journal of electronic imaging
VOL. 22 · NO. 3 | July 2013
CONTENTS
IN THIS ISSUE

JEI Letters
Sang Min Yoon
J. Electron. Imag. 22(3), 030501 (5 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.030501
TOPICS: 3D modeling, Image segmentation, Diffusion, 3D image processing, Visualization, Image visualization, Data modeling, Magnetic resonance angiography, Anisotropy, Tissues
Review Papers
J. Electron. Imag. 22(3), 030901 (1 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.030901
TOPICS: Antennas, Radar imaging, Compressed sensing, Transmitters, Receivers, Target detection, Imaging systems, Radar, Reflectivity, Synthetic aperture radar
J. Electron. Imag. 22(3), 030902 (8 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.030902
TOPICS: Cameras, Panoramic photography, Combined lens-mirror systems, Video, Mirrors, Sensors, Visualization, Visual process modeling, Spherical lenses, Stereoscopic cameras
Regular Articles
Cheolkon Jung, Ying Fang, Licheng Jiao
J. Electron. Imag. 22(3), 033001 (1 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033001
TOPICS: High dynamic range imaging, Image quality, Image compression, Image enhancement, Image processing, MATLAB, Distortion, Visualization, Modulation transfer functions, Digital imaging
Tse-Ming Kuo, Shen-Chuan Tai
J. Electron. Imag. 22(3), 033002 (2 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033002
TOPICS: Lawrencium, Image filtering, Reconstruction algorithms, Super resolution, Image segmentation, Visualization, Image resolution, Wavelets, Image processing algorithms and systems, Filtering (signal processing)
Jae-Doug Yoo, Min-Ki Park, Ji-Ho Cho, Kwan Lee
J. Electron. Imag. 22(3), 033003 (8 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033003
TOPICS: Image segmentation, Visualization, RGB color model, Image filtering, Optical filters, Image processing, Image analysis, Image processing algorithms and systems, Colorimetry, 3D acquisition
Mizuho Komori, Kazutake Uehira
J. Electron. Imag. 22(3), 033004 (15 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033004
TOPICS: Digital watermarking, Binary data, Cameras, Projection systems, Photography, Light sources, Digital cameras, 3D image processing, Skin, Light sources and illumination
Shu Chen, Wenzhang Liang, Liang Wu
J. Electron. Imag. 22(3), 033005 (15 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033005
TOPICS: Particle filters, Particles, Image segmentation, Motion models, Cameras, Video, Detection and tracking algorithms, 3D modeling, Motion estimation, Kinematics
J. Electron. Imag. 22(3), 033006 (26 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033006
TOPICS: Image processing, Halftones, Data hiding, Printing, Modulation, Image encryption, Binary data, Computer security, Digital watermarking, Visualization
Xingwu Liu, Lihong Huang
J. Electron. Imag. 22(3), 033007 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033007
TOPICS: Image restoration, Reconstruction algorithms, Expectation maximization algorithms, Image quality, Numerical analysis, Optimization (mathematics), Algorithms, Radio over Fiber, Mathematical modeling, Image deconvolution
Zhihua Xia, Shufang Wang, Xingming Sun, Baowei Wang
J. Electron. Imag. 22(3), 033008 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033008
TOPICS: Feature extraction, Steganalysis, Calibration, Focus stacking software, Steganography, Image quality, Distortion, Reliability, Matrices, Image processing
Narong Mettripun, Thumrongrat Amornraksa, Edward Delp
J. Electron. Imag. 22(3), 033009 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033009
TOPICS: Digital watermarking, Image quality, Image compression, Image processing, Discrete wavelet transforms, Image filtering, JPEG2000, Denoising, Computer engineering, Digital imaging
Kichun Lee, Jun-Hee Heu, Jieun Kim
J. Electron. Imag. 22(3), 033010 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033010
TOPICS: Image segmentation, Image resolution, Medical imaging, Signal to noise ratio, Digital mammography, Magnetic resonance imaging, Roads, Satellite imaging, Earth observing sensors, Satellites
