Editorial
Opt. Eng. 57(5), 050101 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.050101
TOPICS: Optical engineering, Internet, Meteorology, Interferometry
Special Section on Self-Mixing Interferometry for Industrial Applications
Opt. Eng. 57(5), 051501 (24 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051501
TOPICS: Interferometry, Semiconductor lasers, Electronics, Optical engineering, Helium neon lasers, Amplitude modulation, Biomedical optics, Information science, Modulation, Interferometers
Patricio Fernando Urgiles Ortiz, Julien Perchoux, Antonio Luna Arriaga, Francis Jayat, Thierry Bosch
Opt. Eng. 57(5), 051502 (7 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051502
TOPICS: Acoustics, Interferometry, Visualization, Sensors, Wave propagation, Reflectors, Semiconductor lasers, Geometrical optics, Laser optics, Mirrors
Xiaohong Sun, Han Wang, Bin Liu, Yanguang Yu
Opt. Eng. 57(5), 051503 (8 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051503
TOPICS: Charge-coupled devices, 3D modeling, Beam splitters, Reconstruction algorithms, Spherical lenses, Interferometry, Modulation, Sun, Optical engineering, Semiconductor lasers
Opt. Eng. 57(5), 051504 (8 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051504
TOPICS: Fiber Bragg gratings, Doppler effect, Velocimetry, Fiber lasers, Frequency modulation, Fermium, Signal detection, Interferometry, Photodiodes, Modulation
Opt. Eng. 57(5), 051505 (15 February 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051505
TOPICS: Distance measurement, Tunable lasers, Modulation, Ferroelectric materials, Signal processing, Distributed Bragg reflectors, Fiber lasers, Wavelength tuning, Semiconductor lasers, Laser applications
Opt. Eng. 57(5), 051506 (1 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051506
TOPICS: Interferometers, Mechanical engineering, Semiconductor lasers, Signal detection, Speckle, Error analysis, Feedback loops, Distance measurement, Optical engineering, Signal processing
Dario Melchionni, Alessandro Pesatori, Michele Norgia
Opt. Eng. 57(5), 051507 (5 March 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051507
TOPICS: Sensors, Target detection, Interferometry, Target acquisition, Modulation, Photodiodes, Magnetic sensors, Distance measurement, Reflectivity, Light
Opt. Eng. 57(5), 051508 (17 April 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.051508
TOPICS: Analog electronics, Sensors, Interferometry, Signal detection, Signal processing, Switching, Semiconductor lasers, Computer intrusion detection, Photodiodes, Linear filtering
Imaging Components, Systems, and Processing
Opt. Eng. 57(5), 053101 (4 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053101
TOPICS: Sensors, Infrared search and track, Signal to noise ratio, Long wavelength infrared, Mid-IR, Staring arrays, Target detection, Infrared sensors, Photons, Signal detection
Jin Wang, Jiaji Wu, Zhensen Wu, Marco Anisetti, Gwanggil Jeon
Opt. Eng. 57(5), 053102 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053102
TOPICS: Optical engineering, Visualization, Image quality, Statistical analysis, Reconstruction algorithms, Digital filtering, Sensors, Optical filters, Color difference, Signal attenuation
Martin Laurenzis, Emmanuel Bacher
Opt. Eng. 57(5), 053103 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053103
TOPICS: Sensors, Image compression, Stereoscopy, 3D image processing, Pulsed laser operation, Mathematical modeling, Range imaging, Super resolution, Signal to noise ratio, Optical engineering
Tianci Liu, Zelin Shi, Yunpeng Liu
Opt. Eng. 57(5), 053104 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053104
TOPICS: Visualization, Video, Associative arrays, Optical engineering, Data modeling, Databases, Binary data, Reconstruction algorithms, Principal component analysis, Vector spaces
Cong Li, Weimin Bao, Luping Xu, Hua Zhang, Yan Bo
Opt. Eng. 57(5), 053105 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053105
TOPICS: Synthetic aperture radar, Target recognition, Optical engineering, Detection and tracking algorithms, Composites, Matrices, Lithium, Radar, System on a chip, Baryon acoustic oscillations
Vannhu Le, Xiaona Wang, Cuifang Kuang, Xu Liu
Opt. Eng. 57(5), 053106 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053106
TOPICS: Confocal microscopy, Point spread functions, Microscopy, Image resolution, Resolution enhancement technologies, Polarization, Image quality, Optical engineering, Sensors, Super resolution
Opt. Eng. 57(5), 053107 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053107
