Prof. Daisuke Yonetoku
at Kanazawa Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (34)

Proceedings Article | 31 August 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12181, 121815J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627445
KEYWORDS: X-rays, Visible radiation, Image sensors, Spherical lenses, X-ray imaging, Optical testing, Titanium, Sensors, Optical spheres, Diffraction

Proceedings Article | 26 August 2022 Presentation
Proceedings Volume 12181, 121811J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629179
KEYWORDS: Gamma radiation, Astronomy, X-ray optics, X-ray imaging, Gamma-ray astronomy, X-rays, X-ray telescopes, X-ray detectors, Sensors, Satellites

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11443, 114430R (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560654
KEYWORDS: Telescopes, Infrared telescopes, Optical instrument design, X-ray telescopes, Astronomy, Gamma radiation, X-rays, Satellites, Infrared detectors, Mirrors

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Daisuke Yonetoku, Tatehiro Mihara, Akihiro Doi, Takanori Sakamoto, Kohji Tsumura, Kunihito Ioka, Yusuke Amaya, Makoto Arimoto, Teruaki Enoto, Takeru Fujii, Hatsune Goto, Shuichi Gunji, Junko Hiraga, Hirokazu Ikeda, Nobuyuki Kawai, Shunsuke Kurosawa, Jin Li, Yoshitomo Maeda, Ikuyuki Mitsuishi, Toshio Murakami, Yujin Nakagawa, Naoki Ogino, Masanori Ohno, Tatsuya Sawano, Kensyo Sei, Motoko Serino, Satoshi Sugita, Toru Tamagawa, Keisuke Tamura, Takaaki Tanaka, Toru Tanimori, Makoto Tashiro, Hiroshi Tomida, Hyeongsoon Wang, Tomohiro Yamaguchi, Ayumi Yamamoto, Kazutaka Yamaoka, Makoto Yamauchi, Yoichi Yatsu, Atsumasa Yoshida, Daito Yuhi, Hiroshi Akitaya, Akihiko Fukui, Yoshifusa Ita, Hidehiro Kaneda, Koji Kawabata, Yoshikatsu Kawata, Miku Kurimata, Toshio Matsumoto, Shuji Matsuura, Akihiro Miyasaka, Kentaro Motohara, Norio Narita, Hirofumi Noda, Akisato Ohashi, Hirofumi Okita, Kei Sano, Masaomi Tanaka, Yuji Urata, Takehiko Wada, Hikaru Yamaguchi, Kenshi Yanagisawa, Michitoshi Yoshida, Katsuaki Asano, Kohei Inayoshi, Susumu Inoue, Hirotaka Ito, Hideyuki Izumiura, Norita Kawanaka, Tomoya Kinugawa, Shota Kisaka, Kenta Kiuchi, Jin Matsumoto, Akira Mizuta, Kohta Murase, Hiroki Nagakura, Shigehiro Nagataki, Yoshikazu Nakada, Takashi Nakamura, Yuu Niino, Yudai Suwa, Keitaro Takahashi, Takahiro Tanaka, Kenji Toma, Tomonori Totani, Ryo Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama
Proceedings Volume 11444, 114442Z (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560603
KEYWORDS: Gamma radiation, Astronomy, X-ray optics, Satellite communications, Satellites, Observatories, X-ray detectors, X-ray telescopes, X-ray imaging, X-rays

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Presentation + Paper
Proceedings Volume 11444, 114445K (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560604
KEYWORDS: X-ray imaging, Imaging systems, Detection and tracking algorithms, Photons, Signal to noise ratio, Point spread functions, X-ray astronomy, Astronomy, X-ray sources, X-rays

Showing 5 of 34 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top