Cai Xi, Zhao Wei, Jinkuan Wang, Han Guang
J. Electron. Imag. 22(3), 033011 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033011
TOPICS: Image fusion, Visualization, Wavelets, Statistical analysis, Infrared imaging, Remote sensing, Continuous wavelet transforms, Discrete wavelet transforms, Infrared sensors, Linear filtering
Xingyuan Wang, Dandan Zhang, Xing Guo
J. Electron. Imag. 22(3), 033012 (12 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033012
TOPICS: Digital watermarking, Quantization, Image quality, Binary data, Computer programming, Image compression, Image processing, Image encryption, Matrices, Edge detection
Mehdi Moradi, S. Sara Mahdavi, Julian Guerrero, Robert Rohling, Septimiu Salcudean
J. Electron. Imag. 22(3), 033013 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033013
TOPICS: Image segmentation, Ultrasonography, Edge detection, Detection and tracking algorithms, Sensors, Breast, Autoregressive models, Veins, Statistical modeling, Image processing algorithms and systems
Shuai Fang, Qiang Shi, Yang Cao
J. Electron. Imag. 22(3), 033014 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033014
TOPICS: Image segmentation, Digital filtering, Denoising, Image filtering, Image denoising, CCD cameras, Image processing algorithms and systems, Image processing, Cameras, Nonlinear filtering
Wei Yu, Li Zeng, Baodong Liu
J. Electron. Imag. 22(3), 033015 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033015
TOPICS: Reconstruction algorithms, 3D modeling, Data modeling, Image restoration, Algorithm development, 3D image processing, 3D image reconstruction, Image segmentation, Computed tomography, Image quality
J. Electron. Imag. 22(3), 033016 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033016
TOPICS: Glasses, Image segmentation, Inspection, Target detection, Cameras, Imaging systems, Binary data, Machine learning, Image analysis, Line scan image sensors
Kajal Sharma, Inkyu Moon
J. Electron. Imag. 22(3), 033017 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033017
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Video, Sensors, Neural networks, Video surveillance, Evolutionary algorithms, Machine vision, Computer vision technology, Algorithm development, Neurons
J. Electron. Imag. 22(3), 033018 (19 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033018
TOPICS: Motion estimation, Video, Model-based design, Error analysis, Motion models, Distortion, Algorithm development, Computer programming, Mathematical modeling, Electronics engineering
Huiyan Liu, Jiying Liu, Fengxia Yan, Jobo Zhu, Faming Fang
J. Electron. Imag. 22(3), 033019 (28 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033019
TOPICS: Synthetic aperture radar, Speckle, Mathematical modeling, Image filtering, Image processing, Phase modulation, Mathematics, Image resolution, Data modeling, Image quality
Sergio Orjuela, Benhur Ortiz-Jaramillo, Ewout Vansteenkiste, Lieva Van Langenhove, Robain De Keyser, Wilfried Philips
J. Electron. Imag. 22(3), 033020 (30 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033020
TOPICS: Autoregressive models, Statistical analysis, Image analysis, Picosecond phenomena, Image processing, Image quality, Image segmentation, Image enhancement, Fractal analysis, Photography
Qiang Wang, Zhengzhi Wang
J. Electron. Imag. 22(3), 033021 (30 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033021
TOPICS: Image compression, Quantization, Information visualization, Light sources and illumination, MATLAB, Electronic imaging, Mechatronics, Defense technologies, Visualization, RGB color model
Bin Xiao, Guoyin Wang
J. Electron. Imag. 22(3), 033022 (30 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033022
TOPICS: Shape analysis, Image resolution, Superposition, Telecommunications, Machine vision, Computer vision technology, Transform theory, Image analysis, Pattern recognition, Image classification
Dejun Tang, Weishi Zhang, Xiaolu Qu, Dongqing Zhang
J. Electron. Imag. 22(3), 033023 (30 August 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033023