TOPICS: Sensors, Spatial frequencies, Device simulation, Error analysis, Computer simulations, Photons, Detection and tracking algorithms, Image filtering, Wavefront sensors, Adaptive optics
Yan Wang, Wanxia Huang, Qili He, Zhongzhu Zhu, Jin Zhang, Qingxi Yuan, Kai Zhang, Peiping Zhu
Opt. Eng. 57(5), 053108 (14 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053108
TOPICS: Phase retrieval, X-rays, Image filtering, Image retrieval, Inverse problems, X-ray imaging, Refraction, Optical engineering, Fourier transforms, Signal attenuation
Chunxiao Zhang, Chongbin Xu, Gaojin Wen, Yuanfeng Lian
Opt. Eng. 57(5), 053109 (16 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053109
TOPICS: Ultraviolet radiation, Image filtering, Imaging systems, Ultraviolet detectors, Video, Visible radiation, Signal to noise ratio, Filtering (signal processing), Target detection, Digital filtering
Per Bergström, Michael Fergusson, Mikael Sjödahl
Opt. Eng. 57(5), 053110 (22 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053110
TOPICS: Cameras, Computer aided design, Solid modeling, Photogrammetry, Inspection, 3D modeling, Imaging systems, Calibration, RGB color model, Optical engineering
Soheila Javadian Varjovi, Khosro Madanipour
Opt. Eng. 57(5), 053111 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053111
TOPICS: Optical filters, Charge-coupled devices, Light sources, Binary data, Solids, Light emitting diodes, Optical engineering, Matrices, Lamps, CCD cameras
Fupeng Wei, Fengdong Chen, Bingguo Liu, Zhitao Peng, Jun Tang, Qihua Zhu, Dongxia Hu, Yong Xiang, Nan Liu, Zhihong Sun, Guodong Liu
Opt. Eng. 57(5), 053112 (24 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053112
TOPICS: Laser induced damage, Machine learning, Stray light, Charge-coupled devices, Inspection, Signal to noise ratio, Optical engineering, Finite-difference time-domain method, Image classification, Interference (communication)
Charles Abolt, Todd Caldwell, Brad Wolaver, Henry Pai
Opt. Eng. 57(5), 053113 (24 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053113
TOPICS: Cameras, Sensors, Forward looking infrared, Unmanned aerial vehicles, Temperature metrology, Microbolometers, Calibration, Infrared cameras, Thermography, Nonuniformity corrections
Guodong Sun, Yang Zhang, Hanbing Tang, Huiming Zhang, Moyun Liu, Daxing Zhao
Opt. Eng. 57(5), 053114 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053114
TOPICS: Image segmentation, Inspection, Shape analysis, Extremely high frequency, Detection and tracking algorithms, Image processing algorithms and systems, Optical engineering, Image processing, Wavelets, Sensors
Dai-Hua Wang, Kan Wang, Zhao-Ming Wu
Opt. Eng. 57(5), 053115 (26 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.053115
TOPICS: Visualization, Cameras, Visual optics, Imaging systems, Visual process modeling, Optical engineering, Optimization (mathematics), Calibration, Visual analytics, Microscopes
Instrumentation, Techniques, and Measurement
Xian Zhang, Yong Su, Zeren Gao, Tan Xu, Xiaohua Ding, Qifeng Yu, Qingchuan Zhang
Opt. Eng. 57(5), 054101 (4 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054101
TOPICS: 3D image processing, Cameras, Digital image correlation, Calibration, 3D image reconstruction, 3D metrology, Speckle pattern, Digital electronics, Digital electronic circuits, Distortion
Min Zhong, Feng Chen, Chao Xiao, Yu Yang, Yongchao Wei
Opt. Eng. 57(5), 054102 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054102
TOPICS: Fourier transforms, Fringe analysis, Modulation, Denoising, Wavelets, Error analysis, Wavelet transforms, Optical engineering, Signal to noise ratio, Optical sensing
Dingfei Jin, Yue Yang, Yiping Luo, Sisi Liu
Opt. Eng. 57(5), 054103 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054103
TOPICS: Distortion, Cameras, Compressed sensing, Imaging systems, Calibration, Light emitting diodes, Optical engineering, CCD cameras, Reconstruction algorithms, Data corrections
Opt. Eng. 57(5), 054104 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054104
TOPICS: Terahertz radiation, Absorption, Optical fibers, Terahertz spectroscopy, Dielectrics, Spectroscopy, Metals, Gases, Waveguides, Picosecond phenomena
Xianling Zhao, Jiansheng Liu, Xiaohua Zheng, Yingchun Wu, Hong Shangguan
Opt. Eng. 57(5), 054105 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054105
TOPICS: Error analysis, Phase shifts, Projection systems, Phase measurement, Cameras, Phase shift keying, Modulation, Optical engineering, Reflectivity, Phase compensation
