journal of biomedical optics
VOL. 22 · NO. 8 | August 2017
CONTENTS
Review Papers
Wangzhong Sheng, Sha He, William J. Seare, Adah Almutairi
JBO 22(8), 080901 (4 August 2017) doi:10.1117/1.JBO.22.8.080901
Research Papers: General
Sheng-Yi Chang, Tung-Sheng Hsieh, Wei-Ru Chen, Jin-Chung Chen, Chien Chou
JBO 22(8), 085001 (4 August 2017) doi:10.1117/1.JBO.22.8.085001
Hiroyuki Kawagoe, Masahito Yamanaka, Norihiko Nishizawa
JBO 22(8), 085002 (4 August 2017) doi:10.1117/1.JBO.22.8.085002
Research Papers: Imaging
Anne-Fre Swager, Dirk J. Faber, Daniel M. de Bruin, Bas L. Weusten, Sybren L. Meijer, Jacques J. Bergman, Wouter L. Curvers, Ton G. van Leeuwen
JBO 22(8), 086001 (4 August 2017) doi:10.1117/1.JBO.22.8.086001
Back to Top