Prof. Jin-Hui Yuan
Professor at Beijing Univ of Posts and Telecommunications
SPIE Involvement:
Author | Student Chapter Advisor
Publications (41)

Proceedings Article | 27 November 2023 Poster + Paper
Yanhua Luo, Binbin Yan, Junjie Xie, Haifeng Qi, Liwei Yang, Kuiru Wang, Chongxiu Yu, Xinzhu Sang, Jinhui Yuan, Jiasheng Ni, Gang-Ding Peng
Proceedings Volume 12771, 127711Z (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690056
KEYWORDS: Specialty optical fibers, Fiber Bragg gratings, Fiber optics sensors

SPIE Journal Paper | 23 December 2022
Qiwei Wang, Jinhui Yuan, Yueting Ni, Guiyao Zhou, Changming Xia, Yuwei Qu, Xian Zhou, Binbin Yan, Kuiru Wang, Xinzhu Sang, Chongxiu Yu
OE, Vol. 61, Issue 12, 127105, (December 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.61.12.127105
KEYWORDS: Gold, Silica, Temperature metrology, Birefringence, Curvature sensing, Bioalcohols, Temperature sensors, Surface plasmons, Optical engineering, Liquids

Proceedings Article | 19 December 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12321, 123210Z (2022) https://doi.org/10.1117/12.2642212
KEYWORDS: Sensors, Refractive index, Fiber optics sensors, Structured optical fibers, Single mode fibers, Mach-Zehnder interferometers, Cladding, Optical communications, Internet, Structural sensing

SPIE Journal Paper | 18 November 2022
Jinye Shen, Jinhui Yuan, Yujun Cheng, Chao Mei, Jintao Lai, Xian Zhou, Qiang Wu, Binbin Yan, Kuiru Wang, Chongxiu Yu, Xinzhu Sang
OE, Vol. 61, Issue 11, 117104, (November 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.61.11.117104
KEYWORDS: Waveguides, Supercontinuum generation, Titanium dioxide, Dispersion, Mid infrared, Wave propagation, Picosecond phenomena, Optical engineering, Physical coherence, Solitons

SPIE Journal Paper | 27 July 2022
Jiahao Huo, Guangping Ge, Xian Zhou, Xiaoying Zhang, Jinhui Yuan, Wei Huangfu, Keping Long
OE, Vol. 61, Issue 07, 076112, (July 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.61.7.076112
KEYWORDS: Polarization, Filtering (signal processing), Digital signal processing, Detection and tracking algorithms, Computer simulations, Optical engineering, Ultrafast phenomena, Forward error correction, Optical fibers, Optical communications

Showing 5 of 41 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top