Prof. Guofang Fan
Professor at Beijing Jiaotong Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (14)

SPIE Journal Paper | 21 June 2022
Xinxin Tang, Guofang Fan, Hongru Zhang, Xingang Dai, Yanjun Hu, Shi Li, Zhiping Zhang, Gaoshan Jing, Yuan Li
JNP, Vol. 16, Issue 02, 026012, (June 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JNP.16.026012
KEYWORDS: Waveguides, Atomic force microscopy, Integrated optics, Sensors, Refractive index, Light wave propagation, Finite element methods, Silicon, Wave propagation, Signal detection

SPIE Journal Paper | 12 May 2017
Guofang Fan, Yuan Li, Chunguang Hu, Lihua Lei, Hongyu Li
JNP, Vol. 11, Issue 02, 026007, (May 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JNP.11.026007
KEYWORDS: Waveguides, Sensors, Receptors, Fiber couplers, Beam propagation method

Proceedings Article | 8 March 2014 Paper
Guofang Fan, Yuan Li, Lihua Lei, Qi Wang, Guangming Xu, Haohui Ren, Hongyu Li
Proceedings Volume 8988, 89881W (2014) https://doi.org/10.1117/12.2045299
KEYWORDS: Waveguides, Electrodes, Modulators, Microwave radiation, Cladding, Polymers, Electro optic polymers, Finite element methods, Polymer multimode waveguides, Polymer thick film flex circuits

Proceedings Article | 7 March 2014 Paper
Guangming Xu, Jialei Liu, Haohui Ren, Guofang Fan, Zhen Zhen, Xinhou Liu
Proceedings Volume 8983, 89831Q (2014) https://doi.org/10.1117/12.2045301
KEYWORDS: Electrodes, Waveguides, Microwave radiation, Modulators, Polymers, Chromophores, Refractive index, Electro optics, Electro optic polymers, Dielectrics

Proceedings Article | 7 March 2014 Paper
Haohui Ren, Chengcheng Peng, Shuhui Bo, Guofang Fan, Guangming Xu, Hui Zhao, Zhen Zhen, Xinhou Liu
Proceedings Volume 8983, 89831P (2014) https://doi.org/10.1117/12.2044629
KEYWORDS: Polymers, Chromophores, Nonlinear optics, Electro optics, Thin films, Calibration, Electro optic polymers, Nitrogen, Absorption, FT-IR spectroscopy

Showing 5 of 14 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top