Dr. Daigo Tomono
at Subaru Telescope NAOJ
SPIE Involvement:
Author
Publications (17)

Proceedings Article | 7 August 2014 Paper
Shin Oya, Yutaka Hayano, Olivier Lai, Ikuru Iwata, Tadayuki Kodama, Nobuo Arimoto, Yosuke Minowa, Masayuki Akiyama, Yoshito Ono, Hiroshi Terada, Tomonori Usuda, Hideki Takami, Tetsuo Nishimura, Naruhisa Takato, Daigo Tomono
Proceedings Volume 9148, 91486G (2014) https://doi.org/10.1117/12.2055701
KEYWORDS: Turbulence, Adaptive optics, Point spread functions, Device simulation, Atmospheric modeling, Telescopes, K band, Astronomy, Mirrors, Atmospheric turbulence

Proceedings Article | 22 July 2014 Paper
Proceedings Volume 9145, 91454G (2014) https://doi.org/10.1117/12.2057206
KEYWORDS: Telescopes, Optical isolators, Observatories, Signal to noise ratio, Motion measurement, Astronomy, Motion estimation, Soil science, Optical instrument design, Thirty Meter Telescope

Proceedings Article | 5 October 2012 Paper
Satoshi Miyazaki, Yutaka Komiyama, Hidehiko Nakaya, Yukiko Kamata, Yoshi Doi, Takashi Hamana, Hiroshi Karoji, Hisanori Furusawa, Satoshi Kawanomoto, Tomoki Morokuma, Yuki Ishizuka, Kyoji Nariai, Yoko Tanaka, Fumihiro Uraguchi, Yousuke Utsumi, Yoshiyuki Obuchi, Yuki Okura, Masamune Oguri, Tadafumi Takata, Daigo Tomono, Tomio Kurakami, Kazuhito Namikawa, Tomonori Usuda, Hitomi Yamanoi, Tsuyoshi Terai, Hatsue Uekiyo, Yoshihiko Yamada, Michitaro Koike, Hiro Aihara, Yuki Fujimori, Sogo Mineo, Hironao Miyatake, Naoki Yasuda, Jun Nishizawa, Tomoki Saito, Manobu Tanaka, Tomohisa Uchida, Nobu Katayama, Shiang-Yu Wang, Hsin-Yo Chen, Robert Lupton, Craig Loomis, Steve Bickerton, Paul Price, Jim Gunn, Hisanori Suzuki, Yasuhito Miyazaki, Masaharu Muramatsu, Koei Yamamoto, Makoto Endo, Yutaka Ezaki, Noboru Itoh, Yoshinori Miwa, Hideo Yokota, Toru Matsuda, Ryuichi Ebinuma, Kunio Takeshi
Proceedings Volume 8446, 84460Z (2012) https://doi.org/10.1117/12.926844
KEYWORDS: Charge-coupled devices, Cameras, Telescopes, Quantum efficiency, Galactic astronomy, Silicon, Diffusion, Mirrors, Sensors, Image quality

Proceedings Article | 13 September 2012 Paper
Proceedings Volume 8447, 84473V (2012) https://doi.org/10.1117/12.926556
KEYWORDS: Adaptive optics, Device simulation, Stars, Telescopes, Mirrors, Turbulence, Atmospheric modeling, Actuators, K band, Optical simulations

Proceedings Article | 29 July 2010 Paper
Proceedings Volume 7736, 77363U (2010) https://doi.org/10.1117/12.857387
KEYWORDS: Telescopes, Mirrors, Adaptive optics, Telecommunications, Secondary tip-tilt mirrors, Infrared telescopes, Digital signal processing, Control systems, Infrared radiation, Data conversion

Showing 5 of 17 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top