Opt. Eng. 57(5), 054106 (16 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054106
TOPICS: Skin, Polarimetry, In vivo imaging, Tissue optics, Polarization, Tissues, Anisotropy, Optical engineering, Collagen, Optical properties
Hubing Du, Jianhong Yu, Shaofeng Zhang
Opt. Eng. 57(5), 054107 (16 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054107
TOPICS: Phase shifts, Fringe analysis, Demodulation, Phase measurement, 3D metrology, Phase shift keying, Optical engineering, Principal component analysis, Modulation, Computer simulations
Hai Yu, Qiuhua Wan, Xinran Lu, Yingcai Du, Changhai Zhao
Opt. Eng. 57(5), 054108 (16 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054108
TOPICS: Sensors, Image sensors, Mathematical modeling, Standards development, Lutetium, Optical engineering, Measurement devices, Mechanics, Physics, Image processing
Opt. Eng. 57(5), 054109 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054109
TOPICS: Optical fibers, Calibration, Cameras, Distortion, Photogrammetry, Optical engineering, Optical spectroscopy, Telescopes, Astronomical imaging, Spectroscopes
Diane Beamer, Ujitha Abeywickrema, Partha Banerjee
Opt. Eng. 57(5), 054110 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054110
TOPICS: Polarization, Composites, Satellites, Statistical analysis, Solar cells, Vector spaces, Distance measurement, Polarimetry, Calibration, Antennas
Huaying Wang, Zhao Dong, Shuling Wang, Yuli Lou
Opt. Eng. 57(5), 054111 (22 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054111
TOPICS: Linear filtering, Mendelevium, 3D image reconstruction, Holograms, Digital holography, Image filtering, Spatial light modulators, Optical engineering, Optical filters, Reconstruction algorithms
Opt. Eng. 57(5), 054112 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054112
TOPICS: Interferometry, Fringe analysis, Diffraction gratings, Interferometers, Image processing, Phase measurement, Oscilloscopes, Optical engineering, Vibrometry, Collimation
Heshan Liu, Yuhui Dong, Ruihong Gao, Ziren Luo, Gang Jin
Opt. Eng. 57(5), 054113 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054113
TOPICS: Mode locking, Electrooptic modulators, Interferometers, Modulation, Actuators, Phase shift keying, Calibration, Optical benches, Aerospace engineering, Control systems
Opt. Eng. 57(5), 054114 (24 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054114
TOPICS: Sensors, Fiber Bragg gratings, Brain-machine interfaces, Fiber optics sensors, Multimode fibers, Single mode fibers, Diffraction gratings, Communication engineering, Optical engineering, Refractive index
Wei Shao, Haoran Guo, Ying Wu, Awei Zhou, Peng Peng
Opt. Eng. 57(5), 054115 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054115
TOPICS: Data modeling, Clouds, Solid modeling, Computer aided design, Holography, Sensors, Polarization, Optical engineering, Error analysis, Time metrology
Yu Lu, Jiang Han, Yonghong Wang, Xizuo Dan, Siyuan Bao, Peizheng Yan
Opt. Eng. 57(5), 054116 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054116
TOPICS: Speckle, Image registration, Digital image correlation, Digital imaging, CCD image sensors, Charge-coupled devices, Computer simulations, Optical engineering, Lutetium, Mechanical efficiency
Opt. Eng. 57(5), 054117 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054117
TOPICS: Sensors, Signal attenuation, X-ray detectors, Detection and tracking algorithms, X-rays, Luminescence, Crystals, Compton scattering, Aluminum, Photodetectors
Jiapeng Liu, Zhengwu Yang, Hong Huo, Tao Fang
Opt. Eng. 57(5), 054118 (26 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.054118
TOPICS: High dynamic range imaging, Phase shifts, Reflection, 3D modeling, Cameras, Image processing, Reconstruction algorithms, 3D printing, Optical engineering, Error analysis
Optical Design and Engineering
Halil Ibrahim Kahvecioglu, Enes Tamdogan, Mehmet Arik
Opt. Eng. 57(5), 055101 (8 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055101
TOPICS: Liquids, Light emitting diodes, Thermography, Glasses, Thermal effects, Refractive index, Photons, Coating, Transmittance, Domes
Qi Zhang, Lingke Jiang, Linbing Pan, Yubing Wang, Xian Sun, Zongda Zhang, Wei Dong, Xindong Zhang
Opt. Eng. 57(5), 055102 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055102
TOPICS: Modulation, Microwave photonic filters, Signal processing, Scattering, Filtering (signal processing), Binary data, Phase modulation, Optical filters, Phase shift keying, Microwave radiation
