Hiromichi Okon
at Kyoto Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Hiroshi Nakajima, Kiyoshi Hayashida, Hiroshi Tomida, Koji Mori, Hirofumi Noda, Hironori Matsumoto, Tomokage Yoneyama, Koki Okazaki, Kazunori Asakura, Maho Hanaoka, Kengo Hattori, Ayami Ishikura, Shotaro Sakuma, Takaaki Tanaka, Hiroyuki Uchida, Takeshi Tsuru, Yuki Amano, Hiromichi Okon, Makoto Yamauchi, Isamu Hatsukade, Yusuke Nishioka, Yoshiaki Kanemaru, Jin Sato, Toshiyuki Takaki, Yuta Terada, Tessei Yoshida, Takayoshi Kohmura, Kouichi Hagino, Shogo Kobayashi, Hiroshi Murakami, Hikari Kashimura, Hideki Uchiyama, Kazutaka Yamaoka, Masayoshi Nobukawa, Takashi Sako, Kumiko Nobukawa, Mariko Saito, Junko Hiraga, Yukino Urabe, Masayuki Yoshida, Tadayasu Dotani, Masanobu Ozaki, Hiroshi Tsunemi
Proceedings Volume 11444, 1144423 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560348
KEYWORDS: X-ray imaging, Charge-coupled devices, Imaging spectroscopy, Spectroscopy, X-rays, X-ray telescopes, CCD image sensors, Fermium, Frequency modulation, CCD cameras

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Tomokage Yoneyama, Hirofumi Noda, Maho Hanaoka, Kiyoshi Hayashida, Koki Okazaki, Kazunori Asakura, Yoshiaki Kanemaru, Jin Sato, Toshiyuki Takaki, Koji Mori, Takashi Sako, Masayoshi Nobukawa, Mariko Saito, Kumiko Nobukawa, Hiroshi Murakami, Yuki Amano, Hiroyuki Uchida, Hideki Uchiyama, Hiroshi Tomida, Hiroshi Nakajima, Kengo Hattori, Shotaro Sakuma, Ayami Ishikura, Hironori Matsumoto, Hiromichi Okon, Takaaki Tanaka, Takeshi Tsuru, Yukino Urabe, Junko Hiraga, Akira Kashimura, Shogo Kobayashi, Kouichi Hagino
Proceedings Volume 11444, 1144425 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561524
KEYWORDS: Charge-coupled devices, Calibration, X-rays, X-ray imaging, Fermium, Frequency modulation, X-ray telescopes, X-ray sources, Imaging spectroscopy, Spectroscopes

Proceedings Article | 10 July 2018 Presentation + Paper
Kiyoshi Hayashida, Hiroshi Tomida, Koji Mori, Hiroshi Nakajima, Takaaki Tanaka, Hiroyuki Uchida, Takeshi Tsuru, Hiroshi Murakami, Takashi Okajima, Takayoshi Kohmura, Kouichi Hagino, Shogo Kobayashi, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Hideki Uchiyama, Kazutaka Yamaoka, Hironori Matsumoto, Masayoshi Nobukawa, Kumiko Nobukawa, Junko Hiraga, Makoto Yamauchi, Isamu Hatsukade, Yang Soong, Hideyuki Mori, Takayuki Hayashi, Hiroshi Tsunemi, Masanobu Ozaki, Tadayasu Dotani, Junichi Iwagaki, Tomokage Yoneyama, Koki Okazaki, Kazunori Asakura, Satomi Onishi, Yoshiaki Kanemaru, Jin Sato, Yusuke Nishioka, Ayaki Takeda, Hiromichi Okon, Masayuki Yoshida, Takeo Shimoi
Proceedings Volume 10699, 1069923 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2311446
KEYWORDS: Charge-coupled devices, X-rays, Aluminum, X-ray telescopes, Coating, X-ray imaging, Mirrors, Satellites, Electronics, Fermium

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top