journal of applied remote sensing
VOL. 12 · NO. 1 | January 2018
CONTENTS
Editorials
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 010101 (17 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.010101
TOPICS: Lithium, Sun, Fluctuations and noise, Lutetium, Alternate lighting of surfaces, Aluminium phosphide, Chaos, Mahalanobis distance, Molybdenum, Field emission displays
Special Section on Improved Intercalibration of Earth Observation Data
Xiu-Chun Qin, Tomoki Nakayama, Yutaka Matsumi, Masahiro Kawasaki, Akiko Ono, Sachiko Hayashida, Ryoichi Imasu, Li-ping Lei, Isao Murata, Takahiro Kuroki, Masafumi Ohashi
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012002 (12 September 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012002
TOPICS: Methane, Carbon monoxide, Satellites, Spectrum analysis, Absorption, Calibration, Atmospheric optics, Global Positioning System, Climate change, Near infrared
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012003 (18 September 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012003
TOPICS: Bidirectional reflectance transmission function, Earth observing sensors, Landsat, Zoom lenses, Sensors, Calibration, Reflectivity, Spectrometers, LIDAR, Data modeling
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012004 (16 September 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012004
TOPICS: Calibration, Sensors, Satellites, Earth observing sensors, Landsat, MODIS, Multispectral imaging, Reflectivity, Radiometry, Atmospheric particles
Charles Bachmann, Rehman Eon, Brittany Ambeau, Justin Harms, Gregory Badura, Carrie Griffo
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012005 (27 September 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012005
TOPICS: Bidirectional reflectance transmission function, Scattering, Reflectivity, Particles, Radiative transfer, Multiple scattering, Short wave infrared radiation, Satellites, Calibration, Process modeling
Craig Coburn, Gordon S. Logie
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012006 (28 September 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012006
TOPICS: Reflectivity, Bidirectional reflectance transmission function, Calibration, Data modeling, Photonic integrated circuits, Sensors, Spectroscopy, Backscatter, MODIS, Remote sensing
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012007 (27 October 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012007
TOPICS: Sensors, Earth observing sensors, Landsat, MODIS, Algorithm development, Atmospheric modeling, Data acquisition, Calibration, Detection and tracking algorithms, Image sensors
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 012008 (6 October 2017) doi:10.1117/1.JRS.12.012008
TOPICS: Sensors, MODIS, Earth observing sensors, Landsat, Calibration, Satellites, Bidirectional reflectance transmission function, Atmospheric modeling, RGB color model, Environmental sensing
Image and Signal Processing Methods
Peng Zhou, Xi Zhang, Weifeng Sun, Yongshou Dai, Yong Wan
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 015001 (2 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.015001
TOPICS: Time-frequency analysis, Doppler effect, Synthetic aperture radar, Radar, Radar imaging, Image processing, Monte Carlo methods, Imaging systems, Computer simulations, Motion measurement
Qingxia Meng, Xianbin Wen, Liming Yuan, Jiaxing Liu, Haixia Xu
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 015002 (2 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.015002
TOPICS: Synthetic aperture radar, Image segmentation, Speckle, Gaussian filters, Image processing algorithms and systems, Statistical modeling, Image processing, Device simulation, Polarization, Image resolution
Jiahui Qu, Yunsong Li, Wenqian Dong
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 015003 (11 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.015003
TOPICS: Principal component analysis, Image fusion, Image enhancement, Distortion, Lithium, Spatial resolution, Image filtering, Wavelet transforms, Image resolution, Image compression
Yan Wang, Lan Du, Hui Dai
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 015004 (12 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.015004
TOPICS: Synthetic aperture radar, Detection and tracking algorithms, Feature extraction, Target detection, Fractal analysis, Automatic target recognition, Local area networks, Sensors, Machine learning, Data acquisition
Shuhan Chen, Xiaorun Li, Han Yang, Liaoying Zhao
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 015005 (12 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.015005
TOPICS: Image registration, Remote sensing, Earth observing sensors, Feature extraction, Image processing, Sensors, Computer simulations, Affine motion model, Satellite imaging, Satellites
Lifan Zhou, Dengfeng Chai, Yu Xia, Peifeng Ma, Hui Lin
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 015006 (16 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.015006
TOPICS: Magnetorheological finishing, Interferometric synthetic aperture radar, Computer simulations, Interferometry, Coherence (optics), Synthetic aperture radar, Fractal analysis, Data modeling, Optimization (mathematics), Binary data
Remote Sensing Applications and Decision Support
Juan Enciso, Jinha Jung, Anjin Chang, Jose Carlos Chavez, Junho Yeom, Juan Landivar, Gabriel Cavazos
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016001 (2 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016001
