Kazuma Mitsuda
at Univ of Tokyo
SPIE Involvement:
Author
Publications (6)

Proceedings Article | 20 July 2018 Paper
Yuto Kojima, Shigeyuki Sako, Ryou Ohsawa, Hidenori Takahashi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Kota Inooka, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-Ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 10709, 107091T (2018) https://doi.org/10.1117/12.2311301
KEYWORDS: CMOS sensors, Cameras, Sensors, Telescopes, CCD image sensors, Photodiodes, Optical amplifiers, Astronomy, Observatories, Large Synoptic Survey Telescope

Proceedings Article | 6 July 2018 Presentation + Paper
Shigeyuki Sako, Ryou Ohsawa, Hidenori Takahashi, Yuto Kojima, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Kota Inooka, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-Ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 10702, 107020J (2018) https://doi.org/10.1117/12.2310049
KEYWORDS: Cameras, Sensors, Telescopes, CMOS sensors, Astronomy, Observatories, Data storage

Proceedings Article | 9 August 2016 Paper
Proceedings Volume 9908, 99082M (2016) https://doi.org/10.1117/12.2232685
KEYWORDS: Telescopes, Charge-coupled devices, Adaptive optics, Galactic astronomy, Iterated function systems, Stars, Camera shutters, Lamps, Quantum efficiency, Astronomy

Proceedings Article | 9 August 2016 Paper
Shigeyuki Sako, Ryou Osawa, Hidenori Takahashi, Yuki Kikuchi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Hideyo Kawakita, Mitsuru Kokubo, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Hiroyuki Mito, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Kiyoshi Mori, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Kentaro Osawa, Shin-ichiro Okumura, Hiroki Onozato, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Yuki Taniguchi, Ataru Tanikawa, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Jumpei Yamaguchi, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 9908, 99083P (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231259
KEYWORDS: Sensors, Cameras, Telescopes, Phase modulation, CMOS sensors, Cameras, CMOS sensors, Astronomy, Observatories, Telescopes, Space telescopes, Fermium, Frequency modulation

Proceedings Article | 8 August 2016 Paper
Ryou Ohsawa, Shigeyuki Sako, Hidenori Takahashi, Yuki Kikuchi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Hideo Kawakita, Mitsuru Kokubo, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Hiroyuki Mito, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Kiyoshi Mori, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-ichiro Okumura, Hiroki Onozato, Kentaro Osawa, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Yuki Taniguchi, Ataru Tanikawa, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Jumpei Yamaguchi, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 9913, 991339 (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231615
KEYWORDS: Phase modulation, Cameras, CMOS sensors, Data storage, Data processing, Computing systems, Signal detection, Observatories, Data acquisition, Astronomy

Showing 5 of 6 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top