TOPICS: Feature extraction, Data modeling, Statistical modeling, Databases, Performance modeling, Facial recognition systems, Shape analysis, Roads, Light sources and illumination, Mouth
Qin Wu, Guodong Guo
J. Electron. Imag. 22(3), 033024 (3 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033024
TOPICS: Head, Databases, Image classification, Cameras, Algorithm development, Image analysis, Machine vision, Computer vision technology, Visualization, Computer science
Masaru Tsuchida, Shuji Sakai, Mamoru Miura, Koichi Ito, Takahito Kawanishi, Kashino Kunio, Junji Yamato, Takafumi Aoki
J. Electron. Imag. 22(3), 033025 (3 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033025
TOPICS: Cameras, Imaging systems, Color reproduction, Optical filters, Stereoscopic cameras, Image quality, Interference filters, Image processing, Image filtering, Reflectivity
Kwang Hee Won, Soon-Yong Park, Soon-Ki Jung
J. Electron. Imag. 22(3), 033026 (3 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033026
TOPICS: Detection and tracking algorithms, Video, 3D displays, Image segmentation, Error analysis, Image processing algorithms and systems, Cameras, 3D acquisition, Image processing, Temporal coherence
Zizhu Fan, Jinghua Wang, Qi Zhu, Xiaozhao Fang, Jinrong Cui, Chunhua Li
J. Electron. Imag. 22(3), 033027 (11 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033027
TOPICS: Error analysis, Statistical modeling, Detection and tracking algorithms, Optical character recognition, Data modeling, Principal component analysis, Databases, Machine learning, Facial recognition systems, Lasers
Zhe Lin, Jingwen Yan, Ye Yuan
J. Electron. Imag. 22(3), 033028 (11 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033028
TOPICS: Image fusion, Neural networks, Principal component analysis, Evolutionary algorithms, Medical imaging, Neurons, Visualization, Wavelets, Radiofrequency ablation, Image enhancement
J. Electron. Imag. 22(3), 033029 (12 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033029
TOPICS: Image segmentation, Arteries, Tissues, Visualization, Computed tomography, Ischemic stroke, Data acquisition, Detection and tracking algorithms, Scanners, Image processing algorithms and systems
J. Electron. Imag. 22(3), 033030 (20 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033030
TOPICS: Sun, Sensors, Profiling, CMOS sensors, Decision support systems, Image sensors, Photodiodes, Transistors, Interference (communication), Analog electronics
Ran Liu, Weimin Tan, Yingjian Wu, Yingchun Tan, Bole Li, Hui Xie, Guoqin Tai, Xiaoyan Xu
J. Electron. Imag. 22(3), 033031 (25 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033031
TOPICS: Video, 3D image processing, Image quality, Cameras, Linear filtering, Image filtering, Image transmission, 3D displays, Imaging systems, Matrices
Shih-Chang Hsia, Ming-Kun Cheng
J. Electron. Imag. 22(3), 033032 (25 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033032
TOPICS: Video, Motion estimation, Fuzzy logic, Edge detection, Motion detection, LCDs, Image quality, Televisions, Receivers, Mendelevium
Marco Leo, Dario Cazzato, Tommaso De Marco, Cosimo Distante
J. Electron. Imag. 22(3), 033033 (25 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033033
TOPICS: Eye, Databases, Light sources and illumination, Video, Image processing, Eye models, Glasses, Facial recognition systems, Cameras, Mirrors
Xin Zhang, Fuchun Sun
J. Electron. Imag. 22(3), 033034 (26 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033034
TOPICS: Cameras, Image restoration, Motion models, Image analysis, Motion estimation, Sun, Matrices, Image segmentation, Visualization, Image processing algorithms and systems
Prakash Duraisamy, Kamesh Namuduri, Stephen Jackson, Bill Buckles
J. Electron. Imag. 22(3), 033035 (26 September 2013) https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.3.033035
TOPICS: 3D modeling, LIDAR, Cameras, Data modeling, Image segmentation, Visual process modeling, 3D image processing, Visualization, Image registration, 3D acquisition
Back to Top