Editorial
Opt. Eng. 52(6), 060101 (1 July 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.060101
TOPICS: Optical engineering, Imaging systems, Telecommunications, Electro optical systems, Reconnaissance systems, Ocean optics, Biological detection systems, Complex systems, Computing systems, Adaptive optics
OE Letters
Xiangyang Lu, Jin Hu, Ran Tao
Opt. Eng. 52(6), 060501 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.060501
TOPICS: Lens design, GRIN lenses, Spatial frequencies, Fourier transforms, Refractive index, Paraxial approximations, Lutetium, Electronics, Fractional fourier transform, Lithium
Review Papers
Savarimuthu Robinson, Rangaswamy Nakkeeran
Opt. Eng. 52(6), 060901 (12 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.060901
TOPICS: Waveguides, Resonators, Photonic crystals, Optical filters, Coarse wavelength division multiplexing, Photonic integrated circuits, Refractive index, Optical engineering, Dielectrics, Radio propagation
Special Section on Infrared Systems
Opt. Eng. 52(6), 061301 (28 March 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061301
TOPICS: Infrared imaging, Infrared sensors, Infrared radiation, Sensors, Infrared technology, Infrared detection, Staring arrays, Imaging systems, Thermography, Electro optical sensors
Opt. Eng. 52(6), 061303 (15 January 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061303
TOPICS: Imaging systems, Mid-IR, Short wave infrared radiation, Modulation transfer functions, Reflectivity, Optical design, Sensors, Image sensors, Infrared imaging, Chromatic aberrations
Opt. Eng. 52(6), 061304 (7 January 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061304
TOPICS: Cameras, Staring arrays, Black bodies, Calibration, Temperature metrology, Microbolometers, Infrared cameras, Imaging systems, Infrared radiation, Thermography
Dieter Lohrmann, Roy Littleton, Colin Reese, Dan Murphy, Jay Vizgaitis
Opt. Eng. 52(6), 061305 (31 January 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061305
TOPICS: Sensors, Modulation transfer functions, Staring arrays, Long wavelength infrared, Diffraction, Infrared radiation, Bolometers, Cameras, Manufacturing, Optics manufacturing
Opt. Eng. 52(6), 061306 (8 February 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061306
TOPICS: Long wavelength infrared, Mid-IR, Infrared radiation, Infrared imaging, Beam splitters, Imaging systems, Staring arrays, Prisms, Mirrors, Sensors
Opt. Eng. 52(6), 061307 (31 January 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061307
TOPICS: Sensors, PIN photodiodes, Diffusion, Mid-IR, Mercury cadmium telluride, Temperature metrology, Gallium antimonide, Thermal modeling, Infrared radiation, Type II superlattice infrared photodetectors
Opt. Eng. 52(6), 061308 (7 February 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061308
TOPICS: Diamond, Chemical elements, Optical design, Sensors, Short wave infrared radiation, Long wavelength infrared, Colorimetry, Image fusion, Lenses, Defense technologies
Opt. Eng. 52(6), 061309 (31 January 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061309
TOPICS: Infrared imaging, Infrared radiation, Metals, Diffusion, Signal processing, Signal detection, Interference (communication), Image processing, Optical engineering, Defect detection
Opt. Eng. 52(6), 061310 (11 February 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061310
TOPICS: Imaging systems, Sensors, Cameras, Electronics, Image quality, Electro optics, Image processing, Distortion, Image resolution, Convection
Opt. Eng. 52(6), 061311 (4 March 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061311
TOPICS: Absorption, Infrared imaging, Black bodies, Staring arrays, Sensors, Infrared radiation, Long wavelength infrared, Calibration, Mid-IR, Mercury cadmium telluride
Optical System Design
Vincenzo Greco, Fabio Cavallini
Opt. Eng. 52(6), 063001 (12 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063001
TOPICS: Mirrors, Interferometers, Telescopes, Monochromatic aberrations, Optical design, Solar telescopes, Diffusers, Transparency, CCD cameras, Pellicles
