Katsumi Ohira
at SELETE
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

Proceedings Article | 19 May 2006 Paper
Nobutaka Kikuiri, Shingo Murakami, Hideo Tsuchiya, Motonari Tateno, Kenichi Takahara, Shinichi Imai, Ryoichi Hirano, Ikunao Isomura, Yoshitake Tsuji, Yukio Tamura, Kenichi Matsumura, Kinya Usuda, Masao Otaki, Osamu Suga, Katsumi Ohira
Proceedings Volume 6283, 62830Y (2006) https://doi.org/10.1117/12.683579
KEYWORDS: Inspection, Photomasks, Image transmission, Laser optics, Optical inspection, Lithography, Defect detection, Sensors, Objectives, Image sensors

Proceedings Article | 6 December 2004 Paper
Dong-Hoon Chung, Katsumi Ohira, Nobuyuki Yoshioka, Kenichi Matsumura, Toru Tojo, Masao Otaki
Proceedings Volume 5567, (2004) https://doi.org/10.1117/12.578592
KEYWORDS: Photomasks, Inspection, Optical proximity correction, Lithography, Optical lithography, Resolution enhancement technologies, Defect detection, Defect inspection, SRAF, Optical inspection

Proceedings Article | 6 December 2004 Paper
Toru Tojo, Ryoich Hirano, Hideo Tsuchiya, Junji Oaki, Takeshi Nishizaka, Yasushi Sanada, Kazuto Matsuki, Ikunao Isomura, Riki Ogawa, Noboru Kobayashi, Kazuhiro Nakashima, Shinji Sugihara, Hiromu Inoue, Shinichi Imai, Hitoshi Suzuki, Akihiko Sekine, Makoto Taya, Akemi Miwa, Nobuyuki Yoshioka, Katsumi Ohira, Dong-Hoon Chung, Masao Otaki
Proceedings Volume 5567, (2004) https://doi.org/10.1117/12.579133
KEYWORDS: Inspection, Photomasks, Sensors, Image sensors, Defect detection, Algorithm development, Speckle, Modulation transfer functions, Image processing, Optical inspection

Proceedings Article | 20 August 2004 Paper
Dong-Hoon Chung, Katsumi Ohira, Nobuyuki Yoshioka, Kenichi Matsumura, Toru Tojo, Masao Otaki
Proceedings Volume 5446, (2004) https://doi.org/10.1117/12.557726
KEYWORDS: Photomasks, Inspection, Lithography, Optical proximity correction, SRAF, Defect inspection, Optical lithography, Optical inspection, Defect detection, Resolution enhancement technologies

Proceedings Article | 20 August 2004 Paper
Katsumi Ohira, Dong Hoon Chung, Yoshioka Nobuyuki, Motonari Tateno, Kenichi Matsumura, Jiunn-Hung Chen, Gerard Luk-Pat, Norio Fukui, Yoshio Tanaka
Proceedings Volume 5446, (2004) https://doi.org/10.1117/12.557734
KEYWORDS: Photomasks, Inspection, Semiconducting wafers, Computer simulations, Image processing, Image quality, Classification systems, Defect inspection, Resolution enhancement technologies, Deep ultraviolet

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top