Prof. Jianhui Yu
at Jinan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (26)

Proceedings Article | 14 February 2019 Paper
Yu Zhang, Jianhui Yu, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Huihui Lu, Jieyuan Tang, Yi Xiao, Yongchun Zhong, Yunhan Luo, Jun Zhang, Zhe Chen
Proceedings Volume 11048, 1104843 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2520367
KEYWORDS: Glasses, Nanofibers, RGB color model, Interferometry, Mechanical efficiency, Optical testing, Light emitting diodes, Optical sensing, Optical interferometry, Resonators

Proceedings Article | 14 February 2019 Paper
Song Fang, Jun Zhang, Xingyu Liu, Danping Wang, Yongliang Li, Huanhuan Lu, Jianhui Yu, Wenguo Zhu, Zhe Chen
Proceedings Volume 11048, 110482D (2019) https://doi.org/10.1117/12.2523000
KEYWORDS: Spectroscopy, Fiber optics, Fiber optics tests, LabVIEW, Tunable lasers, Power meters, Data acquisition, Control systems, Software development, Interfaces

Proceedings Article | 14 February 2019 Paper
Proceedings Volume 11048, 110484U (2019) https://doi.org/10.1117/12.2523002
KEYWORDS: Multimode fibers, Optical fibers, Sensors, Fiber optics sensors, Structured optical fibers, Fiber Bragg gratings, Demodulation, Birefringence, Automatic control, Light sources

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096404 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2503957
KEYWORDS: Resonators, Control systems, Optical fibers, Sensing systems, Optoelectronics

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096426 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505713
KEYWORDS: Waveguides, Electrodes, Electro optics, Modulation, Lithium niobate, CMOS cameras, Optical switching, High power lasers, Refractive index, Prisms

Showing 5 of 26 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top