Dr. Jianglin Shi
at Xi’an Jiaotong University
SPIE Involvement:
Author
Publications (2)

Proceedings Article | 15 December 2022 Paper
Zixuan Zhong, Jianglin Shi, Zhe Fu, Guotao Tang, Haoting Wu, Guolu Yin, Tao Liu, Nan Guo, Tao Zhu
Proceedings Volume 12478, 1247842 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654907
KEYWORDS: Demodulation, Optical filters, Electronic filtering, Spatial resolution, Sensors, Image sensors, Temperature metrology, Signal detection, Image processing, Sensing systems

SPIE Journal Paper | 17 September 2019
Jianglin Shi, Rongzhi Zhang, Shiping Guo, Yikang Yang, Rong Xu, Wei Niu, Jisheng Li
OE, Vol. 58, Issue 09, 093102, (September 2019) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.58.9.093102
KEYWORDS: Adaptive optics, Atmospheric turbulence, Point spread functions, Astronomical imaging, Turbulence, Convolution, Gallium nitride, Zernike polynomials, Optical engineering, Statistical analysis

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top