image classification, Image analysis, Hyperspectral simulation, Image processing, Associative arrays
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026007 (14 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026007
TOPICS: Solar cells, Photovoltaics, Target detection, Photovoltaic detectors, Solar energy, Reflectivity, Silicon, Hyperspectral imaging, Detection and tracking algorithms, Hyperspectral target detection
Leonardo Vargas, Lars Hein, Roy Remme
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026008 (19 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026008
TOPICS: Ecosystems, Remote sensing, Vegetation, MODIS, Carbon, Environmental sensing, Associative arrays, Carbon sequestration, Climatology, Agriculture
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026009 (20 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026009
TOPICS: Hyperspectral imaging, Image segmentation, Image classification, Spatial resolution, Sensors, Artificial neural networks, Associative arrays, Data acquisition, Feature extraction, Data modeling
Tien Dat Pham, Kunihiko Yoshino
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026010 (28 April 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026010
TOPICS: Magnesium, Backscatter, Biological research, Polarization, Data modeling, Synthetic aperture radar, Data acquisition, L band, Satellites, Carbon
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026011 (2 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026011
TOPICS: Earth observing sensors, Landsat, Atmospheric corrections, Vegetation, Image classification, Air contamination, Satellites, Synthetic aperture radar, Reflectivity, Data processing
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026012 (2 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026012
TOPICS: Reflectivity, Data modeling, Multispectral imaging, Polarization, Visible radiation, Computer simulations, Remote sensing, Interfaces, Optical inspection, Hyperspectral simulation
E. Raymond Hunt, Silvia I. Rondon
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026013 (2 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026013
TOPICS: Remote sensing, Visualization, Clouds, Image analysis, Feature extraction, Spatial resolution, Vegetation, Satellites, 3D modeling, Image classification
Ruizhi Ren, Lingjia Gu, Haoyang Fu, Chenglin Sun
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026014 (10 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026014
TOPICS: Image fusion, Remote sensing, Wavelets, Super resolution, MODIS, Reconstruction algorithms, Satellite imaging, Satellites, Associative arrays, Image restoration
Jing Wei, Yanfang Ming, Qiang Jia, Dongxu Yang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026015 (11 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026015
TOPICS: Minerals, Absorption, Diagnostics, Short wave infrared radiation, Associative arrays, Remote sensing, Infrared sensors, Infrared radiation, Sensors, Atmospheric sensing
Xiucheng Yang, Li Chen
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026016 (13 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026016
TOPICS: Multispectral imaging, Earth observing sensors, Landsat, Remote sensing, Satellites, Image segmentation, Visible radiation, Near infrared, Infrared imaging, Short wave infrared radiation
Isaac Chidi Abazu, Ami Hassan Din, Kamaludin Omar
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026017 (22 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026017
TOPICS: Satellites, Radar, Databases, Data analysis, Coastal modeling
Li Xie, Guangyao Li, Lei Peng, Qiaochuan Chen, Yunlan Tan, Mang Xiao
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026018 (22 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026018
TOPICS: Image information entropy, Hyperspectral imaging, Image classification, Composites, Speckle
Lei Huang, Zhe Li, Qiuhong Tang, Xuejun Zhang, Xingcai Liu, Huijuan Cui
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026019 (24 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026019
TOPICS: MODIS, Satellites, Solar radiation models, Solar radiation, Climatology, Temperature metrology
Jinquan Ai, Wei Gao, Zhiqiang Gao, Runhe Shi, Chao Zhang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026020 (24 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026020
TOPICS: Satellites, Image classification, Ecosystems, Satellite imaging, Cameras, Vegetation, Reflectivity
Kyle Knipper, Terri Hogue, Kristie Franz, Russell Scott
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026021 (25 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026021
TOPICS: Soil science, MODIS, Visible radiation, Infrared imaging, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Spatial resolution, Satellite communications, Satellites, Microwave radiation
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026022 (26 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026022
TOPICS: Synthetic aperture radar, Backscatter, Scattering, Vegetation, X band, Polarimetry, Interferometry, Data acquisition, Polarization
Xiaoqiang She, Xiaolan Qiu, Bin Lei
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026023 (27 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026023
TOPICS: Synthetic aperture radar, Polarimetry, Speckle, Image segmentation, Image classification, Feature extraction, Visualization
