Dr. Akio Taniguchi
at Nagoya Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (10)

Proceedings Article | 30 August 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12185, 121856Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628269
KEYWORDS: Wavefront sensors, Mirrors, Telescopes, Radio telescopes, Submillimeter telescopes, Adaptive optics

Proceedings Article | 26 August 2022 Presentation
Proceedings Volume PC12190, PC121900C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629339
KEYWORDS: Spectroscopy, Superconductors, Telescopes, Optical testing, Optical cryogenics, Mirrors, Atmospheric optics, Sensors, Phase measurement, Optical filters

SPIE Journal Paper | 3 June 2022 Open Access
Esmee Huijten, Yannick Roelvink, Stefanie Brackenhoff, Akio Taniguchi, Tom J. L. Bakx, Kaushal Marthi, Stan Zaalberg, Anne-Kee Doing, Jochem J. Baselmans, Kah Wuy Chin, Robert Huiting, Kenichi Karatsu, Alejandro Pascual Laguna, Yoichi Tamura, Tatsuya Takekoshi, Stephen J. Yates, Maarten van Hoven, Akira Endo
JATIS, Vol. 8, Issue 02, 028005, (June 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.8.2.028005
KEYWORDS: Telescopes, Atmospheric modeling, Astronomy, Galactic astronomy, Device simulation, Spectroscopy, Sensors, Earth's atmosphere, Instrument modeling, Systems modeling

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster
Akio Taniguchi, Yoichi Tamura, Kotaro Kohno, Shigeru Takahashi, Osamu Horigome, Jun Maekawa, Takeshi Sakai, Nario Kuno, Tetsuhiro Minamidani, Tom Bakx, Koyo Suzuki, Tatsuya Takekoshi, Takashi Tsukagoshi, Tai Oshima, Akira Endo, Kenichi Karatsu
Proceedings Volume 11453, 1145339 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560908
KEYWORDS: Spectroscopes, Statistical methods, Astronomy, Spectroscopy, Atmospheric modeling, Astronomical telescopes, Telescopes, Interference (communication), Galactic astronomy, Emission spectroscopy

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Atsushi Nishimura, Akio Ohama, Kimihiro Kimura, Daichi Tsutsumi, Yudai Matsue, Rin Yamada, Mariko Sakamoto, Kenta Matsunaga, Yutaka Hasegawa, Taisei Minami, Takeru Matsumoto, Kazuki Shiotani, So Okuda, Kakeru Fujishiro, Keisuke Sakasai, Masahiro Suzuki, Shun Saeki, Kouki Satani, Kousuke Urushihara, Chiharu Kato, Takashi Kondo, Kazuki Okawa, Daiki Kurita, Tetsuta Inaba, Shohei Maruyama, Masako Koga, Kenya Noda, Mikito Kohno, Hiroaki Iwamura, Yuichi Hori, Kaoru Nishikawa, Takeru Nishioka, Thoqin Pang, Hidetoshi Sano, Rei Enokiya, Satoshi Yoshiike, Shinji Fujita, Katsuhiro Hayashi, Kazufumi Torii, Takahiro Hayakawa, Akio Taniguchi, Kisetsu Tsuge, Yumiko Yamane, Yusuke Hattori, Takahiro Ohno, Shota Ueda, Sho Masui, Yasumasa Yamasaki, Hiroshi Kondo, Kazuji Suzuki, Kazuhiro Kobayashi, Yasunori Fujii, Yumi Fujii, Tetsuhiro Minamidani, Takeshi Okuda, Hiroaki Yamamoto, Kengo Tachihara, Toshikazu Onishi, Akira Mizuno, Hideo Ogawa, Yasuo Fukui
Proceedings Volume 11453, 114533Z (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562053
KEYWORDS: Receivers, Control systems, Telescopes, Submillimeter telescopes, Mirrors, Spectrometers, Robotics, Reliability

Showing 5 of 10 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top