Sergio Barbero, Jacob Rubinstein
Opt. Eng. 52(6), 063002 (18 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063002
TOPICS: Lenses, Eye, Refraction, Optical spheres, Manufacturing, Refractor telescopes, Error analysis, Eyeglasses, Optical engineering, Optics manufacturing
Imaging Systems
Zelong Wang, Jubo Zhu, Fengxia Yan, Hui Jia
Opt. Eng. 52(6), 063201 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063201
TOPICS: Imaging systems, Super resolution, Image restoration, Image resolution, Lawrencium, Modulators, Compressed sensing, Sensing systems, Image compression, Image quality
Opt. Eng. 52(6), 063202 (24 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063202
TOPICS: Sensors, Lamps, Extremely high frequency, Millimeter wave imaging, Imaging systems, Scanners, Staring arrays, Mirrors, Line scan image sensors, Neon
Optical Fabrication
Zhao Wu, Qing-na Wang, Hong-da Sun, Miao Lu
Opt. Eng. 52(6), 063401 (4 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063401
TOPICS: Polymers, Electrodes, Microlens array, Metals, Surface roughness, Microlens, Optical engineering, Gold, Polymer thin films, Control systems
Hao Guo, Hongjun Chen, Xiong Zhang, Peiyuan Zhang, Jianjun Liu, Honggang Liu, Yiping Cui
Opt. Eng. 52(6), 063402 (4 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063402
TOPICS: Light emitting diodes, Aluminum, Silver, Reflectors, Mirrors, Reflectivity, Patterned sapphire substrate, Atomic layer deposition, Distributed Bragg reflectors, Sapphire
Jun Amako, Eiichi Fujii
Opt. Eng. 52(6), 063403 (4 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063403
TOPICS: Reflectivity, Polarization, Ultraviolet radiation, Metals, Laser systems engineering, Surface plasmons, Silica, Raman spectroscopy, Lithography, Gold
Instrumentation, Measurement, and Metrology
Opt. Eng. 52(6), 063601 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063601
TOPICS: Cameras, Projection systems, Error analysis, 3D metrology, Sensors, Clouds, Phase measurement, Raster graphics, Calibration, Optical engineering
Opt. Eng. 52(6), 063602 (11 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063602
TOPICS: In situ metrology, Image processing, Principal component analysis, Process modeling, Lithography, Matrices, Optical engineering, Image retrieval, Lithographic illumination, Zernike polynomials
Opt. Eng. 52(6), 063603 (19 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063603
TOPICS: Calibration, Spectral calibration, Optical coherence tomography, Natural surfaces, Signal to noise ratio, Charge-coupled devices, Tissue optics, Tissues, Point spread functions, Image resolution
Rula Tawalbeh, David Voelz, David Glenar, Xifeng Xiao, Nancy Chanover, Robert Hull, David Kuehn
Opt. Eng. 52(6), 063604 (21 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.063604
TOPICS: Sensors, Picosecond phenomena, Spectroscopy, Reflectivity, Mirrors, Signal detection, Tunable filters, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Acousto-optics
Optical Components, Detectors, and Displays
Opt. Eng. 52(6), 064001 (10 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064001
TOPICS: Acoustics, Optical filters, Light scattering, Crystals, Calcium, Electronic filtering, Spectral resolution, Nonlinear filtering, Acousto-optics, Optical engineering
Albert Lin, Sze-Ming Fu, Yan-Kai Zhong, Chi-Wei Tseng, Shih-yun Lai, Timothy Lau
Opt. Eng. 52(6), 064002 (11 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064002
TOPICS: Absorbance, Surface plasmons, Absorption, Plasmonics, Solar cells, Silicon, Reflectors, Thin films, Silver, Scattering
Hongqiang Li, Xiaye Dong, Yaoting Bai, Enbang Li, Yang Li, Yu Liu, Wenqian Zhou
Opt. Eng. 52(6), 064003 (19 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064003
TOPICS: Brain-machine interfaces, Waveguides, Silicon, Charge-coupled devices, Photomicroscopy, CCD image sensors, Chromium, Electroluminescence, Lithium, Optical fabrication
Lasers and Laser Optics
Opt. Eng. 52(6), 064201 (1 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064201
