journal of nanophotonics
VOL. 12 · NO. 4 | October 2018
ISSUES IN PROGRESS
IN PROGRESS
SPIE publishes accepted journal articles as soon as they are approved for publication Journal issues are considered In Progress until all articles for an issue have been published. Articles published ahead of the completed issue are fully citable.
Special Section on Semiconductor UV Photonics
Yiyun Zhang, Hongjian Li, Lining Liu, Panpan Li, Liancheng Wang, Xiaoyan Yi, Guohong Wang
J. Nanophoton. 12(4), 043502 (8 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043502
TOPICS: Silicon, Aluminum nitride, Quantum wells, Semiconducting wafers, Gallium, Lithium, Aluminum, Absorption, Ultraviolet radiation, Optical pumping
Chunshuang Chu, Kangkai Tian, Mengqian Fang, Yonghui Zhang, Songhan Zhao, Wengang Bi, Zi-Hui Zhang
J. Nanophoton. 12(4), 043503 (11 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043503
TOPICS: Gallium, Aluminum, Light emitting diodes, Deep ultraviolet, External quantum efficiency, Aluminum nitride, Structural design, Doping, Heterojunctions, Bismuth
Zhongming Zheng, Yingqian Li, Onkundi Paul, Hao Long, Samuel Matta, Mathieu Leroux, Julien Brault, Leiying Ying, Zhiwei Zheng, Baoping Zhang
J. Nanophoton. 12(4), 043504 (18 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JNP.12.043504
TOPICS: Deep ultraviolet, Interfaces, Vertical cavity surface emitting lasers, Scattering, Optical microcavities, Reflectivity, Gallium, UV optics, Quantum dots, Laser scattering
Back to Top