John(Qiang) Zhang
at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 22 March 2018 Paper
Qian Zhao, Lei Wang, Jazer Wang, ChangAn Wang, Hong-Fei Shi, James Guerrero, Mu Feng, Qiang Zhang, Jiao Liang, Yunbo Guo, Chen Zhang, Tom Wallow, David Rio, Lester Wang, Alvin Wang, Jen-Shiang Wang, Keith Gronlund, Jun Lang, Kar Kit Koh, Dong Qing Zhang, Hongxin Zhang, Subramanian Krishnamurthy, Ray Fei, Chiawen Lin, Wei Fang, Fei Wang
Proceedings Volume 10585, 105852Q (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299971
KEYWORDS: Metrology, Data modeling, Calibration, Optical proximity correction, Scanning electron microscopy, Image processing, Time metrology, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Error analysis

Proceedings Article | 25 March 2016 Paper
Peng Liu, Leiwu Zheng, Maggie Ma, Qian Zhao, Yongfa Fan, Qiang Zhang, Mu Feng, Xin Guo, Tom Wallow, Keith Gronlund, Ronald Goossens, Gary Zhang, Yenwen Lu
Proceedings Volume 9779, 97790Y (2016) https://doi.org/10.1117/12.2239243
KEYWORDS: Lithography, Computational lithography, Photoresist processing, Data modeling, Calibration, Cadmium, 3D modeling, Computer simulations, Optical proximity correction, Semiconducting wafers

Proceedings Article | 12 April 2013 Paper
Werner Gillijns, Jeroen Van de Kerkhove, Darko Trivkovic, Peter De Bisschop, David Rio, Stephen Hsu, Mu Feng, Qiang Zhang, Hua-yu Liu
Proceedings Volume 8683, 86831B (2013) https://doi.org/10.1117/12.2011879
KEYWORDS: Data modeling, Optical proximity correction, Calibration, Source mask optimization, Finite element methods, Photomasks, Semiconducting wafers, Logic, Electroluminescence, Lithography

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top