Optical Sensors
Xiaoyi Lv, Furu Zhong, Zhenhong Jia, Liangliang Chen, Ji Ma, Hongyan Zhang, Zhuangqi Cao, Jun Zhou
Opt. Eng. 52(6), 064401 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064401
TOPICS: Silicon, Photonic crystals, Picosecond phenomena, Silicon photonics, Reflectivity, Mirrors, Crystals, Biosensors, Waveguides, Electrochemical etching
Opt. Eng. 52(6), 064402 (19 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064402
TOPICS: Sensors, Directional couplers, Antennas, Electro optics, Electro optical sensors, Transmission electron microscopy, Modulators, Electrodes, Waveguides, Optical fibers
Integrated Optics
Zhengkun Qin, Huiping Zhang, Guofeng Wang, Yuhai Wang, Chunsheng Ma
Opt. Eng. 52(6), 064601 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064601
TOPICS: Waveguides, Polymers, Reactive ion etching, Polymer multimode waveguides, Photography, Multiplexers, Scanning electron microscopy, Channel waveguides, Wave propagation, Optical design
Hongqiang Li, Yaoting Bai, Xiaye Dong, Enbang Li, Yang Li, Wenqian Zhou, Yu Liu
Opt. Eng. 52(6), 064602 (13 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064602
TOPICS: Waveguides, Silicon, Demodulation, Etching, Microsystems, Fiber Bragg gratings, Optical design, Lithium, Electron beam lithography, Optical fibers
Opt. Eng. 52(6), 064603 (26 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.064603
TOPICS: Waveguides, Zinc oxide, Wave propagation, Dielectrics, Plasmons, Radio propagation, Metals, Plasmonics, Transparent conductors, Skin
Fiber Optics and Optical Communication
Fall Mangone, Jin Tang, Ming Chen, Jiangnan Xiao, Li Fan, Lin Chen
Opt. Eng. 52(6), 065001 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065001
TOPICS: Orthogonal frequency division multiplexing, Optical filters, Modulators, Nonlinear optics, Complex systems, Receivers, Electronic filtering, Distortion, Optical fibers, Telecommunications
Jiarong Zheng, Yongqin Yu, Zhilong Ou, Peiguang Yan, Jishun Wang, Xue Chen, Chenlin Du, Huifeng Wei
Opt. Eng. 52(6), 065002 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065002
TOPICS: Polarization, Gas lasers, Temperature metrology, Carbon monoxide, Modulation, Refractive index, Fiber lasers, Silica, Single mode fibers, Optical engineering
Marc Landry, Azeddine Kaddouri, Yassine Bouslimani, Mohsen Ghribi
Opt. Eng. 52(6), 065003 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065003
TOPICS: Single mode fibers, Optical fibers, Optical alignment, Particles, Particle swarm optimization, Structured optical fibers, Light sources, Micro optical fluidics, Laser sources, Fiber optics
Xiaoping Zhou, Xingwen Yi, Kun Qiu
Opt. Eng. 52(6), 065004 (5 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065004
TOPICS: Receivers, Wavelength division multiplexing, Channel projecting optics, Multiplexing, Orthogonal frequency division multiplexing, Optical amplifiers, Polarization, Single mode fibers, Raman spectroscopy, Optical filters
Ye Tian, Nan Wu, Xiaotian Zou, Haitham Felemban, Chengyu Cao, Xingwei Wang
Opt. Eng. 52(6), 065005 (20 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065005
TOPICS: Gold, Ultrasonography, Fiber optics, Photoacoustic spectroscopy, Nanolithography, Absorption, Nanostructures, Ion beams, Signal generators, Optical fibers
Xinyan Zhang, Xiao Yuan, Kuaisheng Zou, Guiju Zhang, Xiang Zhang, Keming Jiang, Dengsheng Wu
Opt. Eng. 52(6), 065006 (21 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065006
TOPICS: Refractive index, Birefringence, Photonic crystal fibers, Optical fibers, Silica, Finite element methods, Polarization, Optical engineering, Glasses, Optics manufacturing
Interferometry
Fukai Zhang, Fajie Duan, Changrong Lv, Xiaojie Duan, En Bo, Fan Feng
Opt. Eng. 52(6), 065601 (10 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.065601
TOPICS: Fiber optics, Scanning probe microscopy, Interferometry, Phase interferometry, Modulation, Feedback control, Signal detection, Control systems, Analog electronics, Ferroelectric materials
