Dr. Jen-Shiang Wang
Senior Engineer at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (13)

Proceedings Article | 28 April 2023 Presentation + Paper
Proceedings Volume 12494, 124940B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2658508
KEYWORDS: Stochastic processes, Data modeling, Optical proximity correction, Line width roughness, Source mask optimization, Computational lithography, Semiconducting wafers, Modeling, Performance modeling, Photons

Proceedings Article | 28 September 2021 Presentation
Proceedings Volume 11854, 118540E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2601587
KEYWORDS: Metrology, Stochastic processes, Photomasks, Model-based design, Scanning electron microscopy, Line edge roughness, Optical lithography, Semiconducting wafers, Extreme ultraviolet, Wafer-level optics

Proceedings Article | 22 February 2021 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11609, 1160916 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2584767
KEYWORDS: Stochastic processes, Pattern recognition, Semiconducting wafers, Wafer inspection, Inspection, Defect detection, Metrology, Failure analysis, Data modeling, Calibration

Proceedings Article | 22 March 2018 Paper
Qian Zhao, Lei Wang, Jazer Wang, ChangAn Wang, Hong-Fei Shi, James Guerrero, Mu Feng, Qiang Zhang, Jiao Liang, Yunbo Guo, Chen Zhang, Tom Wallow, David Rio, Lester Wang, Alvin Wang, Jen-Shiang Wang, Keith Gronlund, Jun Lang, Kar Kit Koh, Dong Qing Zhang, Hongxin Zhang, Subramanian Krishnamurthy, Ray Fei, Chiawen Lin, Wei Fang, Fei Wang
Proceedings Volume 10585, 105852Q (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299971
KEYWORDS: Metrology, Data modeling, Calibration, Optical proximity correction, Scanning electron microscopy, Image processing, Time metrology, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Error analysis

Proceedings Article | 24 March 2017 Presentation + Paper
Yongfa Fan, Leiwu Zheng, Mu Feng, Jinze Wang, Qiao Zhao, Jen-Shiang Wang, Rafael Howell, Keith Gronlund
Proceedings Volume 10147, 101470Z (2017) https://doi.org/10.1117/12.2258702
KEYWORDS: Etching, Optical lithography, Optical proximity correction, Calibration, Reactive ion etching, Plasma, Plasma etching

Showing 5 of 13 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top