Guangzhe Wu
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 18 March 2024 Paper
Proceedings Volume 13104, 131040W (2024) https://doi.org/10.1117/12.3021600
KEYWORDS: Sensing systems, Optical fibers, Optical sensing, Temperature metrology, Optical fiber cables

Proceedings Article | 18 December 2023 Paper
Yanyang Lei, Fang Chen, Guangzhe Wu, Ying Wang, Ruyi Zhang, Li Li, Jun Wu, Hongyan Zhou, Zhirui Zhou, Chen Hu, Xi Li, Chao Xu, Meng Li, Ji Qi
Proceedings Volume 12968, 1296816 (2023) https://doi.org/10.1117/12.3007026
KEYWORDS: Modulation, Modulation frequency, Pulse signals, Signal intensity, Vibration, Phase reconstruction, Frequency modulation, Bragg cells, Microwave radiation, Continuous wave operation

Proceedings Article | 12 March 2021 Paper
Proceedings Volume 11763, 117638J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2587604

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top