Radiometry, Infrared Systems, Tracking
Cheng-yong Zheng, Hong Li
Opt. Eng. 52(6), 066401 (12 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.066401
TOPICS: Infrared radiation, Infrared imaging, Target detection, Infrared detectors, Detection and tracking algorithms, Lithium, Optical transfer functions, Optical engineering, Fourier transforms, Thermal modeling
Image Processing
Xiaoping Du, Hang Chen, Zhengjun Liu, Xiaojie Dou, Lurui Xia, Xiangzheng Cheng, Congmiao Shan
Opt. Eng. 52(6), 067001 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.067001
TOPICS: Image fusion, Hyperspectral imaging, Principal component analysis, Cameras, Numerical simulations, Optical engineering, Image segmentation, Spatial resolution, Wavelets, Image processing
Il-Hyun Choi, Kyoung Won Lim, Byung Cheol Song
Opt. Eng. 52(6), 067002 (10 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.067002
TOPICS: Associative arrays, Lawrencium, Reconstruction algorithms, Super resolution, Image enhancement, Optical engineering, Fluctuations and noise, Dubnium, Image processing, Image quality
Hui Li, Ye Liu, Yan Qiu Chen
Opt. Eng. 52(6), 067003 (18 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.067003
TOPICS: Image segmentation, Optical tracking, Visualization, Optical engineering, Target detection, Automatic tracking, Filtering (signal processing), Detection and tracking algorithms, Lithium, Electronic filtering
Machine Vision, Pattern Recognition
Ying Li, Yilong Yin, Gongping Yang
Opt. Eng. 52(6), 067201 (11 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.067201
TOPICS: Sensors, Image segmentation, Databases, Feature extraction, Chromium, Optical engineering, Optical sensors, Error analysis, Image sensors, Electro optical sensors
Onecue Kim, Dong-Joong Kang
Opt. Eng. 52(6), 067202 (18 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.067202
TOPICS: Flame detectors, RGB color model, Cameras, Classification systems, Image classification, Image processing, Detection and tracking algorithms, Environmental sensing, Optical engineering, Motion models
Physical Optics, Diffractive Optics
Hao Li, Wei Li, Aimin Wu, Chao Qiu, Zhen Sheng, Xi Wang, Shichang Zou, Fuwan Gan
Opt. Eng. 52(6), 068001 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.068001
TOPICS: Reflectivity, Nanoparticles, Reflectors, Particles, Gallium nitride, Tolerancing, Diffraction, Silver, Reflection, Optical components
Fourier Optics and Optical Signal Processing
Hao Deng, Shuqiang Chen
Opt. Eng. 52(6), 068201 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.068201
TOPICS: Absorption, Diffraction, Diffraction gratings, Optical engineering, Magnetism, Lithium, Scatterometry, Finite-difference time-domain method, Refractive index, Algorithm development
Feng Zhang, Ran Tao, Yue Wang
Opt. Eng. 52(6), 068202 (3 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.068202
TOPICS: Digital filtering, Fractional fourier transform, Electronic filtering, Signal processing, Computing systems, Optical engineering, Very large scale integration, Filtering (signal processing), Fourier transforms, Time-frequency analysis
Kirill Zaytsev, Valery Karasik, Irina Fokina, Valentin Alekhnovich
Opt. Eng. 52(6), 068203 (18 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.068203
TOPICS: Terahertz radiation, Reconstruction algorithms, Dielectrics, Reflectivity, Terahertz spectroscopy, Quartz, Spectroscopy, Filtering (signal processing), Optical properties, Signal detection
Other Topics in Optical Engineering
Opt. Eng. 52(6), 069001 (14 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.069001
TOPICS: Telescopes, Geometrical optics, Lenses, Space telescopes, Refractor telescopes, Optical engineering, Eye, Reflector telescopes, Astronomy, Objectives
Errata
Hongqiang Li, Xiaye Dong, Yaoting Bai, Yang Li, Enbang Li, Yu Liu, Wenqian Zhou
Opt. Eng. 52(6), 069801 (25 June 2013) https://doi.org/10.1117/1.OE.52.6.069801
TOPICS: Lithium, Silicon, Optical engineering, Electronics, Electronics engineering, Integrated optics, Optical components, Sensors
Back to Top