Bo Xu
at Shandong Institute of Space Electronic Techonology
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 31 January 2020 Paper
Xinrui Xu, Dele Shi, Mingrui Xin, Zhenjiang Song, Jianlong Wang, Xiaopeng Zheng, Xiangxiang Meng, Hongfei Yu, Junlun Jiang, Guoqing Yang, Bo Xu, Zhichao Qu, Xiaodong Zeng
Proceedings Volume 11427, 1142714 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2551065

Proceedings Article | 29 March 2019 Paper
Bo Xu, Hongfei Yu, Kun Cheng, Xiangxiang Meng, Jianlong Wang, Xinrui Xu
Proceedings Volume 11046, 110462Z (2019) https://doi.org/10.1117/12.2523252
KEYWORDS: Charge-coupled devices, Sensors, Silicon, CCD image sensors, Pulsed laser operation, Laser irradiation, Continuous wave operation, Thermal modeling, Laser induced damage, Thermal effects

Proceedings Article | 12 December 2018 Paper
Yuxiang Luo, Fei Shao, Chunhui Guo, Haitao Jiang, Yunchang Zhang, Jingshi Shen, Anhong Xu, Jiande Zhang, Bo Xu
Proceedings Volume 10849, 1084913 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505510
KEYWORDS: Fiber Bragg gratings, Sensors, Optical fibers, Aerospace engineering

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top