Opt. Eng. 57(5), 055103 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055103
TOPICS: Iris recognition, Monochromatic aberrations, Wavefronts, Computer programming, Lens design, Focus stacking, Point spread functions, Cameras, Biometrics, Imaging systems
Aiqin Zhang, Wei Xu, Dongxin Li, Husheng Jia, Bin Wang, Bingshe Xu
Opt. Eng. 57(5), 055104 (16 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055104
TOPICS: Luminescence, Ions, Energy transfer, Absorption, Quantum efficiency, Light emitting diodes, RGB color model, Europium, Optical engineering, Bioalcohols
Opt. Eng. 57(5), 055105 (17 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055105
TOPICS: Glasses, Lenses, Solids, Contact lenses, Metals, Optical engineering, Optical spheres, Differential equations, Lens design, Surface finishing
Rajeev Dwivedi, Parag Sharma, Virendra Kumar Jaiswal, Ranjana Mehrotra
Opt. Eng. 57(5), 055106 (17 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055106
TOPICS: Axicons, Optical arrays, Beam propagation method, Optical engineering, Bessel beams, Charge-coupled devices, Beam shaping, Surgery, Free space optical communications, Geometrical optics
Opt. Eng. 57(5), 055107 (24 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055107
TOPICS: Polishing, Spindles, Magnetism, Magnetorheological finishing, Surface finishing, Particles, Optical engineering, Mirrors, Lithium, MATLAB
Victor Yurlov, Kyunghun Han, Nan Ei Yu
Opt. Eng. 57(5), 055108 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.055108
TOPICS: Near field diffraction, Mathematical modeling, Convolution, Diffraction, Fourier transforms, Numerical simulations, Systems modeling, Geometrical optics, Optical engineering, Optical components
Lasers, Fiber Optics, and Communications
Huaqiang Qin, Xiaosheng Xiao
Opt. Eng. 57(5), 056101 (3 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056101
TOPICS: Signal to noise ratio, Interference (communication), Systems modeling, Telecommunications, Receivers, Modulation, Wavelength division multiplexing, Optical engineering, Polarization, Signal processing
Hongkun Qu, Fengjun Tian, Jianfeng Luo, Li Li, Xinghua Yang, Jianzhong Zhang
Opt. Eng. 57(5), 056102 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056102
TOPICS: Birefringence, Cladding, Optical fibers, Silica, Dispersion, Interferometers, Polarization, Finite element methods, Refractive index, Lithium
Mostafa Taghizadeh, Mohammad Kazem Tavassoly, Mohsen Hatami, Hassan Pakarzadeh
Opt. Eng. 57(5), 056103 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056103
TOPICS: Continuous wave operation, Darmstadtium, Fiber amplifiers, Optical amplifiers, Fiber optics, Picosecond phenomena, Dispersion, Optical fibers, Telecommunications, Femtosecond phenomena
Yinggang Liu, Xin Liu, Haiwei Fu, Zhenan Jia, Ting Zhang
Opt. Eng. 57(5), 056104 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056104
TOPICS: Sensors, Temperature metrology, Excimer lasers, Fiber optics sensors, Single mode fibers, Interferometry, Image sensors, Optical engineering, Temperature sensors, Biomedical optics
Peng Wang, Jiuru Yang, Xudong Zhang
Opt. Eng. 57(5), 056105 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056105
TOPICS: L band, Optical amplifiers, Picosecond phenomena, Fiber amplifiers, Fiber Bragg gratings, Feedback control, Optical engineering, Signal detection, Sensors, Fuzzy logic
Chaoying Zhao, Lei Zhang, Jiaxiao Liao
Opt. Eng. 57(5), 056106 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056106
TOPICS: Resonators, Silicon, Waveguides, Sensors, Microrings, Optical engineering, Absorption, Quantum optics, Microresonators, Scattering
Opt. Eng. 57(5), 056107 (17 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056107
TOPICS: Tunable lasers, Diodes, Quantum wells, Semiconductor lasers, Wavelength tuning, Annealing, Refractive index, Optical engineering, Reactive ion etching, Waveguides
Hafiz Muhammad Obaid, Hifsa Shahid
Opt. Eng. 57(5), 056108 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056108
TOPICS: Optical amplifiers, Fiber amplifiers, Dense wavelength division multiplexing, Waveguides, Erbium, Multiplexing, Ytterbium, Hybrid optics, Optical engineering, Absorption
Po-Tsung Wu, Chang-Lin Chen, Tsair-Chun Liang
Opt. Eng. 57(5), 056109 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.OE.57.5.056109
TOPICS: Fiber Bragg gratings, Dense wavelength division multiplexing, Channel projecting optics, Optical testing, Multiplexers, Optical networks, Wavelength division multiplexing, Optical communications, WDM-PON, Optical engineering