Prof. Guojun Liu
at Changchun Univ of Science and Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (16)

Proceedings Article | 31 August 2021 Paper
Shun-Hua Wu, Te Li, Dan Wang, Xue-Cheng Yu, Zhen-Fu Wang, Guo-Jun Liu
Proceedings Volume 11907, 1190714 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2602879

Proceedings Article | 5 November 2020 Paper
Proceedings Volume 11563, 115630L (2020) https://doi.org/10.1117/12.2580019
KEYWORDS: Vertical cavity surface emitting lasers, Polarization, Mirror structures, Reflectivity, Wavelength tuning, Mirrors, Polarization control, Reflection, Silicon

Proceedings Article | 24 October 2017 Paper
Zhi-Wei Wang, Yong-Qin Hao, Xin Zhang, Yang Li, Guang-Li Yue, Chang-Ling Yan, Yuan Feng, Xiao-Hui Ma, Guo-Jun Liu
Proceedings Volume 10457, 1045705 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2281408
KEYWORDS: Vertical cavity surface emitting lasers, Semiconductor lasers, High power lasers

Proceedings Article | 7 November 2016 Paper
Yuan Feng, Guojun Liu, Yongqin Hao, Changling Yan, Jiabin Zhang, Yang Li, Zaijin Li
Proceedings Volume 10141, 101410I (2016) https://doi.org/10.1117/12.2257056
KEYWORDS: Oxidation, Etching, Vertical cavity surface emitting lasers, Corrosion, Wet etching, Aluminum, Scanning electron microscopy, Semiconducting wafers, Gallium, High power lasers

Proceedings Article | 7 November 2016 Paper
Yuan Feng, Guojun Liu, Yongqin Hao, Changling Yan, Jiabin Zhang, Yang Li, Zaijin Li
Proceedings Volume 10141, 101410H (2016) https://doi.org/10.1117/12.2257053
KEYWORDS: Oxidation, Vertical cavity surface emitting lasers, Resistance, Electrodes, Gallium, Aluminum, Semiconducting wafers, Structural design, Lithium, High power lasers

Showing 5 of 16 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top