Dr. Jie Yuan
Associate Professor at Nanjing Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (26)

SPIE Journal Paper | 17 November 2023
Tong Wu, En-Xiang Shen, Zhi-Bin Jin, Yong Jiang, Ying Chen, Chao Tao, Jie Yuan, Yun Ge, Xiao-Jun Liu
JMI, Vol. 10, Issue 06, 066002, (November 2023) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JMI.10.6.066002
KEYWORDS: Tissues, Cameras, Elastic modulus, Calibration, Anisotropy, Elasticity, Ultrasonics, Data acquisition, Imaging systems, 3D image processing

SPIE Journal Paper | 11 January 2022
Tian Dai, Xiaoli Ma, Jiayin Dai, Mengya Qi, Guanghao Zhu, Jie Yuan
JEI, Vol. 31, Issue 01, 013005, (January 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JEI.31.1.013005
KEYWORDS: Facial recognition systems, 3D modeling, 3D image processing, Nose, 3D image reconstruction, Feature extraction, Clouds, Cameras, 3D acquisition, Neural networks

Proceedings Article | 5 March 2021 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11642, 1164218 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2576996
KEYWORDS: Sensors, Neuroimaging, Brain, Ultrasonography, Photoacoustic imaging, Calibration, Photoacoustic spectroscopy, Brain imaging, Sensor calibration, Transducers

Proceedings Article | 5 March 2021 Presentation
Yunhao Zhu, Linyu Ni, Laura Johnson, Jie Yuan, Xueding Wang, Peter Higgins, Guan Xu
Proceedings Volume 11642, 1164225 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2577642
KEYWORDS: Imaging spectroscopy, Photoacoustic imaging, Spectroscopy, Endoscopy, Photoacoustic spectroscopy, Ultrasonography, Tissues, Reliability, Molecular spectroscopy, Inflammation

Proceedings Article | 20 April 2020 Presentation
Yunhao Zhu, Linyu Ni, Laura Johnson, Jie Yuan, Xueding Wang, Peter Higgins, Guan Xu
Proceedings Volume 11240, 112401L (2020) https://doi.org/10.1117/12.2544305
KEYWORDS: Inflammation, Endoscopy, Diagnostics, Biopsy, Prototyping, Photoacoustic spectroscopy, Photoacoustic imaging, Ultrasonography, Fiber optics, Acoustic coupling

Showing 5 of 26 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top