Chen Chien
at Institute of Astronomy and Astrophysics Academia Sinica
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 2 September 2022 Presentation + Paper
Yau-De Huang, Yuh-Jing Hwang, Chau-Ching Chiong, Hsi-Wei Yen, Patrick Michel Koch, Chi-Den Huang, Bill Liu, Cheng Lin Chen, Jwu Jiun Tsai, Wei-Ling Hsiung, Li-Pin Chi, Chin-Ting Ho, Chao-Chin Wang, Chen Chien, You-Hua Chu, Paul Ho, Francisca Kemper, Oscar Morata, Alvaro Gonzalez, Satoru Iguchi, Yoshi Uzawa, Daisuke Iono, Hiroshi Nagai, John Effland, Kamaljeet Saini, Marian Pospieszalski, Doug Henke, Keith Yeung, Ricardo Finger, Valeria Tapia, Nicolas Reyes, Giorgio Siringo, Gianni Marconi, Rodrigo Cabezas
Proceedings Volume 12190, 121900K (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629766
KEYWORDS: Receivers, Optical amplifiers, Radio astronomy, Antennas, Astronomy, Observatories, Cryogenics, Simulation of CCA and DLA aggregates, Roads, Galactic astronomy

Proceedings Article | 31 August 2022 Presentation + Paper
Chau-Ching Chiong, Fumitaka Nakamura, Atsushi Nishimura, Ross Burns, Chen Chien, Kazuhito Dobashi, Yasunori Fujii, Chin-Ting Ho, Ted Huang, Yuh-Jing Hwang, Shou-Ting Jian, Ryohei Kawabe, Kimihiro Kimura, Sheng-Yuan Liu, Shih-Ping Lai, Hideo Ogawa, Nozomi Okada, Seiji Kameno, Tomomi Shimoikura, Shigehisa Takakuwa, Kotomi Taniguchi, Wei-Hao Wang, You-Ting Yeh, Yasumasa Yamasaki, Yoshinori Yonekura
Proceedings Volume 12190, 121900M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629811
KEYWORDS: Receivers, Telescopes, Astronomy, Radio astronomy, Observatories, Polarization

Proceedings Article | 9 July 2018 Paper
Yau-De (Ted) Huang, Oscar Morata, Patrick Michel Koch, Ciska Kemper, Yuh-Jing Hwang, Chau-Ching Chiong, Paul T. Ho, You-Hua Chu, Chi-Den Huang, Ching-Tang Liu, Fang-Chia Hsieh, Yen-Hsiang Tseng, Chia-Hsiang Yang, Jinn jy Tsay, Tsu Chang, Chin-Ting Ho, Po-Han Chiang, Chih-Cheng Chang, Shou-Ting Jian, Sung-Po Hsu, Chen Chien, Satoru Iguchi, Shin'ichiro Asayama, Daisuke Iono, Alvaro Gonzalez, John Effland, Kamaljeet Saini, Marian Pospieszalski, Doug Henke, Keith Yeung, Ricardo Finger, Valeria Tapia, Nicolas Reyes
Proceedings Volume 10708, 1070833 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2310127
KEYWORDS: Receivers, Radio astronomy, Astronomy

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top