Dr. Jie Guo
at Yunnan Normal Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (5)

Proceedings Article | 4 December 2020 Paper
Shuaihui Sun, Jie Guo, Ruiting Hao, Bin Liu, Huimin Liu, Guoshuai Wei, Xiaole Ma, Xiaoming Li, Shuiliu Fang, Yunpeng Wang
Proceedings Volume 11617, 116173H (2020) https://doi.org/10.1117/12.2585461

Proceedings Article | 17 April 2020 Paper
Peng Wu, Jie Guo, Jun Yuan, Zhihua Li, Bingzhe Li, Lichun Sun
Proceedings Volume 11455, 1145526 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2563501
KEYWORDS: Etching, Photomasks, Silicon, Semiconducting wafers, Silica, Corrosion, Packaging, Wet etching, Thin films, Sensors

Proceedings Article | 1 November 2016 Paper
Rui Shan, Yu Liu, Jie Guo, Guowei Wang, Yingqiang Xu
Proceedings Volume 10157, 101573F (2016) https://doi.org/10.1117/12.2247398
KEYWORDS: Quantum wells, Epitaxy, Infrared photography, Infrared radiation, Photodetectors, Luminescence

Proceedings Article | 11 September 2013 Paper
Jie Guo, Guowei Wang, Xu Lin, Ruiting Hao
Proceedings Volume 8907, 89070R (2013) https://doi.org/10.1117/12.2031647
KEYWORDS: Superlattices, Stereolithography, Gallium antimonide, Interfaces, Sensors, Long wavelength infrared, Mid-IR, Indium arsenide, Infrared detectors, Photodiodes

Proceedings Article | 3 September 2008 Paper
Jie Guo, Weigo Sun, Yingqiang Xu, Zhiqiang Zhou, Zhichuan Niu
Proceedings Volume 7055, 70550U (2008) https://doi.org/10.1117/12.791978
KEYWORDS: Gallium antimonide, Laser sintering, Indium arsenide, Sensors, Superlattices, Gallium arsenide, Photoresistors, Absorption, Infrared detectors, Black bodies

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top