journal of electronic imaging
VOL. 26 · NO. 4 | July 2017
CONTENTS
IN THIS ISSUE

Regular Articles
Gang Chen, Bing Yang, Xiaoyun Zhang, Zhiyong Gao
J. Electron. Imag. 26(4), 043001 (6 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043001
TOPICS: Video coding, Detection and tracking algorithms, Computer programming
J. Electron. Imag. 26(4), 043002 (6 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043002
TOPICS: Video surveillance, Video, Reconstruction algorithms, Video processing, Surveillance, Video coding, Affine motion model
Houzhi Cai, Wenyong Fu, Yanli Bai, Yunfei Lei, Yubo Liao, Jinyuan Liu
J. Electron. Imag. 26(4), 043003 (11 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043003
TOPICS: Temporal resolution, Microchannel plates, Cameras, Picosecond phenomena, Monte Carlo methods, X-rays, Device simulation, Magnetism, X-ray imaging, Spatial resolution
Yan Dong, Chunyu Lin, Yao Zhao, Chao Yao
J. Electron. Imag. 26(4), 043004 (11 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043004
TOPICS: Volume rendering, Convolutional neural networks, Visualization, Image processing, Image filtering, Image quality, Image resolution, Feature extraction, Data modeling, Chaos
Can Hu, Wentao Fan, Ji-Xiang Du, Nan Xie
J. Electron. Imag. 26(4), 043005 (11 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043005
TOPICS: Image segmentation, Data modeling, Performance modeling, Statistical modeling
Yong Seok Heo, Kyoung Mu Lee, Sang Uk Lee
J. Electron. Imag. 26(4), 043006 (13 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043006
TOPICS: High dynamic range imaging, Image fusion, Range imaging, Image filtering
Azeddine Benlamoudi, Kamal Eddine Aiadi, Abdelkrim Ouafi, Djamel Samai, Mourad Oussalah
J. Electron. Imag. 26(4), 043007 (21 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043007
Miao Zhang, Xiaojun Tong
J. Electron. Imag. 26(4), 043008 (22 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043008
J. Electron. Imag. 26(4), 043009 (25 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043009
Kun Zhan, Haibo Wang, Yuange Xie, Chutong Zhang, Yufang Min
J. Electron. Imag. 26(4), 043010 (26 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043010
Junmin Wang, Yangyu Fan, Ning Li
J. Electron. Imag. 26(4), 043011 (27 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043011
Imen Tajouri, Walid Aydi, Ahmed Ghorbel, Nouri Masmoudi
J. Electron. Imag. 26(4), 043012 (28 July 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043012
Ted Chih-Wei Lei, Fan-Shuo Tseng
J. Electron. Imag. 26(4), 043013 (4 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043013
Zhongrong Shi, Chuancai Liu
J. Electron. Imag. 26(4), 043014 (7 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043014
Hyun Jun Shin, Jong Ju Jeon, Il Kyu Eom
J. Electron. Imag. 26(4), 043015 (7 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043015
J. Electron. Imag. 26(4), 043016 (18 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043016
TOPICS: Spatial frequencies, Visualization, Contrast sensitivity, Visual system, Image filtering, Statistical analysis, Image enhancement, Distance measurement, Image compression, Modulation
Hiroki Yamashita, Daisuke Sugimura, Takayuki Hamamoto
J. Electron. Imag. 26(4), 043017 (19 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043017
TOPICS: Near infrared, RGB color model, Image enhancement, Sensors, Imaging systems, Denoising, Image processing, Image sensors, Image restoration, Image analysis
Mohsen Jenadeleh, Mohammad Masaeli, Mohsen Moghaddam
J. Electron. Imag. 26(4), 043018 (19 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043018
TOPICS: Image quality, Databases, Molybdenum, JPEG2000, Visualization, Image compression, Feature selection, Fractal analysis, Image processing, Principal component analysis
Jing Hong, Yufei Chen, Xianhui Liu, Weidong Zhao, Ning Jia, Qiangqiang Zhou
J. Electron. Imag. 26(4), 043019 (21 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043019
TOPICS: Image segmentation, Detection and tracking algorithms, C++, MATLAB, Visualization, Visual process modeling, Image compression, Binary data, Image processing algorithms and systems, Reconstruction algorithms
Yuke Li, Weiming Shen
J. Electron. Imag. 26(4), 043020 (21 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043020
TOPICS: General packet radio service, Motion models, Feature extraction, Visual process modeling, Process modeling, Data modeling, Computer programming, Lithium, Visualization, Machine vision
Li Zhou, Yongfeng Ju, Jianwu Fang, Jianru Xue
J. Electron. Imag. 26(4), 043021 (22 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043021
TOPICS: RGB color model, Visualization, Magnetic resonance imaging, Image segmentation, Visual process modeling, Lithium, Information visualization, Detection and tracking algorithms, Space operations, Image fusion
Hang Cheng, Jingyue Wang, Meiqing Wang, Shangping Zhong
J. Electron. Imag. 26(4), 043022 (24 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043022
TOPICS: Image encryption, Image retrieval, Binary data, Databases, Feature extraction, Computer security, Information security, Clouds, Computer programming, Imaging systems
J. Electron. Imag. 26(4), 043023 (28 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043023
TOPICS: Copper, Computer programming, Video coding, Video, Sun, Video compression, Plutonium, Signal to noise ratio, Signal attenuation, Mobile devices
Jianjun Li, Xia Mao, Lijiang Chen, Lan Wang
J. Electron. Imag. 26(4), 043024 (28 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043024
TOPICS: Shape analysis, Detection and tracking algorithms, 3D modeling, Video, Feature extraction, Matrices, Motion models, Kinematics, Principal component analysis, Evolutionary algorithms
Yi Yang, Fajie Duan, Jiajia Jiang, Ling Ma, Hao Zheng
J. Electron. Imag. 26(4), 043025 (28 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043025
TOPICS: Binary data, Image compression, 3D image processing, Object recognition, Sensors, Error analysis, Principal component analysis, Image analysis, Zoom lenses, Machine vision
Xuguang Zuo, Lu Yu, Hualong Yu, Jue Mao, Yin Zhao
J. Electron. Imag. 26(4), 043026 (30 August 2017) https://doi.org/10.1117/1.JEI.26.4.043026
TOPICS: Video coding, Video, Computer programming, Video surveillance, Lutetium, Video compression, Visualization, Distortion, Semantic video, Surveillance
Back to Top