Dr. Chihiro Tokoku
Research Engineer at National Astronomical Observatory of Japan
Publications (16)

Proceedings Article | 29 August 2022 Poster + Paper
Chihiro Tokoku, Shinobu Ozaki, Takashi Moriya, Kenshi Yanagisawa, Kentaro Motohara, Masami Ouchi, Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Yoshito Ono, Yosuke Minowa, Yutaka Hayano, Yusei Koyama, Sadman Ali, Masayuki Tanaka, Masayuki Akiyama, Tohru Nagao, Yoshiki Matsuoka, Kosuke Kushibiki, Shogo Homan, Akino Yasuda, Michitoshi Yoshida
Proceedings Volume 12184, 121847R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627749
KEYWORDS: Spectrographs, Adaptive optics, Near infrared, Telescopes, Optical design, Astronomy, Tomography

Proceedings Article | 15 December 2020 Presentation + Paper
Keisuke Shinozaki, Yoichi Sato, Chihiro Tokoku, Masaru Saijo, Hiroyuki Ogawa, Takao Nakagawa, Kenichiro Sawada, Hiroyuki Sugita, Tadahito Mizutani, Hideo Matsuhara, Shoji Tsunematsu, Seiji Yoshida, Kenichi Kanao, Akinobu Okabayashi, Katsuhiro Narasaki, Hiroshi Shibai
Proceedings Volume 11443, 1144329 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562175
KEYWORDS: Space operations, Infrared imaging, Infrared radiation, Infrared telescopes, Cryogenics, Telescopes, Space telescopes, Astrophysics, Cooling systems, Failure analysis

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11443, 1144328 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561882
KEYWORDS: Cryogenics, Infrared radiation, Space operations, Infrared imaging, Cryocoolers, Telescopes, Cooling systems, Sensors

Proceedings Article | 24 July 2018 Presentation + Paper
Proceedings Volume 10698, 106980B (2018) https://doi.org/10.1117/12.2313308
KEYWORDS: Space telescopes, Telescopes, Mechanical engineering, Space operations, Cryogenics, Curium, Sensors, Cooling systems, Assembly equipment, Optical instrument design

Proceedings Article | 21 September 2012 Paper
Toru Yamada, Ikuru Iwata, Makiko Ando, Mamoru Doi, Tomotsugu Goto, Yuji Ikeda, Masatoshi Imanishi, Akio Inoue, Satoru Iwamura, Nobuyuki Kawai, Masakazu Kobayashi, Tadayuki Kodama, Yutaka Komiyama, Mariko Kubo, Hideo Matsuhara, Ken Mawatari, Yoshiki Matsuoka, Tomoki Morokuma, Hidehiko Nakaya, Koji Ohta, Atsushi Okamoto, Shinki Oyabu, Yohichi Sato, Hiroyuki Sugita, Ryo Tsutsui, Chihiro Tokoku, Jun Toshikawa, Saku Tsuneta, Takehiko Wada, Kiyoto Yabe, Naoki Yasuda, Daisuke Yonetoku
Proceedings Volume 8442, 84421A (2012) https://doi.org/10.1117/12.925632
KEYWORDS: Galactic astronomy, Near infrared, Telescopes, Satellites, Ultraviolet radiation, Space telescopes, Mirrors, Stars, Astronomy, Optical filters

Showing 5 of 16 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top