Jiming Guo, Jiyuan Hu, Bing Li, Lv Zhou, Wei Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026024 (31 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026024
TOPICS: Synthetic aperture radar, Satellite imaging, Earth observing sensors, Satellites
Yue Shi, Wenjiang Huang, Xianfeng Zhou
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026025 (31 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026025
TOPICS: Wavelets, Absorption, Reflectivity, Analytical research
Emily Bedell, Monique Leslie, Katie Fankhauser, Jonathan Burnett, Michael Wing, Evan Thomas
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026026 (31 May 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026026
TOPICS: Unmanned aerial vehicles, Motion estimation, Biological research, Clouds, Vegetation, Digital cameras, Data analysis
Guilherme Gregório Silva, José Claudio Mura, Waldir Renato Paradella, Fabio Furlan Gama, Filipe Altoé Temporim
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026027 (5 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026027
TOPICS: Mining, Iron, Interferometry, Atmospheric modeling, Error analysis, Synthetic aperture radar, Radar, Prisms, Atmospheric monitoring, Environmental monitoring
Xunxun Zhang, Hongke Xu, Jianwu Fang, Gang Sheng
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026028 (7 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026028
TOPICS: Image segmentation, Associative arrays, Detection and tracking algorithms, Chemical species
Bassem Ebead, Mohamed Ahmed, Zheng Niu, Ni Huang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026029 (7 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026029
TOPICS: Data modeling, Climatology, Thermal weapon sites, Agriculture, Soil science, Vegetation
Hoang Hai Nguyen, Hien Tran, Wooyeon Sunwoo, Jong-hyuk Yi, Dongkyun Kim, Minha Choi
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026030 (12 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026030
TOPICS: Satellite imaging, Satellites, Earth observing sensors, Spatial resolution, Image classification
Jun Wang, Xuezhi Yang, Lu Jia, Fang Zhou, Jiaqiu Ai
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026031 (14 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026031
TOPICS: Synthetic aperture radar, Detector development
Jiaochan Hu, Liangyun Liu, Xinjie Liu
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026032 (16 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026032
TOPICS: Reflectivity, Luminescence, Absorption, Signal to noise ratio, Vegetation, Statistical modeling, Ferroelectric LCDs, Error analysis, Spectral resolution, Sensors
Donghwan Kim, Hyongki Lee, Modurodoluwa Okeowo, Senaka Basnayake, Susantha Jayasinghe
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026033 (19 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026033
TOPICS: Global Positioning System, Interferometric synthetic aperture radar, Statistical methods, Statistical analysis
Yi Peng, Aoli Zeng, Tinge Zhu, Shenghui Fang, Yan Gong, Yanqi Tao, Ying Zhou, Kan Liu
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026034 (19 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026034
TOPICS: Reflectivity, Luminescence, Near infrared, Photosynthesis, Photochemistry, Radiometry, Infrared radiation
Carly Stanton, Michael Starek, Norman Elliott, Michael Brewer, Murilo Maeda, Tianxing Chu
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026035 (22 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026035
TOPICS: Vegetation, Electronic filtering, Cameras, Image processing, 3D image processing, Clouds, Sensors
Biyao Zhang, Xiangnan Liu, Meiling Liu, Dongmin Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026036 (23 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026036
TOPICS: Metals, Infrared imaging, Thermography, Computer simulations, Wind energy, Environmental sensing
Qiuxiang Tao, Tengfei Gao, Guolin Liu, Zhiwei Wang
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026037 (23 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026037
TOPICS: Mining, Interferometric synthetic aperture radar, Interferometry, Earth observing sensors, Satellites, Phased arrays, L band, Synthetic aperture radar, Reliability, Radar
Waqas Qazi, Shahbaz Baig, Hammad Gilani, Mirza Muhammad Waqar, Ashwin Dhakal, Ahmad Ammar
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026038 (24 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026038
TOPICS: Synthetic aperture radar, Sensors, Phased array optics, Biological research, Active remote sensing, Active sensors, Remote sensing, L band, Radio optics, Backscatter
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026039 (27 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026039
TOPICS: Vegetation, Remote sensing, Image segmentation, Satellite imaging, Earth observing sensors, Satellites, Error analysis
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026040 (28 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026040
TOPICS: Image fusion, Vegetation, Roads, Airborne remote sensing, Visualization
Miguel Moctezuma-Flores, Flavio Parmiggiani, Corrado Fragiacomo, Lorenzo Guerrieri
J. Appl. Rem. Sens. 11(2), 026041 (30 June 2017) https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.026041
TOPICS: Synthetic aperture radar, Image segmentation, Statistical analysis, Image acquisition, Inspection, Image processing, Nonlinear filtering, Correlation function
Back to Top