TOPICS: Data modeling, Error analysis, Data acquisition, Data analysis, 3D modeling, Global Positioning System, Georeferencing, Remote sensing, Atomic force microscopy, Performance modeling
Yue Wu, Wenping Ma, Jun Zhang, Yong Zhong, Liang Liu
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016002 (2 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016002
TOPICS: Image registration, Image sensors, Remote sensing, Sensors, Synthetic aperture radar, Nano opto mechanical systems, Image processing, Earth observing sensors, Landsat, Spatial resolution
Rahul Nijhawan, Balasubramanian Raman, Josodhir Das
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016003 (4 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016003
TOPICS: Data modeling, Snow cover, Raman spectroscopy, Earth observing sensors, Machine learning, Landsat, Performance modeling, Satellites, Artificial neural networks, Error analysis
Chuan Qiao, Yalin Ding, Yongsen Xu, Jihong Xiu
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016004 (4 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016004
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Geodesy, Error analysis, Reconnaissance systems, Monte Carlo methods, Field emission displays, Unmanned aerial vehicles, Electro optical modeling, Motion models, Algorithm development
Bing Liu, Xuchu Yu, Pengqiang Zhang, Xiong Tan, Ruirui Wang, Lu Zhi
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016005 (4 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016005
TOPICS: Convolution, Image classification, Hyperspectral imaging, 3D modeling, Feature extraction, Data modeling, 3D image processing, Principal component analysis, Visualization, Convolutional neural networks
Qiushuang Yan, Jie Zhang, Chenqing Fan, Jing Wang, Junmin Meng
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016006 (4 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016006
TOPICS: Radar, Backscatter, Ku band, Wind measurement, Data modeling, Scattering, Satellites, Gaussian filters, Reflection, Optical filters
Haicheng Qu, Xuejian Liang, Shichao Liang, Wanjun Liu
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016007 (5 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016007
TOPICS: Feature extraction, Convolution, Convolutional neural networks, Absorption, 3D modeling, Scene classification, Image classification, Data modeling, Data processing, Hyperspectral imaging
Gaia Vaglio Laurin, Johannes Balling, Piermaria Corona, Walter Mattioli, Dario Papale, Nicola Puletti, Maria Rizzo, John Truckenbrodt, Marcel Urban
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016008 (5 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016008
TOPICS: Synthetic aperture radar, Magnesium, Data modeling, Backscatter, L band, Polarization, Associative arrays, Sensors, Remote sensing, LIDAR
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016009 (8 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016009
TOPICS: Calibration, Reflectivity, Sensors, Satellites, Earth observing sensors, Landsat, Near infrared, Image sensors, Atmospheric modeling, Satellite imaging
Feng Gao, Xiao Wang, Junyu Dong, Shengke Wang
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016010 (11 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016010
TOPICS: Synthetic aperture radar, Speckle, Computer simulations, Image classification, Visualization, Image sensors, Image processing, Quantitative analysis, Image analysis, Sensors
Cheng Shi, Fang Liu, Lingling Li, Licheng Jiao, Hongxia Hao, Ronghua Shang, Yangyang Li
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016011 (11 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016011
TOPICS: Associative arrays, Super resolution, Reconstruction algorithms, Earth observing sensors, High resolution satellite images, Image processing, Discrete wavelet transforms, Image compression, Spatial resolution, Chemical species
Sikai Liu, Jun Yang
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016012 (12 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016012
TOPICS: Synthetic aperture radar, Target recognition, Image fusion, Principal component analysis, Signal to noise ratio, Feature extraction, Automatic target recognition, Compressed sensing, Image resolution, Detection and tracking algorithms
Shahid Naeem, Chunxiang Cao, Mirza Muhammad Waqar, Chen Wei, Bipin Kumar Acharya
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016013 (18 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016013
TOPICS: Vegetation, Earth observing sensors, Satellites, Satellite imaging, Image segmentation, Landsat, Climatology, Remote sensing, Temperature metrology, Spatial resolution
Xunxun Zhang, Hongke Xu, Jianwu Fang
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016014 (22 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016014
TOPICS: Video, Image registration, Detection and tracking algorithms, Cameras, Collision avoidance, Unmanned aerial vehicles, Filtering (signal processing), Video surveillance, Artificial intelligence, Optimization (mathematics)
Hao Wu, Xianhua Wang, Hanhan Ye, Yun Jiang, Fenghua Duan
J. Appl. Rem. Sens. 12(1), 016015 (22 January 2018) doi:10.1117/1.JRS.12.016015
TOPICS: Aerosols, Clouds, Error analysis, Short wave infrared radiation, Infrared radiation, Atmospheric particles, Satellites, Atmospheric modeling, Carbon monoxide, Algorithm development
Back to Top